Thursday , December 1 2022

Un perfid joc al contestatiilor blocheaza din nou lucrarile la groapa de gunoi de la Moara

Depozitul ecologic de la Moara - una dintre cele mai importante investitii din Suceava este blocata de ani de zile de diverse interese financiare sau politice

Contractul semnat vineri `ntre Consiliul Jude]ean [i consor]iul rom=no – portughez pentru construirea sta]iei de tratare este sub semnul `ntreb\rii u firma boto[\nean\ Victor Construct a transmis Cur]ii de Apel o pl=ngere `n care este contestat\ decizia CNSC de respingere a contesta]iei formulate de aceasta la licita]ia din 10 august u trimis\ din R=mnicu V=lcea prin po[t\ `n data de 4 octombrie, pl=ngerea a fost `nregistrat\ la instan]a sucevean\ abia mar]i, 9 octombrie u vineri, 5 octombrie fusese semnat deja la Consiliul Jude]ean contractul de efectuare a lucr\rilor cu cei considera]i c=[tig\torii licita]iei `n valoare de peste 272 de miliarde de lei vechi 

 
Contractul semnat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute `ntre Consiliul Jude]ean Suceava [i consor]iul format de firma sucevean\ GENERAL CONSTRUCT cu societatea comercial\ portughez\ EFACEC ENGEHARIA E SISTEMAS SA [i divizia acesteia din Rom=nia – EFACEC CENTRAL EUROPE pentru finalizarea lucr\rilor la depozitul de gunoi de la Vorniceni – Moara, este pus sub semnul `ntreb\rii dup\ ce contracandida]ii la licita]ia organizat\ `n august a acestui an – asocierea dintre VICTOR CONSTRUCT SRL Boto[ani [i INCOPRO DESIGN SRL, care au pierdut licita]ia, au depus la Curtea de Apel Suceava o pl=ngere `mpotriva deciziei luate `n data de 19 august a.c. de Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC).
Ac]iunea `n instan]\ a firmei boto[\nene poate constitui un caz standard de studiu despre cum se pot `ncurca planuri privind investi]ii publice de anvergur\, pornite nu neap\rat de la Suceava sau de la Bucure[ti, ba chiar [i de la Bruxelles, de c\tre agen]i economici a c\ror patroni nu au niciun fel de prejudec\]i, conduc=ndu-se exclusiv dup\ principiile economiei de pia]\.
Pe 23 octombrie, primul termen de judecat\
~n data de 9 octombrie a.c. a fost `nregistrat la Curtea de Apel Suceava dosarul cu num\rul 820/39/2012 `n care se va judeca pl=ngerea formulat\ de asocierea VICTOR CONSTRUCT SRL Boto[ani [i INCOPRO DESIGN SRL `mpotriva deciziei CNSC de respingere a contesta]iei formulate privind rezultatul licita]iei organizate `n data de 10 august a.c. de c\tre Consiliul Jude]ean Suceava `n vederea atribuirii contractului de achizi]ie public\ av=nd ca obiect proiectarea, construc]ia [i punerea `n func]iune a sta]iei de tratare a levigatului, a sta]iei de sortare inclusiv construirea facilit\]ilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, jude]ul Suceava. Un prim termen `n acest dosar a fost stabilit pentru data de 23 octombrie a.c.
Judecarea se face `ns\ dup\ ce, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, CJ Suceava [i consor]iul declarat c=[tig\tor format din firma sucevean\ [i cea portughez\ au semnat contractul de realizare a investi]iei `n valoare total\ de peste 27 de milioane de lei (270 de miliarde de lei vechi), bani europeni, anun]=ndu-se [i perioada de derulare a contractului, nu mai mult de 18 luni de la `nceperea lucr\rilor. Nimic `ns\ nu se va putea mi[ca `n aceast\ investi]ie p=n\ c=nd instan]a – Curtea de Apel Suceava nu se va pronun]a. Este drept c\ hot\r=rea magistra]ilor Sec]iei II Civil\ [i de Contencios, reuni]i `n complet de trei judec\tori, va fi irevocabil\. Dar p=n\ s\ se ia o hot\r=re, au fost solicitate Consiliului Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor toate documentele care au dus la decizia de respingere a contesta]iei formulate de SC VICTOR CONSTRUCT SRL Boto[ani `mpotriva licita]iei organizate de Consiliul Jude]ean Suceava. Calendaristic, timpul trece iar coresponden]a `ntre CA Suceava [i CNSC Bucure[ti poate dura mai mult dec=t pu]inele zile aflate la dispozi]ie p=n\ la termenul din 23 octombrie 2012. Astfel `nc=t ar putea s\ fie stabilite noi termene de judecat\ [i o solu]ie final\ ar putea s\ am=ne pentru o perioad\ nedefinit\ de timp `nceperea lucr\rilor la sta]ia de tratare a gropii de gunoi de la Vorniceni – Moara.
