Wednesday , June 29 2022

Un club sportiv si o gradinita, inaugurate odata cu deschiderea noului an scolar

N Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava anun]\ c\ `n data de 15 septembrie a.c. vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor n la nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri
Surprize pl\cute la deschiderea noului an [colar din partea a doi constructori care au efectuat lucr\ri de investi]ii la Marginea, respectiv Gura Humorului. Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava anun]\ c\ `n data de 15 septembrie a.c. vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor.
Acestea ar fi doar dou\ din cele nou\ lucr\ri de investi]ii care se afl\ foarte aproape de finalitate [i care, cel mai probabil, vor fi inaugurate c=t de cur=nd. Inspectorul general Petru Carcalete a informat c\ nou\ constructori care deruleaz\ lucr\ri de investi]ii `n unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene [i-au manifestat inten]ia de a le finaliza `n toamna acestui an dat fiind faptul c\ sumele restante necesare ducerii la bun sf=r[it a construc]iilor sunt foarte mici. Acestea vor fi achitate retroactiv de c\tre Ministerul Educa]iei. Aflat la Suceava la finalul s\pt\m=nii trecute, ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, a declarat c\ se va axa pe [colile care pot fi finalizate `n cel mai scurt timp, astfel c\ `n rectificarea bugetar\ ce urmeaz\ s\ fie f\cut\ vor fi aloca]i bani `n acest sens. Acesta a estimat c\ ar fi vorba de circa 100 de milioane de lei noi, ce urmeaz\ a fi alocate `n urm\toarele 30 de zile. ~n acest sens, Ministerul Educa]iei a cerut tuturor inspectoratelor [colare o list\ cu obiectivele de investi]ii aproape de finalizare, ce ar trebui s\ fie trimis\ p=n\ la `nceputul s\pt\m=nii viitoare. Petru Carcalete a spus atunci c\ `n Suceava ar fi 34 de [coli care ar putea fi finalizate printr-o finan]are minim\.
Potrivit I{J Suceava, la nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri. Fondurile aprobate pentru continuarea acestor lucr\ri în 2010 au fost `n cuantum de 8.513.000 lei, `ns\ s-au primit doar 5.800.000 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Liteniul va beneficia de cea mai modernă Grădiniță cu Program Prelungit din județ

Terminată înainte de termen, în baza unui proiect în valoare de peste 3,4 milioane de …