Un plan de urbanism pentru un bloc cu 5 etaje în George Enescu va fi supus aprobării Consiliului Local Suceava

16 mai 2019, 2:43

Blocul va fi construit pe un teren din spatele stației de betoane din cartierul George Enescu, va avea 53 de apartamente și 58 de locuri de parcare 

Primăria municipiului Suceava anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism ­afe­rent pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafata de 2308 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 30477, ­si­tuată în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul George Enescu fn.

În acest sens, referitor la acest proiect de hotărâre au fost supuse atenției următoarele documente: Notă de fundamentare; Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava; Raportul compartimentelor de specialitate; Textul complet al proiectului de hotărâre; Raport consultare public; Reglementări urbanistice; Plan de Încadrare în Zonă.

Conform reglementărilor urbanistice, vor fi amenajate 53 de apartamente în blocul respectiv. Soli­citantului PUZ-ului este Filip Mihăiță. Față de acesta este de menționat că în reglementările urbanistice apare cu o altă adresă decât figurează în planul de încadrare în zonă iar în acesta este menționat un regim de înălțime P+6, apropiat de D+P+5E. În ambele documente este trecută adresa solicitantului ca fiind în „Mun. Suceava” iar adresa unde se dorește a se realiza investiția „Oraș Suceava”.

Toate pot fi consultate și în cadrul Compartimentului Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul Primăriei. De asemenea, cei interesați pot trimite în scris ­pro­puneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii ­pu­blice.

În expunerea de motive a primarului se arată că Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urba­nism aferent supus aprobării Consiliului local reprezintă instrumentul de planificare urbană, de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică a zonei studiate, având o suprafață de 2308mp teren proprietate privată, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul30477, ­si­tuată în intravilanul municipiului, pe bulevardul George Enescu fn. Documentația prezentată cuprinde reglementări urbanistice cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțime maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, organizarea circulației și acceselor, spații verzi amenajate, locuri de parcare.

Potrivit raportului compartimentelor de specia­litate, „Oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea satisfacerii cerințelor de construire de locuințe, corelat cu respectarea cerințelor urbanistice caracteristice zonei”.

Conform proiectului de hotărâre a Consiliului Local Suceava, Zona funcțională este alcătuită din zona rezidențială cu funcțiuni complementare având ca indicatori urbanistici propuși un procent de ocupare a terenului (POT) de maxim 45% și un coeficient de utilizare a terenului (CUT) de maxim 2,9 în condițiile în care înălțimea maximă pentru clădirea cu regim maxim de înălțime: D+P+5E va fi de 24 metri. Raportată la suprafața parcelei, POT-ul de 45% înseamnă că amprenta la sol a blocului va fi de 980mp, cu doar 30mp mai mult decât spațiul afectat pentru circulații carosabile, accese etc. De asemenea, numărul locurilor de parcare va fi de 58, iar suprafața amenajată de spații verzi va ajunge la 318 mp.

Potrivit aceluiași proiect de hotărâre, accesul auto și pietonal în zona studiată se realizează din bdul George Enescu prin intermediul căii de acces existente iar utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea la rețelele urbane de utilități existente în zonă, costurile de extindere/racordare/branșare la rețelele de utilități și a amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitor/beneficiar. În proiectul de hotărâre se precizează că perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării. Asta înseamnă că toate demersurile privind emiterea ulterioară a certificatului de urbanism necesar procedurilor premergătoare eliberării autorizației de construcție, precum și termenele de realizare a lucrărilor ca atare nu vor putea depăși acest interval de timp. Certificatul de urbanism emis pentru PUZ și regulamentul aferent nu a cuprins și obligativitatea prezentării unui studiu de specialitate privind lucrările de drenaj, acesta va fi însă „piesă obligatorie” la dosarul pe care investitorul va trebui să-l întocmească pentru DTAC. Precizăm că DTAC este prescurtarea folosită pentru Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și se referă la proiectul întocmit de o echipa de proiectanți, arhitect, inginer de rezistență și inginerii de instalații în baza căreia primăria (sau – mai rar și în cazuri limitativ specificate de lege – consiliul județean) pe raza căreia se realizează investiția. În trecut, denumirea folosită pentru aceasta documentație era Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC). Cu alte cuvinte, orice aspecte legate de lucrările de drenaj, având în vedere că zona respectivă este una cu un anume risc de infiltrații ale apei din pânza freatică, vor trebui clarificate prin documentațiile care vor precede autorizația de construire.

Anterior demersului de realizare a PUZ-ului, a fost publicat un anunț cu privire la intenția realizării PUZ-ului respectiv. Urmare a etapei „implicării pu­bli­cului în elaborarea propunerilor”, două persoane au consultat documentația la sediul Primăriei municipiului Suceava. Urmare a adresei din partea asociației de proprietari Ucatana, prin care s-a solicitat răspuns referitor la rezolvarea canalizării din zonă, colectarea deșeurilor menajere și iluminatul stradal. În ședința comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din data de 10.04.2019, când s-a avizat favorabil această documentație de urbanism, s-a impus respectarea următoarelor condiții: deviere conductă de canalizare și realizare drenaj. De asemenea, în data de 22.04.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a transmis faptul că sunt de acord cu lucrările propuse prin PUZ. (D.P.)

 

reportersite