Thursday , September 28 2023

Un club sportiv si o gradinita, inaugurate odata cu deschiderea noului an scolar

N Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava anun]\ c\ `n data de 15 septembrie a.c. vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor n la nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri
Surprize pl\cute la deschiderea noului an [colar din partea a doi constructori care au efectuat lucr\ri de investi]ii la Marginea, respectiv Gura Humorului. Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava anun]\ c\ `n data de 15 septembrie a.c. vor fi date în folosin]\ dou\ obiective – Bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului [i Gr\dini]a cu Program Normal Marginea, `n urma finaliz\rii lucr\rilor.
Acestea ar fi doar dou\ din cele nou\ lucr\ri de investi]ii care se afl\ foarte aproape de finalitate [i care, cel mai probabil, vor fi inaugurate c=t de cur=nd. Inspectorul general Petru Carcalete a informat c\ nou\ constructori care deruleaz\ lucr\ri de investi]ii `n unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene [i-au manifestat inten]ia de a le finaliza `n toamna acestui an dat fiind faptul c\ sumele restante necesare ducerii la bun sf=r[it a construc]iilor sunt foarte mici. Acestea vor fi achitate retroactiv de c\tre Ministerul Educa]iei. Aflat la Suceava la finalul s\pt\m=nii trecute, ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, a declarat c\ se va axa pe [colile care pot fi finalizate `n cel mai scurt timp, astfel c\ `n rectificarea bugetar\ ce urmeaz\ s\ fie f\cut\ vor fi aloca]i bani `n acest sens. Acesta a estimat c\ ar fi vorba de circa 100 de milioane de lei noi, ce urmeaz\ a fi alocate `n urm\toarele 30 de zile. ~n acest sens, Ministerul Educa]iei a cerut tuturor inspectoratelor [colare o list\ cu obiectivele de investi]ii aproape de finalizare, ce ar trebui s\ fie trimis\ p=n\ la `nceputul s\pt\m=nii viitoare. Petru Carcalete a spus atunci c\ `n Suceava ar fi 34 de [coli care ar putea fi finalizate printr-o finan]are minim\.
Potrivit I{J Suceava, la nivelul jude]ului sunt în derulare 65 de lucr\ri de investi]ii cu fonduri guvernamentale, dintre care 20 obiective de investi]ii, dou\ consolid\ri de cl\diri [i 43 reabilit\ri. Fondurile aprobate pentru continuarea acestor lucr\ri în 2010 au fost `n cuantum de 8.513.000 lei, `ns\ s-au primit doar 5.800.000 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

FOTO – Cum vor arăta blocurile din zona centrală a Sucevei după reabilitarea care va costa 7,3 milioane de euro

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat, miercuri, 27 septembrie, că a semnat contractele de …