Friday , December 2 2022

Trezorierii nu au scapat de plangerile penale din partea dascalilor

N de[i angaja]ii din `nv\]\m=ntul sucevean care au hot\r=ri `n instan]\ `n favoarea lor [i-au primit, pe moment, drepturile, ac]iunile sindicale continu\ n conducerile trezoreriilor sunt sanc]ionate prin pl=ngeri penale pentru `nt=rzierile pl\]ii salariilor, dar [i preventiv, ca astfel de lucruri s\ nu se mai `nt=mple n “Pe noi ne intereseaz\ acum re`ncadrarea corect\ a angaja]ilor din `nv\]\m=nt, p=n\ la acordarea acelor diferen]e salariale promise [i care nu vor putea fi ob]inute `nainte de 2012”, a punctat liderul Sindicatului Bucovina, Gheorghe {orodoc
Gheorghe {orodoc, pre[edintele Sindicatului din `nv\]\m=nt Bucovina R\d\u]i a declarat c\  membrii de sindicat pe care `i reprezint\ [i care au fost convoca]i la mijlocul s\pt\m=nii trecute pentru a se pronun]a asupra atitudinii pe care o vor avea de acum `ncolo `n rela]ia cu reprezentan]ii structurilor guvernamentale, au decis s\ nu renun]e la pl=ngerile penale depuse `mpotriva angaja]ilor trezoreriilor de care depind ca salarizare, unit\]ile [colare a c\ror angaja]i fac parte din sindicatul Bucovina.
Peste 600 de pl=ngeri penale au fost depuse doar la Parchetul R\d\u]i, joi fiind depuse ultimele asemenea solicit\ri. “S-a cerut `n aceste pl=ngeri cercetarea penal\ a celor vinova]i de obstruc]ionarea aplic\rii unei sentin]e judec\tore[ti devenit\ irevocabil\ [i executorie de drept dar [i pentru abuj `n serviciu din partea angaja]ilor trezoreriilor de care apar]in [colile din R\d\u]i, Siret [i suceava”, a declarat Gheorghe {orodoc.
De re]inut c\ la pl=ngerile penale de la R\d\u]i s-au adunat altele formulate de angaja]i din `nv\]\m=nt de la Suceava, Gura Humorului [i C=mpulung, num\rul total al acestora fiind `n jur de 1000.
{orodoc a explicat c\ se persevereaz\ `n aceste demersuri penale din dou\ motive. Mai `nt=i pentru c\, prin neaplicarea prevederilor legale, a fost `nt=rziat\ plata salariilor unei p\r]i a angaja]ilor din `nv\]\m=ntul sucevean cu p=n\ la zece zile, cu consecin]ele de rigoare – `nt=rziere la plata ratelor bancare, incapacitatea de a-[i gestiona bugetul domestic. Al doilea motiv `ns\ rezult\ din nesiguran]a ce o va oferi perioada urm\toare: “Nu am  sentimentul c\ lucrurile au fost rezolvate, de azi `nainte, definitiv. Acest lucru `l vom discuta [i s\pt\m=na viitoare, la nivel superior, la conducerea federa]iei din care facem parte – FSLI, pentru c\ trebuie s\ fim foarte aten]i, dac\ dorim s\ ob]inem p=n\ la cap\t ceea ce deja am c=[tigat”, a declarat liderul sindical.
N {orodoc, sup\rat pe lipsa de implicare a liderilor sindicali na]ionali `n acest diferend
Gheorghe {orodoc a ]inut s\-[i exprime [i o nemul]umire legat\ de implicarea liderilor na]ionali ai federa]iilor sindicatelor din `nv\]\m=nt, inclusiv cea din care face parte sindicatul pe care `l conduce `n jude]ul Suceava. Implicarea acestora `n rezolvarea problemelor angaja]ilor din `nv\]\m=nt pe care sus]in c\ `i reprezint\ la nivel na]ional a fost, precum s-a v\zut, inexistent\ `n acest diferend care a pus pe jar trezoreriile [i inspectoratele jude]ene din jude]ele Suceava [i Boto[ani.
Aceasta nu `nseamn\ c\ nu vor fi pu[i la treab\, de c\tre liderii locali, `n zilele urm\toare: Punctul nostru de vedere este foarte clar – Federa]ia `mpreun\ cu Ministerul Educa]iei trebuie s\ clarifice modul `n care se vor clarifica prevederile cuprinse `n sentin]ele judec\tore[ti privind re`ncadrarea. Pe noi ne intereseaz\ acum re`ncadrarea corect\ a angaja]ilor din `nv\]\m=nt, p=n\ la acordarea acelor diferen]e salariale promise [i care nu vor putea fi ob]inute `nainte de 2012”, a mai spus liderul sindical Gheorghe {orodoc. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …