Saturday , March 25 2023

UE cere milioane de lei `napoi de la primarii sucevene care au facut proiecte anapoda

Prim\ria comunei Moldova Suli]a trebuie s\ returneze trei milioane de lei pentru lucr\ri de slab\ calitate la un drum n comuna Todire[ti este la un pas de a returna dou\ milioane de lei din cauza unui proiect neviabil cu un c\min de b\tr=ni n cele dou\ cazuri sunt urm\ri ale unor proiecte `ncepute `n mandatele precedente, dar pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ toate cele 78 de proiectele derulate `n jude]ul Suceava cu finan]are european\ sunt monitorizate pentru a fi evitate situa]ii ca la Moldova Suli]a sau Todire[ti

Prim\ria comunei sucevene Moldova Suli]a va trebui s\ returneze Comisiei Europene 3 milioane de lei pentru nereguli constatate `n calitatea lucr\rilor recep]ionate la un drum finan]at prin SAPARD, iar comuna Todire[ti risc\ s\ returneze fonduri europene pentru construc]ia unui c\min de b\tr=ni. Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, dup\ analizarea proiectelor cu finan]are european\ din jude], c\ majoritatea se deruleaz\ corespunz\tor, dar c\ exist\ un caz nefericit la Moldova Suli]a, unde s-a construit un drum prin SAPARD, iar `n urma verific\rilor s-a constatat c\ lucr\rile executate nu sunt de calitate, astfel c\ autoritatea local\ va trebui s\ returneze trei milioane de lei. El a spus c\ acest drum a fost recep]ionat `n mandatul fostului primar al comunei respective.
Gheorghe Flutur a mai declarat c\ o situa]ie `n care exist\ riscul de a se returna bani Comisiei Europene este `n comuna Todire[ti, unde a fost construit un c\min de b\tr=ni care nu a cazat `ns\ nici un b\tr=n `ntruc=t costurile de `ntre]inere sunt prea mari. „C\minul de b\tr=ni s-a f\cut f\r\ cap. E un c\min de b\tr=ni care nu e ocupat de b\tr=ni pentru c\ vor putea prelua b\tr=ni cu pensii foarte mari, de peste 1.800 de lei sau care au alte surse de venit”, a spus Gheorghe Flutur. El a ar\tat c\ acest c\min de b\tr=ni are doar 12 camere [i c\, `n aceste condi]ii, costurile cu personalul sunt foarte mari. „Dac\ nu se va popula acest c\min de b\tr=ni risc\ s\ fie imputabil”, a spus Gheorghe Flutur, care a men]ionat c\ valoarea investi]iei se ridic\ la aproximativ dou\ milioane de lei.
Pre[edintele CJ Suceava a ar\tat c\ aceste comune care au probleme privind proiectele cu finan]are european\ vor fi afectate [i pe viitor dac\ doresc s\ atrag\ alte fonduri europene `ntruc=t vor fi depunctate. Gheorghe Flutur a precizat c\ `n jude] sunt `n derulare `n prezent 78 de proiecte cu finan]are european\ prin Programul Opera]ional Regional, totaliz=nd peste 150 de milioane de euro, din care 66 de proiecte sunt `n derulare, opt `n faza de contractare a executantului [i patru `n faza de precontractare.
Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, sunt `nt=rzieri la Gura Humorului [i C=mpulung Moldovenesc din cauz\ c\ procedura de selec]ie a executan]ilor a fost de durat\. La Gura Humorului s-au finalizat dou\ licita]ii pentru repararea a 17 str\zi [i pentru instalarea unei monitoriz\ri video `n ora[, proiecte `n valoare de 2,8 milioane de euro, iar pentru construc]ia unei parc\ri `n zona central\ a sta]iunii a fost necesar\ refacerea documenta]iei, `n timp ce la C=mpulung Moldovenesc a `nceput recent proiectul de modernizare a infrastructurii urbane `n valoare de 5,3 milioane de euro.
Celelalte proiecte finan]ate prin POR sunt `n grafic, a spus Gheorghe Flutur. El [i-a exprimat `ns\ scepticismul privind asigurarea cofinan]\rii locale de Prim\ria municipiului Vatra Dornei pentru un proiect cu finan]are european\ pentru `nfiin]area unui aqualand prin reabilitarea Complexului de Agrement Lunca Dornelor care este nefunc]ional `n prezent.
Gheorghe Flutur a spus c\ municipiul Vatra Dornei are datorii de 15 milioane de euro, iar pentru cofinan]area acestui proiect, `n valoare de zece milioane de euro, municipalitatea dornean\ va trebui s\ asigure 4 milioane de euro. „Trebuie s\ fie reali[ti cei de la Dorna”, a mai spus pre[edintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a declarat c\ toate proiectele derulate `n jude]ul Suceava, `n special cele cu finan]are european\, sunt monitorizate des de autorit\]ile jude]ene pentru a fi evitate situa]ii care s\ duc\ la imputarea unor sume de bani. (Dan PRICOPE)

Vezi si

TÂRGUL DE PAȘTI, în perioada 6 – 14 aprilie 2023, pe Esplanada din centrul Sucevei

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în …

No comments

  1. Praduiala asta trebuia odata si odata sa inceteze . Acum , criza mondiala va pune capat acestei risipe si daca n-am fost noi in stare sa facem ordine in oportunitate in primul rand si in gestionare ( adica fara lucrari doar de dorul comisioanelor ) in al doilea rand , atunci vin altii ( cam tarziu ) sa ne corecteze- am vrut sa spun , sa ne dea peste degete .