Pl=ngerea `mpotriva deciziei CNSC, trimis\ de firma boto[\nean\ tocmai de la R=mnicu V=lcea
Este evident jocul pe care SC VICTOR CONSTRUCT SRL l-a regizat `n acest important contract public. Conform documentelor incluse `n dosarul de la Curtea de Apel Suceava, pl=ngerea a ajuns la instan]a sucevean\ `ntr-un plic, cu data de `nregistrare a po[tei – 4 octombrie 2012. Plicul nu a fost trimis din jude]ul vecin Boto[ani, cum ar fi fost normal, ci tocmai de la R=mnicu V=lcea. Din Muntenia [i p=n\ `n Bucovina, plicul a f\cut cu Po[ta Rom=n\, patru zile. Data de primire la oficiul po[tal sucevean este luni – 8 octombrie 2012, iar dosarul a fost `nregistrat la instan]\
`n data de 9 octombrie. Data de 4 octombrie a.c. era ultima zi de depunere a unei ac]iuni judec\tore[ti `mpotriva deciziei CNSC. Cei de la Consiliul Jude]ean Suceava, interes=ndu-se la Curtea de Apel dac\ p=n\ la acea dat\ a fost depus\ vreo pl=ngere `mpotriva acestei decizii, [i primind un r\spuns negativ, au decis s\ fie semnat contractul cu consor]iul format din societatea comercial\ GENERAL CONSTRUCT [i firma portughez\. A fost organizat\ [i o conferin]\ de pres\ `n ziua de vineri, 5 octombrie, prin care s-au transmis public informa]ii despre acest eveniment, pun=ndu-se accent pe importan]a public\ a acestuia. Nu s-a avut `n vedere `ns\ o mic\ chichi]\ legal\, care spune c\ data de referin]\ pentru luarea `n considerare a unei ac]iuni de constestare, este data comunic\rii, iar `n ceea ce prive[te transmiterea c\tre o instan]\ a unei solicit\ri, data de referin]\ este data po[tei – cea de pe [tampila pus\ pe plic. Conform documentelor depuse la dosar, VICTOR CONSTRUCT a `nregistrat comunicarea deciziei de respingere a contesta]iei venite de la CNSC `n data de 24 septembrie. Termenul de zece zile decurge dup\ aceast\ dat\, iar zece zile mai t=rziu, `n data de 04 octombrie 2012, a fost trimis de la R=mnicu V=lcea plicul con]in=nd pl=ngerea formulat\ de firma din Boto[ani. Nu se [tie `n ce m\sur\ aceast\ stratagem\ va avea sau nu sor]i de izb=nd\ pentru firma din jude]ul vecin, dar este cert c\ astfel va fi am=nat\ `nceperea lucr\rilor la sta]ia de tratare de la Moara p=n\ la o dat\ `nc\ necunoscut\.
Ce solicit\ VICTOR CONSTRUCT la Curtea de Apel
SC VICTOR CONSTRUCT SRL Boto[ani a cerut, `n pl=ngerea adresat\ Cur]ii de Apel Suceava anularea comunic\rii privind rezultatele licita]iei din 10 august a.c., prin care s-a dispus excluderea ofertei sale ca fiind inacceptabil\, ar\t=ndu-se c\ aceasta respect\ toate cerin]ele de calificare prev\zute `n fi[a de date a achizi]iei. Se cere de asemenea anularea raportului procedurii [i a tuturor actelor subsecvente. Se mai cere anularea desemn\rii ca fiind c=[tig\toare a ofertei prezentate de c\tre asocierea GENERAL CONSTRUCT – EFACEC ENGEHARIA E SISTEMAS SA [i divizia acesteia din Rom=nia – EFACEC CENTRAL EUROPE, dar [i obligarea autorit\]ii contractante – Consiliul Jude]ean Suceava la reevaluarea ofertei VICTOR CONSTRUCT cu respectarea dispozi]iilor legale `n vigoare. Se mai solicit\ [i obligarea autorit\]ii contractante la emiterea unei comunic\ri privind rezultatul procedurii `n conformitate cu dispozi]iile legale aplicabile `n vigoare `n materia achizi]iilor publice [i cu procedurile documenta]iei de atribuire precum [i cu respectarea prevederilor OUG 34/2006. Cei de la VICTOR CONSTRUCT au considerat c\ declararea ofertei lor ca inacceptabil\ deoarece nu au putut face dovada `ndeplinirii `n totalitate a cerin]elor de calificare nu st\ `n picioare, autoritatea contractant\ d=nd o interpretare gre[it\ prevederilor legale `n vigoare.

