Tuesday , April 23 2024

Un mic santaj pentru supravietuire: Presedintele Moldovan si antrenorul Radu ameninta cu demisiile

Dumitru Moldovan, presedintele Rapid Suceava

N asta dac\ municipalitatea nu va rezolva, p=n\ s\pt\m=na viitoare, problemele financiare de la Rapid Suceava n nepl\ti]i de mai bine de o lun\ [i jum\tate, juc\torii au fost trimi[i acas\, antrenamentele echipei fiind suspendate p=n\ la noi ordine n “nu vreau sa fiu un pre[edinte de Liga a III-a [i s\ am ca obiectiv evitarea retrograd\rii”, a spus Moldovan n “dac\ problemele nu se vor rezolva `n niciun fel p=n\ luni, fiecare juc\tor e liber s\ hot\rasc\ unde `[i va continua cariera”, a anun]at Ioan Radu

Planurile municipalit\]ii de resuscitare a fotbalului local prin intermediul divizionarei a treia Rapid Suceava risc\ s\ r\m=n\ o fantezie de-o iarn\. Nemul]umi]i de starea financiar\ a clubului, pre[edintele Dumitru Moldovan [i antrenorul Ioan Radu au anun]at ca sunt pe punctul de a renun]a la func]iile pe care le ocupa pe Areni, `n condii]ile `n care autorit\]ile locale nu arat\ `n acest moment nici un interes pentru continuarea proiectului ini]iat `n jurul grup\rii “ceferiste”.
Cei doi conduc\tori au luat aceasta decizie `n cursul dimine]ii de ieri, dup\ `nt=lnirea `n care au avut-o cu jucatorii [i `n care oficialii “alb-vi[iniilor” au trebuit s\ le arate acestora c\ptu[eala buzunarelor c=nd a venit vorba de salariile restante pe luna ianuarie sau de plecarea `n cantonamentul de la P\ltinoasa.
Instalat la [efia grup\rii de pe Areni `n urma cu o lun\, Dumitru Moldovan a precizat c\ nu dore[te s\ fie pre[edintele unei echipe de Liga a III-a care are ca obiectiv evitarea retrograd\rii [i c\ s-a s\turat s\ le solicite juc\torilor s\ se antreneze doar pe baz\ de promisiuni.
“Sunt decis s\ `mi dau demisia pentru c\ nu vreau sa fiu un pre[edinte de Liga a III-a [i s\ am ca obiectiv evitarea retrograd\rii. Eu am venit `n ideea de a face o echip\, ca din var\ s\ putem ataca promovarea `n liga secund\. ~n acest sens, am f\cut un proiect despre care nu s-a mai vorbit deloc, iar at=ta timp c=t acesta nu este valabil, nu mai are rost s\ mai stau la echip\”, a declarat Dumitru Moldovan.
N Moldovan: “De o lun\ nu ne-a ajutat nimeni, vorbim singuri [i este greu s\ chem\m juc\torii la antrenamente cu promisiuni”
Asta a precizat c\ primele probleme care trebuiesc solu]ionate la Rapid sunt plata salariilor restante c\tre juc\tori pe luna ianuarie [i efectuarea unui stagiu de preg\tire centralizar\ p=n\ la reluarea campionatului. “Le-am promis juc\torilor, c\ p=n\ cel t=rziu ast\zi (n.r. ieri), le vom achita salariile restante pe luna ianuarie. De asemenea, am fi vrut s\ efectu\m un cantonament, dar pentru asta trebuie s\ avem garan]ia c\ vom dispune banii necesari pentru achitarea cheltuielilor inerente unui astfel de stagiu. ~n plus, p=n\ miercurea viitoare, cand se `ncheie perioada de transferuri `n Liga a III-a, trebuie s\ facem ligitimarea juc\torilor la federa]ie, dar, din p\cate `n fa]a acestor probleme ne confrunt\m cu un deinteres total vis-a-vis de aceast\ echip\. Timp de o lun\ nu ne-a ajutat nimeni, vorbim singuri [i este greu s\ ]inem juc\torii [i s\ `i chem\m la antrenamente cu promisiuni. A[tept\m mai mult\ implicare din partea celor care ne-au promis ajutor”, a completat Dumitru Moldovan, care consider\ c\, prin prisma rezultatelor `nregistrare `n partidele de verificare din aceasta iarn\, echipa “ceferist\” ar fi putut termina sezonul `n prima jum\tate a clasamentului. “~n condi]ii normale, eu eram gata s\ pariez c\ echipa asta – a[a t=n\r\ cum este – va termina returul pe primele 7 locuri, iar din var\, dac\ am aduce 3-4 juc\tori ne puteam `nscrie `n lupta pentru promovarea `n liga secund\”, a conchis Moldovan, care a men]ionat c\ ar fi absurd ca autorit\]ile s\ finan]eze o echip\ de Liga a IV-a precum Sporting Suceava, care are deocamd\t\ doar [anse teoretice s\ reu[easc\ dou\ promov\ri consecutive `n decursul a dou\ sezoane.
N Radu:  “~n condi]iile date nu se poate face `ns\ performan]\”

