Friday , March 1 2024

Un singur candidat sucevean din 80 a trecut anul acesta de proba eliminatorie a examenului de intrare la Institutul de Magistratura

Presedintele Curtii de Apel, Cezar Hancu
potrivit pre[edintelui Cur]ii de Apel, Cezar H=ncu, cauza o reprezinta slaba preg\tire a candida]ilor, motivata motivata de sl\biciunile de acum ale sistemului de înv\]\m=nt superior juridic din zona Moldovei “o parte din grefierii [i personalul auxiliar al instan]elor dar [i consilierii juridici ai unor institu]ii publice, de]in\tori de diplome de absolvire a unor facult\]i de profil, nu fac dovada în practica a cuno[tin]elor ce se impuneau a fi dob=ndite în timpul facult\]ii” a mai spus magistratul Cezar H=ncu
Mul]i chema]i, pu]ini ale[i. Acesta este auspiciul sub care a început [i în acest an concursul de admitere la Institutul Na]ional al Magistraturii. În acest an au fost scoase la concurs un num\r de 200 de posturi pentru viitori magistra]I, însa din cei 3.119 candida]i la nivel na]ional nu au trecut de prima prob\  eliminatorie tip grila a examenului dec=t 72 de candida]i. Între ace[tia, doar unul din jude]ul Suceava, de[i în acest an au plecat la Bucure[ti cu g=ndul de a completa posturile vacante din organigramele instan]elor [i parchetelor sucevene nu mai pu]in de 80 de candida]i. Adica 2,5% din num\rul total de candida]i  înscri[i [i care, daca s-ar fi p\strat raportul candida]i – locuri disponibile, ar fi trebuit sa puna m=na m\car pe cinci locuri din num\rul total pus la dispozi]ie de INM. E drept ca nici multe alte jude]e din ]ara nu s-au prezentat grozav dar este îngrijor\tor faptul ca dintre jude]ele din Moldova, doar Suceava [i Vrancea are c=te un singur candidat admis în vreme ce jude]ul vecin Neam] are trei, Ia[iul cinci iar celelalte, inclusiv Boto[ani, c=te doi.
În mod concret, dintre candida]ii suceveni la examenul din acest an organizat de Institutul Na]ional al Magistraturii, doar Andreea Alexandra Ailioaie a ob]inut peste 70 de puncte – puctajul minim care sa asigure calificarea pentru probele urm\toare ale examenului. În rest, 16 candida]i au fost nota]i cu punctaje între 50 [i 68, 18 candida]i au ob]inut între 40 [i 49 de puncte iar majoritatea – 45 de candida]i au fost nota]i cu 39 de puncte sau mai pu]in.
Pre[edintele Cur]ii de Apel, Cezar H=ncu: cauza o reprezinta slaba preg\tire a candida]ilor, motivata motivata de sl\biciunile de acum ale sistemului de înv\]\m=nt superior juridic din zona Moldovei
Pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu, a explicat de ce, an de an, în ultima vreme, foarte pu]ini dintre tinerii suceveni care viseaza la o cariera în magistratur\, nu reu[esc sa treaca de furcile caudine ale examenelor organizate de Institutul Na]ional al Magistraturii: “O cauza ar fi slaba preg\tire a candida]ilor, motivata de sl\biciunile de acum ale sistemului de înv\]\m=nt superior juridic din zona Moldovei, comparativ cu alte perioade [i cu alte centre universitare de tradi]ie, precum Bucure[tiul sau Clujul, dar [i orgoliile nejustificat de mari ale absolven]ilor de înv\]\m=nt superior care iau în calcul doar notele ob]inute în facultate [i nu o evaluare obiectiva a cuno[tin]elor pe care le-au dob=ndit în timpul anilor de studiu”, a declarat pre[edintele Cezar H=ncu. El a mai ad\ugat [i alte observa]ii care pot explica motivul pentru care juri[tii suceveni nu au succes la examenele INM: “Am constatat ca mul]i absolven]i ai ultimilor ani, încep=nd de prin 2005, au venit cu diplome sau adeverin]e cu note foarte mari ob]inute la examenele de finalizare a studiilor dar atunci c=nd au fost verifica]i în practica la cuno[tin]ele pe care se predindea ca le-ar fi avut, acestea nu s-au confirmat”. Pre[edintele Cur]ii de Apel a indicat chiar [i locurile în care a identificat astfel de absoven]i de facult\]i de drept, care la o verificare rapida a cuno[tin]elor acumulate în timpul studiilor, ar capota cu brio. Printre acestea, chiar instan]ele din subordine. “Am observat acest lucru la o parte din grefierii [i personalul auxiliar al instan]elor dar [i la consilierii juridici ai unor institu]ii publice, de]in\tori de diplome de absolvire a unor facult\]i de profil de minima tradi]ie din ultimii ani, care nu au f\cut dovada în practica a cuno[tin]elor ce se impuneau a fi dob=ndite în timpul facult\]ii”, a conchis magistratul Cezar H=ncu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat rănit, după ce s-a răsturnat cu un tractor în fața casei

Joi seara, la ora 20:43, Poliția  Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către …