Vinerea trecuta a fost semnat contractul `ntre Consiliul Judetean Suceava si consortiul format de firma GENERAL CONSTRUCT cu societatea comerciala portughez EFACEC ENGEHARIA E SISTEMAS SA si divizia acesteia din Romania - EFACEC CENTRAL EUROPE - pentru finalizarea lucrarilor la depozitul de gunoi de la Vorniceni – Moara

~n data de 25 august a.c., cotidianul Obiectiv anun]a c\ Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC) a respins `n data de 19 septembrie a.c., contesta]ia depus\ de SC VICTOR CONSTRUCT SRL Boto[ani, `n calitate de lider al asocierii cu INCOPRO DESIGN SRL, `mpotriva rezultatului licita]iei organizate de Consiliul Jude]ean Suceava `n 10 august a.c. `n vederea atribuirii contractului de achizi]ie public\ av=nd ca obiect “Proiectarea, construc]ia [i punerea `n func]iune a sta]iei de tratare a levigatului, a sta]iei de sortare inclusiv construirea facilit\]ilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, jude]ul Suceava. Cei de la VICTOR CONSTRUCT au solicitat anularea actului de adjudecare atacat [i a cerut obligarea Consiliului Jude]ean Suceava la reevaluarea ofertei sale [i emiterea unei comunic\ri privind rezultatul procedurii de atribuire `n conformitate cu dispozi]iile legale aplicabile `n materia achizi]iilor publice. CNSC a respins contesta]ia ca nefondat\ [i a dispus continuarea procedurilor de atribuire.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor, anun]a atunci c\ prin decizia luat\, CNSC a dat und\ verde contractului de executare de lucr\ri ce vizeaz\ componenta a doua din cadrul investi]iei de la Vorniceni – Moara, respectiv construirea sta]iei de tratare [i a altor lucr\ri care vor finaliza practic `ntreaga investi]ie – depozitul ecologic de de[euri, lucru a[teptat de ani `ntregi. “~n acest moment suntem `n procedura de semnare a contractului cu o valoare sub cea estimat\, iar termenul de finalizare este 18 luni. C=[tig\torul va fi anun]at dup\ ce firma VICTOR CONSTRUCT va epuiza [i eventuala cale de atac ce i-a mai r\mas – s\ se adreseze `n termen de zece zile la Curtea de Apel Suceava, care, dac\ va fi solicitat\, va fi chemat\ s\ aprecieze dac\ decizia CNSC de respingere a contesta]iei a fost corect\”, a declarat atunci pre[edintele CJ Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor. Precum se vede, ultima cale de atac a celor de la VICTOR CONSTRUCT a r\mas neurm\rit\ [i s-a ajuns acum la un blocaj `n ceea ce prive[te investi]ia de interes public din jude]ul nostru.
O investi]ie de utilitate interjude]ean\, blocat\ prin procese
~n prima parte a verii acestui an edilii locali au fost ocupa]i cu demersuri pentru a rezolva criza gunoaielor din jude]. Aceast\ criz\ a fost amplificat\ [i de vecinii din Boto[ani care au refuzat, dup\ data de 16 iulie, s\ primeasc\ de[euri provenite din jude]ul nostru, `n depozitele proprii. S-au c\utat solu]ii de avarie, c=teva s\pt\m=ni de[eurile Sucevei au fost depozitate pe o platform\ din mijlocul cartierului I]cani, ulterior identific=ndu-se un perimetru `n apropierea vechii gropi de gunoi dezafectate de la C\l\u, `n lunca Sucevei, p=n\ c=nd depozitul ecologic de la Vorniceni – Moara va deveni func]ional. Ca o coinciden]\, o firm\ din acela[i jude] blocheaz\ acum investi]ia care ar fi trebuit s\ se finalizeze `ntr-un interval de 18 luni [i care ar putea asigura, nu neap\rat numai pentru suceveni, o gestionare bun\ a de[eurilor, pentru mai bine de un deceniu de acum `ncolo. Dar, a[a cum am spus, nu interesul social primeaz\ `n astfel de lupte economice. ~n cazul sta]iei de tratare de la Vorniceni – Moara, este vorba despre 272 de miliarde de lei vechi, f\r\ TVA, bani europeni, deci bani garanta]i. Iar firmele de gen VICTOR COSTRUCT au fost, `n perioada anterioar\ abonate la multe lucr\ri publice de anvergur\ chiar `n jude]ul Suceava. De la reabilit\ri de drumuri la construc]ii de edificii publice, firma din Boto[ani a avut de executat lucr\ri importante, c=[tigate la licita]iile organizate `n jude]ul Suceava. Este sigur c\ afaceri[tii boto[\neni, abona]i la lucr\ri pe bani publici, s\ fi dorit o continuare `n aceast\ direc]ie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …