Monday , November 28 2022

Tronsonul soselei de centura dintre Patrauti si Scheia va fi gata anul acesta

~ntr-o lun\ ar putea fi finalizat podul de jum\tate de kilometru lungime care trece peste r=ul Suceava n suma necesar\ finaliz\rii lucr\rilor `n acest an este de 90 de milioane de lei, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur declar=nd c\ a primit asigur\ri ca se va face rectificarea necesar\
Un prim tronson al [oselei de centur\ a municipiului Suceava ar putea fi gata la finele acestui an. Dan Pil\, [eful Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri (DRDP) Ia[i, practic o filial\ pe Moldova a Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale, (CNADNR), a confirmat, ieri, c\ un tronson din viitoarea [osea de centur\ a Sucevei va fi terminat p`n\ la sf`r[itul acestui an. Este vorba despre por]iunea P\tr\u]i – {cheia, `n lungime de aproximativ cinci kilometri.
Afirma]ia a fost f\cut\ de Dan Pil\ `n timpul unei vizite pe [antierul de la P\tr\u]i a rutei ocolitoare, el fiind `nso]it de directorul comercial al CNADNR, Liviu Costache [i de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Totodat\, la fa]a locului s-au deplasat speciali[ti `n transporturi de la Comisia European\ [i nu a lipsit de la `ntrevedere nici directorul firmei SCCF Ia[i – Grup Colas, {tefan Hanganu. Acesta din urm\ a precizat c\ pentru finalizarea tronsonului P\tr\u]i – {cheia p=n\ la finele lui 2011 este nevoie de 90 de milioane de lei peste suma preconizat\ a fi alocat\ `n acest an.
Referindu-se la acest aspect, [eful DRDP Ia[i, Dan Pil\, a precizat c\ banii vor fi aloca]i la rectificarea bugetar\ din aceast\ var\. De altfel, {tefan Hanganu a spus c\ au fost deja f\cute demersuri `n acest sens. „Pentru a termina lucr\rile, anul acesta, este nevoie de `nc\ o alocare bugetar\ de aproximativ 90 de milioane de lei pe l=ng\ cele 60 cheltuite p=n\ la ora actual\”, a precizat Dan Pil\.
Men]ion\m c\ vizita la [antierul de la P\tr\u]i s-a f\cut `n zona unde se face cel mai mare pod de peste r=ul Suceava, `n lungime de jum\tate de kilometru. {tefan Hanganu a precizat c\ acest obiectiv, inclus `n tronsonul P\tr\u]i – {cheia va putea fi finalizat complet `n aproximativ o lun\, lucr\rile la acest pod fiind foarte avansate. Potrivit lui {tefan Hanganu, lucrarea la acest pod este o mare realizare [i pentru c\ deschiderile dintre piloni sunt foarte mari [i anume de 50 de metri. Men]ion\m c\ ruta ocolitoare a Sucevei, dinspre F\lticeni spre vama Siret, trece prin Moara, {cheia [i P\tr\u]i, lungimea fiind de 13,2 kilometri. Pe tronsonul ce va fi finalizat anul acesta va mai fi amenajat, `ntre intersec]ia de la P\tr\u]i cu E 85 [i podul de peste r=ul Suceava, un alt pasaj rutier peste calera ferat\, pilonii fiind deja turna]i.
{eful administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur, s-a ar\tat mul]umit de ritmul lucr\rilor [i, de asemenea, s-a declarat `ncrez\tor c\ p=n\ la finele acestui an, tronsonul care face leg\tura dintre DN 17 cu DN 2 pe raza localit\]ii P\tr\u]i va putea fi dat `n folosin]\. „Este o lucrare deosebit de important\ cu investi]ii pe m\sur\ [i lucr\ri imense, dar am primit asigur\ri c\ la rectificare se vor aloca `n continuare sumele de bani necesare [i nu vor fi probleme”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …