Monday , September 26 2022

Un radautean de 12 ani – campion mondial la karting, clasa mini

N la doar 12 ani, un r\d\u]ean are un palmares sportiv de invidiat n Dionisios Marcu, elev `n clasa a VI-a la [coala General\ nr 3 din R\d\u]i, are adunate ca pilot, `n trei ani, peste 65 de cupe [i trofee la competi]ii sportive de karting n campion al motorsportului românesc, Dionisios sau Denis, cum i se mai spune, este cel mai bun din lume la aceast\ categorie de v=rst\, `n acest sport n el [i-a `ndreptat atentia c\tre karting la v=rsta de opt ani n p\rin]ii, Vasilica [i George Marcu, din R\d\u]i, i-au `n]eles din start pasiunea [i sunt al\turi de fiul lor, dar pentru a putea continua `n acest costisitor sport, Denis are nevoie de sponsoriz\ri n

Denis s-a n\scut pe 13 iulie 1998 `n Grecia, an c\nd p\rin]ii se aflau la munc\ acolo. Doi ani mai t=rziu, au revenit `n ]ar\ [i au r\mas la R\d\u]i. B\iatul a `nceput kartingul sub `ndrumarea unuia dintre cei mai buni tehnicieni [i antrenori din România, Vladimir Bortov, sub culorile clubului b\c\uan, Selena Motor Sport. Dealtfel, Bortov este [i directorul acestui club. Ca [i Doru Sechelariu, alt mare campion la karting format la Selena Bac\u, Denis a debutat `n acest sport pe c`nd a `nceput s\ poarte ghizdanul `n spate. R\d\u]eanul ne-a spus c\ pe c`nd se afla `n clasa I, p\rin]ii i-au luat kart dup\ ce `ntre el [i tat\ a fost pus un pariu care `nsemna ob]inerea premiului I la sfâr[it de an [colar. {i a[a s-a `ntâmplat, Denis a luat acest premiu iar p\rin]ii au cump\rat kartul, `ns\ antrenamentele urmau s\ fie f\cute la Bac\u, acolo unde se afla cea mai apropiat\ pist\. Totul a `nceput cu o aventur\ care avea s\ se transforme ulterior `ntr-o pasiune. Conducerea clubului consider\ c\ Doru Sechelariu a predat cu succes [tafeta lui Denis Marcu, care se impune cu regularitate [i `ntr-o competi]ie de mare calibru, precum Open Masters-ul Italian.

