Wednesday , October 5 2022

Un asistent maternal cu atestatul retras si altul sanctionat pentru conditiile `n care tineau copiii `n plasament

Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava a anun]at c\ `n urma controalelor efectuate de o nou\ comisie, special `nfiin]at\ `n acest scop, unui asistent maternal din Vatra Moldovi]ei i-a fost retras atestatul pentru c\ nu a avut grij\ de igiena copilului ]inut `n plasament n un alt asistent maternal din Gura Humorului a fost sanc]ionat din cauz\ c\ nu a men]inut cur\]enia locuin]ei

 
Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului Suceava a desf\[urat o ampl\ ac]iune de verificare a condi]iilor de plasament pentru copii, din punctul de vedere al modului în care sunt respectate normele de igien\, alimenta]ie, supraveghere [i rela]ionare între copiii afla]i în centrele de plasament [i în re]eaua de asisten]\ maternal\ din cadrul institu]iei. ~n acest sens, printr-o dispozi]ie a directorului executiv, Margareta Is\il\, adoptat\ `n data de 6 octombrie 2011, a fost constituit\ o comisie special\, care are `n componen]\ doi medici, un asistent medical [i psihologi [i asisten]i sociali din cadrul Direc]iei. Directorul executiv al institu]iei a anun]at c\ p=n\ la aceast\ dat\ au fost verificate toate centrele de plasament din jude]ul Suceava, aflate `n subordinea DGASPC, precum [i un num\r de 46 de asisten]i maternali din urm\toarele zone: C=mpulung Moldovenesc, Salcea, F\lticeni, Dolhasca, Gura Humorului, Ili[e[ti. ~n urma verific\rilor, Margareta Is\il\ a informat c\ nu au fost constatate deficien]e grave. Cu toate acestea, comisia nou `nfiin]at\ a f\cut propuneri concrete pentru fiecare centru în parte, de îmbun\t\]ire a activit\]ii prin prisma celor controlate. „Ca o excep]ie, în cazul asisten]ilor maternali, în urma controlului efectuat a fost retras atestatul unui asistent maternal din Vatra Moldovi]ei – Donec Ecaterina, deoarece nu erau respectate condi]iile de igien\ personal\ a copilului pe care îl avea în plasament, iar un alt asistent maternal din Gura Humorului – Lungu Paulina, a fost sanc]ionat cu avertisment scris pentru nerespectarea condi]iilor de igien\ a locuin]ei”, a declarat Margareta Is\il\. Aceasta a mai anun]at c\ activitatea comisiei se va desf\[ura permanent, iar trimestrial sau ori de c=te ori se va impune, comisia va `nainta rapoarte informative conducerii insitu]iei, astfel `nc=t s\ poat\ fi luate c=t mai urgent m\surile ce se impun `n vederea remedierii oric\rei deficien]e. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Caravana mobilă pentru testarea gratuită HPV a femeilor va fi luna aceasta în Stulpicani, Frătăuții Vechi și Noi, Broșteni și Straja

Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se pot prezenta doar cu buletinul …