Thursday , October 6 2022

Tribunalul Botosani a refuzat ieri eliberarea din puscarie a lui Severin

N instan]a din jude]ul vecin a respins ac]iunea `naintat\ de  afaceristul sucevean, `n care cerea punerea `n libertate n dac\ vrea `n libertate, Severin Tcaciuc va trebui s\ a[tepte pronun]area `n dosarele `n care a cerut liberarea la `mplinirea a dou\ treimi din pedeaps\ n Tcaciuc mai are `n spate o alt\ condamnare, de trei ani [i jum\tate, pentru care `ns\ nu exist\ un mandat de executare a pedepsei cu `nchisoarea

Ieri, Tribunalul Boto[ani a respins recursul `naintat de Severin Tcaciuc `n dosarul 10321/193/2010 `n care instan]a inferioar\, Judec\toria Boto[ani, a dat un verdicit favorabil `n ceea ce `l prive[te, contopind pedepsele la care a fost condamnat [i stabilind c\ acesta are de executat numai doi ani [i jum\tate de `nchisoare [i, cu pu]in noroc, ar putea s\ fie pus `n libertate la efectuarea a dou\ treimi din pedeaps\. O hot=r=re aparent favorabil\, dar complicat\ de faptul c\ Tcaciuc mai are `n spate o alt\ condamnare, de trei ani [i jum\tate, pentru care `ns\ nu exist\ un mandat de executare a pedepsei cu `nchisoarea.
Judec\toria Miercurea Ciuc a a admis contesta]ia la executare formulat\ de Severin Tcaciuc, `n dosarul `n care a fost condamnat la 3 ani [i [ase luni de `nchisoare. Potrivit sentin]ei publicate pe portalul instan]ei de judecat\ harghitene, s-a constatat  c\ este împiedicat\ executarea pedepsei  aplicat\ lui Severin Tcaciuc prin sentin]a penal\  cu num\rul 580/11.05.2004, pronun]at\ de Judec\toria Miercurea Ciuc în dosarul nr.1551/2003. Prin sentin]a de la Miercurea Ciuc s-a dispus anularea  formelor de executare efectuate în baza mandatului de executare a pedepsei nr.658/2004 emis la data de 30.01.2008 de Judec\toria Miercurea Ciuc.
~n luna spetembrie a acestui an, Judec\toria Boto[ani a decis reducerea pedepsei rezultante din contopirea pedepselor aplicate omului de afaceri sucevean de la trei ani [i jum\tate, la doi ani [i [ase luni. Pentru c\ Severin Tcaciuc a isp\[it deja dou\ treimi din pedeapsa total\, a avut  dreptul s\ cear\ liberarea condi]ionat\, demers pe care l-a f\cut deja.
Judec\toria Boto[ani a admis atunci contesta]ia formulat\ de Severin Tcaciuc [i a constatat c\ doar mandatele de executare nr. 1570/30.11.2004 al Judec\toriei Suceava [i nr. 900/2003 din 03.02.2004 al Judec\toriei Bistri]a sunt executabile [i a repus în individualitatea lor pedepsele contopite prin Sentin]a penal\ 897/07.04.2010 a Judec\toriei Boto[ani, definitiv\ prin Decizia penal\ 293/R/22.06.2010 a Tribunalului Boto[ani. “În temeiul art. 36 alin. 2 [i art. 35 alin. 3 Cod penal contope[te pedeapsa de 2 ani [i 6 luni închisoare [i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c Cod penal aplicat\ contestatorului prin S.p. 1048/08.11.2002 a Judec\toriei Suceava cu pedeapsa de 1 an [i 8 luni închisoare aplicat\ prin S.p. 638/10.04.2003 a Judec\toriei Bistri]a, precum [i cu pedeapsa de 2 ani închisoare a c\rei suspendare condi]ionat\ a fost anulat\ prin S.p. 638/10.04.2003 a Judec\toriei Bistri]a, contestatorul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani [i 6 luni închisoare [i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicat\ durata arest\rii preventive [i a deten]iei de la 08.10.2001 la 17.10.2001, de la 17.10.2001 la 16.11.2001, de la 16.11.2004 la 26.11.2004 [i de la 10.08.2009 la zi. Men]ine starea de deten]ie a contestatorului. Anuleaz\ mandatele de executare nr. 1570/2004 al Judec\toriei Suceava, nr. 900/2003/2004 al Judec\toriei Bistri]a [i 1469/2010 al Judec\toriei Boto[ani. Repune în vigoare mandatele de executare nr. 1618/02/2004 al Judec\toriei Suceava [i 658/2004/2008 al Judec\toriei Miercurea Ciuc”, se arat\ `n senntin]a din toamn\ a instan]ei boto[\nene.  