Tuesday , November 28 2023

Un bloc din cartierul George Enescu, distrus de o sarpanta abandonata

N antreprenorii s-au succedat, lucr\torii nu au fost pl\ti]I, iar 20 de familii dintr-un bloc de pe strada Luceaf\rului intr\ `n iarn\ f\r\ izola]ie pe bloc, cu o caricatur\ de mansard\ intrat\ `n ruin\ [i cu tavanele [i pere]ii apartamentelor distruse n  trei echipe de lucr\tori s-au succedat `n acest an la lucrarea administrat\ de Florin {utu, important gestionar al afacerilor cu mansarde din municipiu, dar, pentru c\ muncitorii nu au fost pl\ti]i, au plecat `n treaba lor
20 de familii din Cartierul George Enescu, locatari pe strada Luceaf\rului nr, 4, la Blocul E 52 scara A, sunt disperate acum, dup\ ce primele z\pezi ale iernii au venit, pentru c\ cei care au `nceput `n prim\vara acestui an s\ construiasc\ o mansard\ deasupra blocului, au abandonat lucrarea `nc\ din var\. Mai multe echipe de constructori, angajate la negru,  au venit, au f\cut c=te ceva [i au plecat pentru c\ beneficiarii nu i-au pl\tit. ~n prim\var\, cei care `ncepuser\ s\ ridice mansarda, au decopertat izola]ia de pe acoperi[ul blocului [i au ridicat cadrul de lemn al mansardei. Lucr\rile s-au sistat, deasupra s-au pus o prelat\ [i roat\ `mprejur o folie de polietilen\. C\ldura din var\, oscila]iile de temperatur\ [i v=ntul, au distrus aceste minime protec]ii, astfel `nc=t, locatarii de la ultimul etaj al blocului s-au trezit cu tavenele [i pere]ii apartamentelor distruse de ploile toamnei. Ce se va `nt=mpla peste iarn\, Dumnezeu cu mila, fiindc\ nu se `ntrevede acum, dup\ ce anotimpul rece [i-a intrat `n drepturi, nicio solu]ie salvatoare.

N  O conven]ie semnat\ `n 2008, blestem pe capul locatarilor
~n anul 2008, locatarii de pe scara A a blocului E 52 au semnat o conven]ie civil\ cu Gabriela Cetin, privind acceptul ridic\rii unei mansarde deasupra celor 20 de apartamente de pe scar\. Conven]ia a fost semnat\ de to]i locatarii pentru c\ obliga]iile cuprinse `n conven]ie erau extrem de convenabile. Astfel, cel care urma s\ construiasc\ mansarda se obliga s\ efectueze izola]ia termic\ extern\ cu polistiren, s\ repare [i s\ vopseasc\ casa sc\rii, inclusiv subsolul [i exteriorul blocului; s\ instaleze ferestre de termopan pe casa sc\rii [i la subsol, s\ pun\ copertin\ la intrare `n bloc, s\ monteze automat de iluminat pe scar\ [i interfon; scurgerea de pe acoperi[ s\ fie f\cut\ p=n\ la nivelul solului. ~n plus, se convenea s\ se acorde prioritate la cump\rare pentru apartamentele de la mansard\ locatarilor sc\rii.
O precizare suplimentar\ viza faptul c\ orice preluare a contractului de c\tre o alt\ persoan\ fizic\ sau juridic\ implic\ automat asumarea angajamentelor din contract fa]\ de locatari.

N Afacerea mansardei de pe strada Luceaf\rului, mutat\ de la un antreprenor la altul
~n anul 2009, Gabriela Cetin a v=ndut afacerea privind construc]ia mansardei de pe strada Luceaf\rului, unui anume Atomei Constantin. Acesta, `n prim\vara anului 2010 a f\cut o conven]ie civil\ cu trei persoane, care nu locuiesc `n blocul respectiv – Eusebiu Bulexa, Cristina Cova[\ [i Sofian G\in\. Cei trei, l-au angajat ca administrator al lucr\rii pe  Florin {utu. Acesta a `nceput s\ ridice mansarda `n data de 5 martie 2010. Dup\ dou\ s\pt\m=ni, {utu a primit deja o maned\ de 3000 de lei de la Serviciul Urbanism al Prim\riei Suceava, pentru c\ nu a respectat cele `nscrise `n autoriza]ia de func]ionare, `n sensul c\ a `n\l]at mansarda cu `nc\ [apte metri, pentru a face loc, la o supra mansardare, pentru alte trei garsoniere, pe l=nge cele trei apartamente convenite deja [i autorizate de Prim\rie. Amenda nu a fost pl\tit\, lucr\rile au continuat p=n\ `n luna mai a acestui an, c=nd echipa angajat\, format\ din lucr\tori angaja]i la negru, au plecat, pentru c\ nu se pl\tiser\ salariile A fost adus\ o alt\ echip\, tot la negru, care a lucrat dou\ s\pt\m=ni dup\ care a plecat, din acela[i motiv – neplata muncii depuse. O a treia echip\ a fost adus\ de administratorul {utu, care la insisten]ele locatarilor au acceptat s\ pun\ o prelat\ peste construc]ia ridicat\ [i o folie de plastic roat\ `mprejur. ~n scurt timp, [i aceast\ echip\ de muncitori angaja]i la negru a p\r\sit [antierul din acela[i motiv – nu au fost pl\ti]i. La [ase luni de c=nd au p\r\sit [antierul, ace[tia `nc\ mai au de `ncasat 20 de milioane de lei vechi de la Florin {utu. Cel pu]in a[a a sus]inut [eful echipei `n fa]a locatarilor de pe scara A a blocului E52 din cartierul George Enescu.

