Turismul, o sansa confirmata la sfarsit de an pentru relansarea economica a Sucevei

reportersite
18 februarie 2011, 22:14

N datele statistice relev\ faptul c\ `n luna decembrie a anului trecut au vizitat jude]ul cu peste 16% mai mul]i turi[ti dec=t anul trecut, iar gradul de ocupare a loca]iilor turistice a crescut cu 33%

~n ciuda crizei [i a criticilor, se pare c\ demersurile ini]iate la nivel jude]ean privind promovarea turismului au `nceput s\ culeag\ din roade. Cel pu]in a[a relev\ datele puse la dispozi]ie de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, care a f\cut o analiz\ a modului `n care ramura economic\ ce devine de la un an la altul tot mai important\ `n jude], a evoluat la sf=r[itul anului trecut.

Astfel, `n luna decembrie 2010 pe raza jude]ului Suceava au func]ionat 164 structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, cu 36,7% mai multe decât în noiembrie 2010. Datele statistice relev\ faptul c\ `n luna decembrie a anului trecut au vizitat jude]ul cu peste 16% mai mul]i turi[ti dec=t anul trecut iar gradul de ocupare a loca]iilor turistice a crescut cu 33%.

Capacitatea de cazare turistic\ în func]iune a structurilor de primire ce au func]ionat în jude]ul Suceava în luna decembrie 2010 a fost de 207.936 locuri – zile, cu 23,7% mai mare decât în luna noiembrie 2010. Analiza capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune pe zone turistice eviden]iaz\ faptul c\ 33,5% din totalul capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune este de]inut de structurile din zona ”alte localit\]i [i trasee turistice” (Gura Humorului, F\lticeni, R\d\u]i, Dr\gu[eni), urmate de structurile din zona sta]iunii balneare Vatra Dornei cu 25,9%, structurile din municipiul Suceava cu 22,5% [i structurile din zona montan\ cu 18,1%.

N Turi[ti str\ini, doar 4,4%

În structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna decembrie 2010 au fost caza]i 16.804 turi[ti, cu 26,3% mai mul]i fa]\ de luna noiembrie 2010 [i cu 16,4% mai mul]i fa]\ de luna decembrie 2009.

În  luna decembrie 2010 num\rul de sosiri ale turi[tilor români a fost de 16.068 persoane, cu 27,0% mai mul]i fa]\ de luna noiembrie 2010.  La turi[tii str\ini num\rul sosirilor a fost de 736 persoane, cu 12,4% mai mul]i fa]\ de luna noiembrie 2010.

Din num\rul total al turi[tilor, 62,6% au preferat s\ fie caza]i în hoteluri, 14,1% în pensiuni turistice, 12,4% în pensiuni agroturistice, 5,6% în vile turistice [i 5,3% în celelalte tipuri de structuri de primire turistic\  – hosteluri, moteluri, cabane turistice, popasuri turistice, etc.

Din totalul sosirilor în structurile de primire turistic\ 95,6% reprezint\ sosiri de turi[ti români [i 4,4% sosiri  de turi[ti str\ini.

Cei mai mul]i turi[ti str\ini au provenit din Europa –  86,4% [i din America 10,5%. Pe categorii de clasificare turi[tii str\ini au preferat structurile de primire turistic\ de 4 stele (52,3%), urmate de structurile de primire de 2 stele (28,9%) [i structurile de primire de 3 stele (16,7%).

Pe ]\ri de provenien]\, cei mai mul]i turi[ti str\ini care au vizitat jude]ul nostru în luna decembrie 2010 au fost din Fran]a (10,6%), Germania (9,8%), Italia (9,4%), S.U.A. (9,1%), Republica Moldova (8,8%), Austria (7,8%), Federa]ia Rus\ (7,5%), Ucraina (5,7%), Regatul Unit (5,6%), [.a.

N Sta]iunea Vatra Dornei, lider\ `n continuare `n ceea ce prive[te capacitatea de a atrage turi[ti

Mai trebuie remarcat c\ `n luna decembrie 2010, la nivelul jude]ului Suceava, în structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ au fost înregistrate 41.885 înnopt\ri, num\rul înnopt\rilor fiind cu 14,9% mai mare fa]\ de luna noiembrie 2010 [i cu 33,5% mai mare fa]\ de luna decembrie 2009.

În luna decembrie 2010, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 20,1% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 21,7% în luna noiembrie 2010 [i 15,9% în luna decembrie 2009.

Pe zone turistice, cel mai înalt nivel al indicelui de utilizare net\ a locurilor de cazare, s-a înregistrat în structurile de primire  turistic\ din sta]iunea balnear\ Vatra Dornei 31,3%.

În structurile de primire turistic\ din zona ora[ului re[edin]\ de jude], municipiul Suceava, indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 20,1% pe total structuri; în cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (21,1%), urmat de pensiuni turistice (16,9%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în vile turistice (4,6%). (N. RO{CA)