Numai c\ [i mandatele de executare amintite anterior au fost anulate astfel `nc=t juri[tii care ap\r\ interesele lui Severin Tcaciuc sunt acum totalmente debusola]i.  “Toate mandatele de executare emise pe numele lui Tcaciuc Severin au fost anulate, prin decizii ale judec\torilor. El st\ acum `n Penitenciar f\r\ o baz\ legal\. A[tept\m motivarea respingerii recursului, pentru a vedea ce s-a `nt=mplat”, a declarat juristul Drago[ Cremene, ap\r\torului intereselor lui Severin Tcaciuc. Acesta a mai spus c\ r\m=ne `n continuare ca posibilitate de a ie[i din `nchisoare, pentru clientul s\u, solu]ionarea cererii de liberare condi]ionat\ la isp\[irea de dou\ treimi din pedeaps\. Dac\ acest procent s-ar aplica la condamn\rile contopite la doi ani [i [ase luni, afaceristul sucevean ar putea fi pus `n libertate imediat. Dac\ se va lua `n calcul pedeapsa maxim\ de trei ani [i [ase luni la care a fost condamnat, dar pentru care nu a fost deocamdat\, `n h=rtii, extr\dat din Austria, chiar dac\ va fi un exemplu de bun\ purtare, Severin nu va putea s\ fie liber `nainte de luna mai a anului viitor.
N Nenum\rate demersuri pentru ie[irea din pu[c\rie, din partea lui Severin Tcaciuc
Omul de afaceri Severin Tcaciuc, dup\ mai bine de opt ani de lupt\ cu autorit\]ile rom=ne care i-au tot cerut extr\darea din Austria, dup\ ce a stat `n arest pe parcursul anului 2001 o jum\tate de an, dup\ ce [i-a clamat de fiecare dat\ c=nd a fost prezent `n fa]a instan]ei  nevinov\]ia, a considerat `nc\ din luna septembrie a acestui an c\  ar putea fi pus `n libertate  iar toate celelalte procese de evaziune fiscal\ s\ r\m=n\ `n stare de blocaj, p=n\ la prescriere.
~n data de 10 septembrie a.c., Severin Tcaciuc a depus la Judec\toria Boto[ani o cerere de liberare  condi]ionat\. Cererea a fost `ns\ respins\ ca nefondat\ de instan]\. Judec\torii au stabilit c\ un termen pentru reiterarea acestei cereri poate fi pus `n discu]ie dup\ data `ndeplinirii condi]iilor prev\zute de articolul 59 [i urm\toarele din codul penal.
~n respectivele articole, se arat\ c\ un de]inut, dup\ ce a executat cel pu]in dou\ treimi din durata pedepsei `n cazul `nchisorii care nu dep\[e[te 10 ani, care este st\ruitor `n munc\, disciplinat [i d\ dovezi temeinice de `ndreptare, ]in=ndu-se seama [i de antecedentele sale penale, poate fi liberat condi]ionat `nainte de executarea `n `ntregime a pedepsei. ~n al doilea alineat al articolului se arat\ c\ `n calculul frac]iunilor de pedeaps\ se ]ine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerat\, potrivit legii, ca executat\ pe baza muncii prestate. ~n acest caz `ns\, liberarea condi]ionat\ nu poate fi acordat\ `nainte de executarea efectiv\ a cel pu]in jum\tate din durata pedepsei, c=nd aceasta nu dep\[e[te 10 ani. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Puștan de 16 ani din județul Botoșani, autor a două furturi, prins în toiul nopții la Siret

Marți dimineață, la ora 04:00, o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției Orașului Siret …

No comments

  1. cred ca ar fi bine sa/si execute pedeapsa totala caci prea mult a inselat statul roman pocaitul dracului .era in stare sa pocaiasca tot bosanciu cuforta.nu/i ajungea nimeni la nasul lui ,vroia sai subordoneze si pe pocaiti lui dar nu ia mers caci lau dat afara din adunare de credincios ce era .e drac cu coarne dar fara mila .sa spuna ce a facut in austria cu muncitorii romani .cacacios fara roti