Antrenorul Ioan Radu
Dac\ la nivelul conducerii administrative, Dumitru Moldovan [i-a repus deocamdat\ costumul de pre[edinte la naftalin\, la nivelul b\ncii tehnice a rapidi[tilor, antrenorul Ioan Radu este la r=ndul s\u cu bagajele la u[a Areniului. Tehnicianul a suspendat antrenamentele echipei p=n\ s=pt\m=n\ viitoare si a l\sat s\ se `n]eleag\ c\, `n cazul `n care p=n\ luni nu va primi semnale clare c\ situa]ia financiar\ a “ceferi[tilor” se va redresa, fotbali[tii vor fi l\sa]i s\ plece la alte forma]ii.
“P=n\ acum am f\cut ceea ce a ]inut de mine. Am adunat o echip\ care putea face fa]a cu brio `n prima jum\tate a clasamentului Ligii a III-a [i care putea fi o baz\ pentru o forma]ie care s\ atace promovarea `n sezonul viitor. ~n condi]iile date nu se poate face `ns\ performan]\. Cert este c\ `n aceasta s\pt\m=n\ nu se vor mai face niciun fel de antrenamente, iar dac\ problemele nu se vor rezolva `n niciun fel p=n\ luni, fiecare juc\tor e liber s\ hot\rasc\ unde `[i va continua cariera. ~mi pare r\u pentru ace[ti copii care timp de o lun\ [i ceva s-au antrenat degeab\ [i pentru faptul ca i-am incurcat. Nu [tiu c=]i dintre ei vor reu[i s\-[i g\seasc\ ale echipe `n cele dou\ s\pt\m=ni care au r\mas p=n\ la `nceperea returului”, a declarat Ioan Radu.

N Radu acuz\ c\ Sporting “[i-a b\gat nasul `n oala de pe Areni”
Mai mult, tehnicianul consider\ c\ fr\m=ntarile de la Rapid au fost provocate de conducerea rivalilor de la Sporting, care l-ar fi determinat pe patronul de facto al “ceferi[tilor”, Costel Bujoreanu, s\ nu mai sus]in\ echipa “alb-vi[inie” p=n\ la alocarea fondurile de la prim\rie. “~n ultima s\pt\m=n\ a ap\rut ideea unei asocieri `ntre Sporting [i Rapid. Acest lucru a dus la o stare de incertitudine [i de partea patronilor, care nu mai dau niciun ban p=n\ nu vin fondurile de la prim\rie”, acuz\ Ioan Radu.
~n replica, managerul celor de la Sporting Suceava, Ciprian Anton, a refuzat s\ comenteze pe marginea “s\ge]ilor” venite dinspre Areni, preciz=nd c\, `n acest moment, “alb-verzii” sunt preocupa]i de re`nceperea campionatului Ligii a IV-a, trupa pregatit\ de Ovidiu Ciobanu urm=nd s\ evolueze duminic\, pe terenul celor de la Foresta Moldovi]a, `n prima etap\ programat\ `n acest an.
~n urma votarii bugetului local, prim\ria a decis s\ aloce, `n acest an, suma de 500.000 de lei pentru fotbal. Conform municipalit\]ii banii vor fi distribui]i “pe criteriu performan]ei”, `ncep=nd cu luna martie, atunci c=nd va fi organizat\ prima licita]ie pentru atragerea unor astfel de fonduri nerambursabile.
Conform ]intarului stabilit de federa]ie, Rapid Suceava ar trebui s\ re`ntre `n febra meciurilor oficiale pe data de 4 martie, atunci c=nd, pe Areni ar urm\ s\ poposeasc\ forma]ia Politehnica Gala]i. Asta `n condi]iile `n care echipa “ceferist\” nu va completa `ntre timp groapa comun\ cu himerile post-revolu]ionare din fotbalul sucevean disp\rute peste noapte. P=n\ atunci, rapidi[tii au aruncat o mingea `n ograda prim\riei. (D\nu] CHIDOVE})


Vezi si

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează  o delegație de companii internaționale interesate să descopere potențialul de afaceri al orașului Siret și al Bucovinei

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)  organizează în perioada 22-24 mai o delegație …

No comments

  1. ramineti acasa. privatizati-va nu asteptati bani din taxe.