Ambi]ios, pilotul se preg\te[te cu seriozitate
Anul 2007, anul de debut al r\d\u]eanului, a fost `mp\r]it `ntre [coal\ [i antrenamente. ~n anul 2008, `ns\, Denis avea s\ devin\ campion na]ional la clasa Mini [i vicecampion european al aceleia[i clase, `n South East European Karting Zone (SEEKZ).  Evolu]ia ascendent\ a lui Denis a fost posibil\ datorit\ unui program de antrenamente infernal dar [i a unei baze materiale [i sportive de excep]ie. Denis a confirmat forma excelent\ [i `n anul 2009  ob]in`nd titlul de vicecampion na]ional, reu[ând câ[tigarea `n premier\ a titlului de campion sud-est European ( SEEKZ). Tot `n acela[i an, r\ru]eanul a `nceput [irul particip\rilor `n competi]iile interna]ionale de mare anvergur\, cu rezultate modeste la `nceput.  El a participat inclusiv la  campionatul OPEN MASTER [i la diferite campionate regionale din Italia. Anul care tocmai se `ncheie este `ns\  anul consacr\rii lui Denis pe plan mondial [i o confirmare a muncii depuse `n anii preceden]i . A fost un an perfect pentru tân\rul pilot. “Am emo]ii mai ales c`nd `ncep cursa, mai ales c=nd te ba]i pentru primele trei locuri. ~mi place ceea ce fac [i m\ simt foarte bine atunci c=nd sunt `n curs\”,ne-a spus r\d\u]eanul.
~n 2010, Denis a câ[tigat aproape tot ceea ce era de câ[tigat, atât pe plan na]ional cât [i interna]ional. Dac\ `n competi]ia intern\, r\d\u]eanul  nu a avut practic adversar, `n competi]iile interna]ionale,  sportivul nostru  a reu[it s\ `nving\ pilo]i, pe care anul trecut, nu `i putea decât invidia pentru palmaresele lor.  ~n SEEKZ, Denis nu a l\sat nici o [ans\ adversarilor din SE Europei, câ[tigând de o manier\ categoric\, ca [i `n campionatul na]ional. Ultimul succes  a fost repurtat, pe circuitul spaniol de la “El Vendrell”, acolo unde pilotul român a triumfat `n “ Cupa Campionilor”, competi]ie care a reunit la start aproximativ 150 de participan]i.
La `nceputul anului, participând `n campionatele zonale ale Italiei, Denis nu a dat prea multe [anse participan]ilor la prima treapt\ a podiumului, câ[tigând aproape toate cursele, una destul de important\ fiind “Cupa Vezuviului”. Tot `n Italia, Denis a participat [i la campionatul OPEN MASTER, un campionat cu o numeroas\ participare interna]ional\, unde a ob]inut rezultate foarte bune, câ[tigând chiar o etap\. ~n seria mondial\ WSK – Master Series, dup\ un `nceput ezitant (pozi]ia a 15-a `n cursa de la Siena – Italia), Denis a terminat pe pozi]ia a treia `n cea de-a doua curs\ (Val Vibrata), pentru ca `n ultima etap\ a campionatului, dup\ o curs\ excelent\, s\ termine pe pozi]ia a doua, loc ce i-a asigurat titlul la clasa MINI, WSK fiind cel mai puternic campionat de nivel mondial pentru aceast\ clas\ (copii cu vârste cuprinse `ntre 9 [i 13 ani ). O alt\ curs\ important\ a acestui sfâr[it de an, a fost Cupa Na]iunilor, parte a aceluia[i campionat World Series Karting. Desf\[urat\ `n Italia, clasa MINI a acestei competi]ii, a fost dominat\ clar, atât `n heat-urile de calificare cât [i `n man[a prefinal\ [i final\ de Denis, care a punctat `nc\ odat\ suprema]ia la aceast\ clas\. ultimei mari intreceri a sezonului, Cupa Campionilor, Denis a mai punctat o victorie important\, `n Cupa Senna, câ[tâgand acest trofeu, dup\ disputarea a trei man[e finale. Ca sezonul s\ fie unul de vis pentru Denis, acesta a câ[tigat [i Cupa Campionilor, curs\ disputat\ `n Spania, pe circuitul de karting Vendrell – Tarragona. Un pilot român, care confirm\ `nc\ de la o vârst\ destul de mic\, `nt\rind astfel ascensiunea [colii de pilotaj din România.


Caut\ sponsor pentru Campionatul Mondial
R\d\u]eanul are o fire ambi]ioas\ [i crede c\ `ntr-o zi se va `nscrie `n competi]ia Formula 1 [i se va afla printre primii trei câ[tig\tori. “Marea [ans\ a carierei mele s-a numit Selena Motor Sport Bac\u. F\r\ condi]iile de aici, nu aveam cum s\ reu[esc”, a declarat Denis Marcu, cel care s-a format [i a crescut din punct de vedere sportiv pe circuitul b\c\uan de karting creat de Dumitru Sechelariu `n 2003. “Laboratorul performan]ei”, a[a cum a fost descris\ Selena Motor Sport de c\tre speciali[tii sporturilor cu motor, i-a permis lui Denis s\ devin\, `n decurs de numai patru ani, cel mai bun pilot din lume la clasa sa.  La cei 12 ani, Denis are nevoie de sponsori  pentru cump\rarea de materiale [I pentru deplas\ri. “Sunt un pilot t=n\r [i vreau s\ continui cariera mea de pilot de kart. Am nevoie de un sponsor pentru Campionatul Mondial”, ne-a mai spus r\d\u]eanul.
Palmares sportiv
2008 – Champion of Romania and Vice Champion of South-East Europe
2009 – Vice champion of Romania and Champion of South-East Europe
2010 – Champion of Romania
2010 – Campion of South-East Europe
2010 – VESUVIU TROPHY Pista Sarno winner
2010 – Open Master 1st Race win the 3rd place
2010 – WSK Master Series 60 Mini winner campionship
2010 –  WSK Nation Cup winner
2010 – Ayrton Senna Trophy winner
2010 – Champions Cup Spain Vendrell winner. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Amplă acțiune a Poliției în zona școlilor din municipiul Suceava. Au fost verificate 20 de baruri și 22 de magazine, fiind  legitimate 574 de persoane

În perioada 20 – 22.09.2022, zilnic, între orele 09.30 – 21.00, la nivelul Poliției Municipiului …