Tuesday , June 18 2024

Un proiect al Inspectoratului Scolar Suceava – ales ca exemplu la nivel european

Un proiect ini]iat [I desf\[urat de Inspectoratul {colar Suceava a fost invitat s\ participe la proiectul de diseminare [i bune practici CityM, al\turi de alte dou\ proiecte din România, care au fost desemnate de c\tre Agen]ia Na]ional\. Este vorba despre Colegiului Na]ional “Ion Minulescu” Slatina, judeţul Olt [i
Consor]iul Interna]ional Lectura [i Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Cluj. Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci VETPRO realizat de Inspectoratul {colar Suceava se nume[te “Preg\tirea formatorilor în scopul dobândirii de competen]e în domeniul educa]iei nonformale/ FnonF” [i este finan]at de Comisia Europeană, fiind desf\[urat în parteneriat cu Organización de Educación Comunitaria, O.N.E.C.O. – the Training Agency, Sevillia, Spania.
Coordonatorul proiectului I.S.J. Suceava este inspectorul [colar pentru educa]ie permanent\, prof. Tatiana Vîntur. Potrivit inspectorului general, Petru Carcalete, proiectul CityM are loc `n perioada ianuarie 2010- decembrie 2011 [i este implementat de un consor]iu de 13 Agen]ii Na]ionale pentru proiecte comunitare din Europa cu participarea a 12 ]\ri: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Germania, Lituania, Elve]ia, Norvegia, Polonia, România, Suedia [i Marea Britanie. Potrivit criteriilor de calitate, cele trei proiecte rom=ne[ti au fost considerate “bune practici [i vor fi incluse în ghidul parteneriatului interna]ional. Astfel, în perioada 29-31 martie 2011 la Belfast, Irlanda se desf\[oară un seminar tematic ce vizeaz\ discutarea rezultatelor preliminare ale proiectului [i discutarea de propuneri [i recomand\ri.
Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci “Pregătirea formatorilor în scopul dobândirii de competen]e în domeniul educa]iei nonformale/ FnonF” are ca obiectiv general îmbun\t\]irea competen]elor formatorilor pentru „Consiliere [i orientare” cu scopul de a identifica strategii, metode [i instrumente specifice educaţiei formale [i nonformale care s\ fie aplicate în [colile din jude]ul Suceava. Proiectul a abordat o tem\ actual\ [i a oferit participan]ilor (patru inspectori [colari [i opt formatori în consiliere [i orientare) activit\]i specifice pentru realizarea obiectivelor [i a rezultatelor acestuia: competen]e specifice educa]iei nonformale, Ghidul metodologic FnonF (formal – nonformal), cursuri de formare, blog- ul proiectului etc.
Ghidul metodologic “FnonF” se adreseaz\ coordonatorilor de programe [i proiecte educative din jude] [i cuprinde strategii, metode, instrumente [i exemple de bun\ practic\ din cele dou\ sisteme de înv\]\mânt [i   este structurat în trei capitole: Educaţia formal\ [i nonformal\, Proiecte [i Activit\]i extra[colare. Exemplele, modelele [i procedurile propuse în ghid vin în sprijinul cadrelor didactice, oferindu-le o viziune unitar\ referitoare la instrumentele folosite în activitatea educativ\ formal\ [i nonformal\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tupeu de hoț. A condus fără permis o mașină fără RCA de la Solca până la Arbore, unde a fost prins furând din Penny

Luni, la ora 11.58, polițiștii au fost sesizați de paznicul de la magazinul Penny din …

error: