Sunday , April 14 2024

Treizeci de cerbi, urmariti de vanatori in aceasta toamna, in padurile Bucovinei

N tariful de împu[care pentru specia cerb este cuprins, în func]ie de masa trofeului ( în mod obi[nuit de la 7 pân\ la aproximativ 11 kilograme) între 1500 de Euro [i 8000 de Euro
Direc]ia Silvic\ Suceava, gestionar\ a 27 de fonduri de v=n\toare pe raza jude]ului nostru, a[teapt\ `n aceast\ toamn\ v=n\tori str\ini `n principal, care [i-au anun]at deja prezen]a `n p\durile Bucovinei, care, al\turi de v=n\torii rom=ni s-au angajat s\ v=neze 30 de cerbi, masculi de trofeu sau de selec]ie.
Inginerul Cristian Tomniuc, [eful Biroului V=n\toare, din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, a ar\tat c\ DS Suceava gestioneaz\ `n p\durile Bucovinei 27 fonduri de vân\toare de produc]ie, având o suprafa]\ total\ de peste 345 de mii de hectare, din care  248.000 de hectare `n p\dure. Dintre aceste 27 fonduri de vân\toare, 20 sunt situate în zona de munte [i [apte sunt situate în zona de deal.
Una dintre speciile de interes cinegetic care populeaz\ fondurile de vân\toare din cadrul DS Suceava este cerbul comun sau cerbul nobil (Cervus elaphus), care atrage `n fiecare an v=n\tori din ]ar\ [i `n special, din str\in\tate.
“Efectivele optime sau num\rul de exemplare care asigur\ conservarea biodiversit\]ii [i men]inerea echilibrului ecologic, pentru specia cerb, pe toate fondurile de vân\toare GVS este de 1985 exemplare.          În urma evalu\rilor f\cute în anii 2009 [i 2010 [i centralizate în prim\vara anului 2010, efectivul la specia cerb este de 2.125 exemplare, din care 740 exemplare masculi [i 1385 exemplare femele.         Cota de recolt\ aprobat\ pentru sezonul de vân\toare 2010-2011 este de 108 exemplare din care 20 masculi de trofeu, 34 masculi de selec]ie [i 54 femele. Începând cu data de   1.09.2010 [i pân\ în data de 1512.2010 se pot recolta masculii de selec]ie, `n intervalul  10.09.2010 [i pân\ în data de 15.11.2010 se pot recolta masculii de trofeu.  ~n intervalul 1.09.2010 [i pân\ în data de 15 februarie se pot recolta femelele”, a precizat inginerul Cristian Tomniuc.
Pân\ la aceast\ dat\ la Direc]ia Silvic\ Suceava  au fost `nregistrate solicit\ri pentru v=narea  a 30 exemplare din specia cerb carpatin (masculi de trofeu [i selec]ie), aproximativ 65% dintre solicit\ri sunt din partea vân\torilor str\ini [i 35 % din partea vân\torilor români.
“De men]ionat ca tariful de împu[care pentru specia cerb este cuprins, în func]ie de masa trofeului ( în mod obi[nuit de la 7 pân\ la aproximativ 11 kilograme) între 1500 de Euro [i 8000 de Euro. La acest capitol mai putem sublinia c\ exist\ [i tarife:      pentru pies\ r\nit\ [i nerecuperat\ în sum\ de 800 de Euro pe pies\;   pentru foc gre[it în valoare de 150 Euro/pies\. Practic recoltarea acestor exemplare de cerb [i nu numai se face respectând regimul cinegetic care este un ansamblu de norme tehnice, juridice [i  economice, prin care fauna de interes cinegetic este administrat\ [i gestionat\ în primul rând durabil, în scopul conserv\rii biodiversit\]ii, men]inerii echilibrului ecologic [i ulterior, exercit\rii vân\torii [i satisfacerii unor cerin]e social economice. Putem trage concluzia c\ o gestionare responsabil\ a fondurilor de vân\toare  poate conduce în final la recoltarea unor exemplare valoroase din fauna  de interes cinegetic [i nu invers. Legat de vân\toarea la specia cerb în Suceava, putem concluziona (]inând seama de rezultatele ob]inute în anii anteriori)  c\ acesta este impresionant\ începând de la ac]iunea de pândire, c\utare, stârnire [i urm\rire a vânatului, în condi]iil unor terenuri de vân\toare, pu]in sau deloc afectate de factorul antropic [i pân\ la evaluarea trofeielor de cerb nobil recoltate” a mai spus Cristian Tomniuc. (N.R.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …