Sunday , September 25 2022

Unda verde pentru o noua centrala termica a Sucevei

N oferta firmei bucurestene ADREM Invest a fost acceptat\, ieri, de comisia care a analizat-o, iar `n cel mult doi ani [i jum\tate va fi construit\ o nou\ central\ electric\ de termoficare, investi]ia put=nd dep\[i 50 de milioane de euro n p=n\ la construirea noului CET care va func]iona pe gaz [i biomas\, `nc\lzirea se va face  cu actualele capacit\]i ale societ\]ii Termica – `n prim\var\ urm=nd a se decide dac\ `mpreun\ cu actualul CET sau doar cu CAF-urile de l=ng\ Ambro
Oferta firme bucure[tene ADREM Invest pentru construirea unei noi centrale electrice de termoficare (CET) a municipiului Suceava a fost acceptat\, ieri, de comisia care a analizat documenta]ia depus\ la licita]ie. Directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ urmeaz\ o perioad\ de circa dou\ s\pt\m=ni p=n\ la semnarea contractului, iar de la aceast\ dat\ termenul de construire a unui nou CET ar fi de doi ani, conform caietului de sarcini acesta put=nd fi prelungit cu `nc\ [ase luni. Deocamdat\, mai trebuie clarificate unele detalii, cum ar fi suprafa]a pe care se va construi noul CET, cei de la SC Termica SA Suceava spun=nd c\ s-a propus un teren de circa opt hectare `n curtea societ\]ii, pe c=nd firma bucure[tean\ a spus c\ s-ar putea construi un nou CET doar pe o suprafa]\ de patru hectare de teren.
Cert este c\ noul CET va fi unul de `nalt\ eficien]\, va func]iona pe gaze naturale [i pe biomas\ [i se va situa `n apropierea actualului CET care func]ioneaz\ `n principal pe huil\, exist=nd [i posibilitatea utiliz\rii de p\cur\, dar cu randamente mai sc\zute. Spre deosebire de actualul CET care a fost conceput pentru a produce o cantitate foarte mare de energie termic\, adic\ de cam patru ori peste posibilitatea actual\ de consum a Sucevei, noul CET ce va fi construit `n maxim doi ani [i jum\tate va avea o capacitate de produc]ie de energie termic\ pu]in mai mare dec=t necesarul la ora actual\ al Sucevei. De asemenea, dac\ la ora actual\ puterea electric\ instalat\ a CET-ului este de 100 MW, noul CET va avea o putere doar de 21 MW, prin urmare [i cantitatea de energie electric\ ce o va putea produce [i vinde ar fi cam de cinci ori mai mic\.
Chiar [i `n aceste condi]ii, construirea unui CET nou presupune, `n opinia directorului Constantin Pl\cint\, o investi]ie ce trece de 50 de milioane de euro, put=nd ajunge p=n\ la 70 de milioane de euro, `n func]ie de condi]iile `n care vor fi achizi]ionate materialele de c\tre firma bucure[tean\. ~n ce prive[te plata unor redeven]e, Constantin Pl\cint\ a declarat c\, deocamdat\, p=n\ c=nd nu s-a semnat contractul propriu – zis, nu poate s\ dea cifre exacte, dar a precizat c\ sunt `n calcul dou\ componente de plat\, una referindu-se la suprafa]a de teren pe care se va construi noul CET iar alta `n fucn]ie de cifra de afaceri anual\.
Una din problemele care se pune este cum va fi asigurat\ `nc\lzirea `n sistem cenrtalizat p=n\ la construirea noului CET. ~ntrebat cu privire la acest aspect, Constantin Pl\cint\ a spus c\, deocamdat\, este cert c\ `n aceast\ iarn\ c\ldura va fi asigurat\ din actualul CET [i a precizat c\ nu are semnale c\ vor fi probleme `n aceast\ direc]ie. ~n prim\var\ se va decide dac\ [i `n urm\torii doi ani se va folosi CET-ul sau doar cazanele de ap\ fierbinte (CAF) de la centrala termic\ din zona industrial\. Constantin Pl\cint\ a explicat c\ se vor lua `n considerare [i aspecte precum cantitatea de energie electric\ pe care Termica o va putea vinde `n sistemul na]ional sau raportul dintre pre]urile la gaz [i huil\.

Cine e Adrem Invest
Adrem Invest este o companie de inginerie industrial\ [i energetic\ din România, înfiin]at\ în anul 1992. Compania este de]inut\ de fondatorii acesteia, Adrian [i Corneliu Bodea. Compania produce în principal sisteme de vidare în ]\ri precum Finlanda, Italia, Rusia sau anumite ]\ri din Africa de Sud, prin intermediul partenerilor. Doar proiectarea se face în România, iar produc]ia [i execu]ia sistemului se realizeaz\ în str\in\tate. Compania [i-a diversificat activitatea, înfiin]ând divizia de automatiz\ri de re]ele de utilit\]i. În anul 2008, compania [i-a diversificat din nou activitatea prin preluarea unor activit\]i de citire a contoarelor de energie electric\ [i administrare a grupurilor de m\sur\ externalizate de grupul ceh CEZ. Num\r de angaja]i în 2010: 550. Cifra de afaceri în 2009: 10 milioane euro. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primarul Lungu și Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA, vor constitui Clubul Francofon al Oamenilor de Afaceri din Suceava

 Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură …

No comments

  1. Biomasa si gaz? Par cunoscuti termenii. Oare nu vede primarul cum e cu biomasa la centrala de la Vatra Dornei? Gaz metan? Are dreptate antevorbitorul ……. pret foarte mare. Un calcul aproximativ, transformat gazul metan in energie termica cu randament apropiat de 100 %, fara plata salariilor, darilor la stat, a reparatiilor, etc ….. ar duce pretul gigacaloriei la 170 RON fara TVA. Nu cred ca este o mare afacere pentru locuitorii orasului, poate pentru primar. Ii propun sa faca centarala nou pe fonduri europene ………

  2. Aceasta firma executa proiectul, probabil cumpara si utilajele, de executat sunt alte firme. De unde bani? Cine da acesti bani? Ce randament are? Cat costa gigacaloria cand nici la Campulung Moldovenesc nu se stie pretul? Ca valoare ajunge cel putin 3000 de euro/ apartament.

  3. Sunt prea putine informatii.

  4. Aceasta firma face proiectul, probabil ceva studii de fez., dupa aceea cumpara utilajele, de montat le monteaza altii,pret pe giga nu se stie vezi caz Campulung Moldovenesc. La cat costa ajunge la cel putin 3000 de euro/apartament si randament ciuciu.

  5. E clar ca acesti bani se vor duce pe apa simbetei. Ginditiva cit costa gazul si mai bine la cit va costa in urmatorii ani. Carbunele extras din romania nu era bun. Romanii angajati in minele noastre nu trebuie sa manince o piine. Intotdeauna trebuie sa construim ceva aiurea si dupa aceia sa ne para rau. Nu inteleg argumentele pentru centrala alimentata cu gaz, pentru ca pretul gazului nu ma incurajeaza. Mai degraba m-as fi gindit la o solutie de incalzire cu energie electrica pentru ca pe aia o producem in romania.