N “Au tot promis c\ vor pune tabl\ pe acoperi[ul mansardei, nu au f\cut nimic”
De la sf=r[itul lunii august a acestui an, la mansarda cu probleme, nu s-a mai mi[cat nimic. Au venit intemperiile care au distrus polietilena ce proteja c=t de c=t lucrarea aflat\ `n construc]ie. Ploile au dus ap\ pe acoperi[ul neprotejat al blocului, care s-a scurs `n apartamentele oamenilor. Drago[ Munteanu, locatar la ultimului etaj al blocului a explicat c\ l-a abordat pe Florin {utu, `ntreb=ndu-l ce are de g=nd s\ fac\ cu mansarda, `nc\ din var\. “El a tot promis, ba c\ vine m=ine, ba s\pt\m=na viitoare, c\ va veni s\ pun\ tabl\ pe acoperi[ul [arpantei, c\ va termina lucrarea. Nimic nu s-a `nt=mplat”, a spus Drago[ Munteanu, `n numele locatarilor de pe scara blocului `n care locuie[te. S-a `nt=mplat `ns\ c\ `n apartamentele oamenilor a `nceput s\ plou\, la modul concret. V\ruiala [i tencuiala de la toate apartamentele aflate la ultimul etaj al blocului a fost distrus\ `n urma infiltra]iilor de ap\ pluvial\. ~n unele locuri a fost afectat\ chiar structura de rezisten]\ a cl\dirii. Apa a ajuns [i `n tabloul electric al familiei Munteanu, a produs un scurt-circuit [i a deteriorat instala]ia electric\ din apartament.
“~n toat\ aceast\ perioad\, din 5 martie a.c. [i p=n\ `n prezent, niciunul dintre cei direct interesa]i s\ se finalizeze lucr\rile la mansard\ – Bulexa, Cova[\ [i G\in\, nu au venit s\ vad\ ce au f\cut contructorii cu apartamentele pe care ar urma s\ le preia. Prin for]e proprii, noi locatarii de la etajul patru al blocului am c\utat s\ ne protej\m apartamentele `nt=nz=nd o folie de plastic deasupra, am pus lighene, g\le]i acolo unde curge apa”, a mai spus Drago[ Munteanu.

N Demersuri la Prim\rie [i Inspec]ia `n Construc]ii, r\spunsuri f\r\ speran]\
Locatarii din bloc s-au pl=ns Prim\riei Suceava, ar\t=nd, prin adresa depus\  c\, dup\ ce a fost decopertat\ izola]ia de pe terasa blocului, apartamentele de la etajele superioare sunt practic distruse. “Lucrarea, `nceput\ `n luna  mai anul curent este abandonat\ de circa dou\ luni, `n ciuda tuturor `ncerc\rilor de contactare a concesionarului [i a executantului, nu am primit niciun r\spuns. De asemenea, nu exist\ nic\ieri `n zona sc\rii de bloc afectat\ afi[at cine este benficiarul, respectiv contructorul mansardei”. Prin r\spunsul de la Prim\rie au fost anun]a]i c\ solu]ia este de a-i ac]iona `n judecat\ pe antreprenori.
De la Inspectoratul de stat `n Construc]ii, a venit un r\spuns de genul c\ ace[tia ar putea fi amenda]i. “Nu vrem s\ fie amenda]i, pentru c\ ace[ti bani pe care vor fi obliga]i s\ `i pl\teasc\ ar putea mai degrab\ fi folosi]i pentru continuarea lucr\rilor”, spun oamenii de pe scara blocului afectat\. Ei sugestioaneaz\ Prim\riei s\ ia `n calcul [i varianta ca locatarii s\ contribuie fiecare cu o sum\ de bani, pentru ca lucr\rile s\ fie finalizate iar mansardele ce se vor finaliza s\ fie preluate `n domeniul public.
P=n\ acolo este `ns\ cale lung\, pentru c\, p=n\ una alta, cei care au `nceput s\ ridice mansarda deasupra blocului `n discu]ie, nu se `n]eleg de la bani, din c=te au priceput locatarii c\rora le curge apa `n cas\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …

No comments

  1. Sutu e vai de capul lui :)) are datorii de zeci de mii de euro la interlopii suceveni :))