Turismul sucevean, in retragere in toamna acestui an

reportersite
20 decembrie 2010, 22:20

N  `n octombrie, num\rul structurilor de cazare turistic\ a sc\zut cu 18% n indicele de utilizare a locurilor de cazare `n Suceava, `n partea de jos a clasamentului na]ional

Toamna acestui an nu a adus mari beneficii proprietarilor de pensiuni, hoteluri, moteluri [i alte structuri de cazare turistic\ din jude], `n ciuda eforturilor care se fac de conducerea Consiliului Jude]ean de a dezvolta branduri locale atractive cu eforturi finaciare [i logistice consistente.

Astfel, conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna octombrie 2010,  pe raza jude]ului Suceava au func]ionat 126 structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, cu 18,7% mai pu]ine decât în septembrie 2010.

Capacitatea de cazare turistic\ în func]iune a structurilor de primire ce au func]ionat în jude]ul Suceava în luna octombrie 2010 a fost de 180.359 locuri – zile, cu 10,4% mai mic\ decât în luna septembrie 2010.

Analiza capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune pe zone turistice eviden]iaz\ faptul c\ 34,6% din totalul capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune este de]inut de structurile din zona ”alte localit\]i [i trasee turistice”  – Gura Humorului, F\lticeni, R\d\u]i, Dr\gu[eni, urmate de structurile din zona sta]iunii balneare Vatra Dornei cu 26,4%, structurile din municipiul Suceava cu 21,3% [i structurile din zona montan\ cu 17,7%.

N Turi[ti mai pu]ini pe toamn\, fa]\ de perioada anterioar\

În structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna octombrie 2010 au fost caza]i 16.302 turi[ti, cu 17,2% mai pu]ini fa]\ de luna septembrie 2010 [i cu 2,1% mai pu]ini fa]\ de luna septembrie 2009. În  luna octombrie 2010 num\rul de sosiri ale turi[tilor români a fost de 14.826 persoane, cu 4,9% mai pu]ini fa]\ de luna septembrie 2010.  La turi[tii str\ini num\rul sosirilor a fost de 1.476 persoane, cu 63,9% mai pu]ini fa]\ de luna septembrie 2010.

Din num\rul total al turi[tilor, 70,9% au preferat s\ fie caza]i în hoteluri, 10,6% în pensiuni turistice, 10,1% în pensiuni agroturistice, 4,3% în vile turistice [i 4,1% în celelalte tipuri de structuri de primire turistic\  – hosteluri, moteluri, cabane turistice, campinguri.

Pe zone turistice, dup\ num\rul total de sosiri, cei mai mul]i turi[ti s-au cazat în zona municipiului Suceava cu 42,7%, urmat\ de zona ”alte localit\]i [i trasee turistice” cu 27,1%, zona sta]iunii balneare Vatra Dornei cu 18,1% [i sta]iunile din zona montan\ cu 12,1%.

Pe categorii de clasificare, dup\ num\rul total de sosiri, cei mai mul]i turi[ti s-au cazat în structuri de primire de 2 stele (37,0%), urmate de structurile de primire de 3 stele (34,3%), structurile de primire de 4 stele (20,2%), structurile de primire de 1 stea (8,4%).

Din totalul sosirilor în structurile de primire turistic\ 90,9% reprezint\ sosiri turi[ti români [i 9,1% sosiri turi[ti str\ini.

Cei mai mul]i turi[ti str\ini provin din Europa respectiv 87,4%, din Asia 6,4% [i din America 5,8%.

Pe categorii de clasificare turi[tii str\ini au preferat structurile de primire turistic\ de 4 stele (49,0%), urmate de structurile de primire de 3 stele (35,3%) [i structurile de primire de 2 stele (14,4%).

Pe ]\ri de provenien]\, cei mai mul]i turi[ti str\ini caza]i în luna octombrie 2010 au fost din: Germania (21,1%), Austria (12,8%), Italia (7,5%), Polonia (5,9%), Fran]a (4,9%), Ungaria (4,7%), Olanda (4,0%), Spania (3,5%), Japonia (3,5%), [.a.

Din total turi[ti str\ini caza]i în structurile de primire turistic\ în luna octombrie 2010, 71,1% apar]in ]\rilor Uniunii Europene.

N Indicele de utilizare a locurilor de cazare `n Suceava, `n partea de jos a clasamentului na]ional

În luna octombrie 2010, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 24,2% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 25,3% în luna septembrie 2010 [i 23,4% în luna septembrie 2009.

În structurile de primire turistic\ din zona ora[ului re[edin]\ de jude], municipiul Suceava, indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 25,6% pe total structuri; în cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (28,0%), urmat de hosteluri (15,5%), pensiuni turistice (14,5%) [i vile turistice (5,0%).

În structurile de primire turistic\ din zona ”alte localit\]i [i trasee turistice” indicele de utilizare a fost de 13,7% pe total structuri, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (17,9%), urmat de hosteluri (15,2%), pensiuni turistice (11,5%), pensiuni agroturistice (10,7%), moteluri (9,2%), vile turistice (8,4%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în cabane turistice (2,7%).

În structurile de primire turistic\ din sta]iunile din zona montan\ indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 13,0% pe total structuri; în cadrul zonei, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în vile turistice (32,3%), urmat de pensiuni turistice (20,2%),  pensiuni agroturistice (17,2%), hoteluri (11,3%), cabane turistice (7,9%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat la campinguri (1,8%).

Comparativ cu indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare la nivel na]ional situa]ia se prezint\ astfel: total ]ar\ Rom=nia, `n septembrie 28,5%; `n jude]ul suceava – 25.3%, iar `n octombrie, 27% la nivel de ]ar\ [i 24,2% la nivel jude]ean. ~n condi]iile `n care indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare erau anul trecut de 28,8% la nivel na]ional [i 23,4% la nivelul jude]ului Suceava. (N.R.)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. RomaniaTuristica.ro 21/12/2010 la ora 17:54 -

    Probabil ca ,adaugand mai mult efort pe linia de promovare, situatia se va schimba. Potential exista , doar trebuie exploatat.