Wednesday , November 30 2022

Trei zile de spectacol hipic de `nalta tinuta, pe hipodromul din Radauti

C=[tig\torii etapei na]ionale a edi]iei  a XII-a  a concursului hipic Cupa Bucovina-ROMSILVA sunt ROMSILVA R\d\u]i [i  ROMSILVA T=rgu Neam] la proba pe echipe n la individual premiul cel mare a fost adjudecat de  Florin Late[ de la Top Horse Ia[i n premiul special al competi]iei l-a ob]inut Aurel Cojocariu de la Clubul Steaua N Cei care au fost zilele trecute pe hipodromul din R\d\u]i au avut prilejul s\ vad\ cu ochii lor o competi]ie la care au participat cele mai renumite exemplare de cabaline  competi]ionale din ]ar\
Timp de trei zile, hipodromul din R\d\u]i a fost gazda celei de-a XII-a edi]ii a etapei na]ionale a competi]iei “Cupa Bucovinei-ROMSILVA”, organizat\ de Federa]ia Ecvestr\ Român\, RNP-ROMSILVA, Clubul Hipic [i Direc]ia Silvic\ Suceava. Cei mai valoro[i cai [i cei mai ambi]io[i jochei din România au încântat asisten]a în   week-end-ul trecut la întrecerea de s\rituri peste obstacole. Comitetul de onoare al edi]iei i-a avut ca membri pe pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul jude]ului, Sorin Arcadie Popescu [i primarul municipiului R\d\u]i, Aurel Ol\rean. Concursul s-a desf\[urat conform regulamentului na]ional competi]ional pentru anul 2011 [i regulamentului de s\rituri peste obstacole al Federa]iei Ecvestre Rom=ne.
Comitetul de organizare l-a avut ca pre[edinte onorific pe directorul general al RNP-ROMSILVA, Valerian Solov\stru , ca pre[edinte de concurs pe directorul RNP-ROMSILVA, Robert Bartha [i ca vicepre[edinte pe directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu. Din comitet au mai f\cut parte directorul tehnic al Direc]iei Silvice Suceava, Marius R\gu[itu, directorul economic al Direc]iei Silvice Suceava, Silvia F\gurel [i [eful Hergheliei R\d\u]i, inginerul Adrian Totoescu.
Directorul acestei edi]ii a competi]iei a fost [eful Biroului de vân\toare, salmonicultur\ [i cai de ras\ din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, Cristian Tomniuc. Juriul de teren a avut ca pre[edinte pe Vasile Tudor iar ca membri pe Cornelia Virgolici [i Daniela St\nic\.
N probe complexe pentru a se desemna cei mai buni s\ritori peste obstacole
Pentru fiecare categorie de s\rituri au fost prev\zute dou\ probe, una oficial\ care s-a luat în considerare pentru calificarea în final\ [i una op]ional\, de lucru, pentru spectacol iar clasamentele s-au f\cut separate.
În prima zi a competi]iei s-au desf\[urat cinci probe  iar `n prima prob\ care a deschis oficial întrecerea s-au întrecut caii tineri, iar competitorii au probat condi]iile de concurs .Sâmb\t\ au avut loc alte cinci probe .
Cei care au fost pe hipodrom au avut prilejul s\ vad\ cu ochii lor o competi]ie hipic\ la care au participat cele mai renumite exemplare de cabaline  competi]ionale din ]ar\. Localnicii [i nu numai au încurajat , pe alocuri frenetic, concuren]ii. La spectacolul oferit de concursul hipic de la R\d\u]i au venit nu numai veteranii pasiona]i de c\l\rie, ci [i mul]i tineri,  p\rin]i cu copii de-o [chioap\, care s-au ar\tat nespus de  încânta]i c\ pot vedea aceste animale cu ]inut\ zvelt\ [i ochi blânzi. Spectatorii au avut la dispozi]ie, în pauzele competi]iei, o mic\ teras\, pentru a savura un suc, o cafea sau un mic gr\tar.
N crema hipismului rom=nesc, vreme de trei zile, la R\d\u]i
Timp de trei  zile, R\d\u]iul a adunat laolalt\ toat\ crema hipismului românesc, într-un spectacol extraordinar, desf\[urat  pe hipodromul din municipiu. Cei mai buni jochei din ]ar\ au încântat privirile pasiona]ilor de echita]ie, prezen]i în tribune iar obstacolele n-au constituit un “obstacol pentru cai [i c\l\re]i”. Opt cluburi [i  dou\ herghelii din subordinea ROMSILVA s-au întrecut  pentru glorie [i pentru premiile puse în joc de organizatori. Este vorba de ROMSILVA R\d\u]i [i ROMSILVA Târgu Neam],  Steaua, Equester, CSM Sibiu, Felix }opescu, Rar\ul, Top Horse,  Cai de Legend\ din  Horodnic de Sus, Forest Ecvestru din Sucevi]a. Printre participan]i s-a aflat familia Leonte cu copii, Gr\dinariu-tat\l, care a reprezentat ROMSILVA R\d\u]i,  Ionu] [i {tefan, cei doi fii ai acestuia, care au reprezentat Clubul Forest Ecvestru din Sucevi]a  dar [i Radu Ilie[, maestru al sporturilor  de la CSM Sibiu. Tineri dar deja cu palmares [i cu o prezen]\ de ]inut\ at=t ei ca jokey c=t [i cai pe care i-au strunit  au mai fost remarca]i  Aurel Cojocaru [i Ionu] Bucur de la Clubul Steaua [i Luca Ruxandariu de la Clubul Felix }opescu.
N c=[tig\torii au primit cupe, diplome [i premii `n bani
Laurea]ii etapei na]ionale a edi]iei  a XII a a Cupei Bucovina-ROMSILVA sunt: la echipe-ROMSILVA R\d\u]i [i  ROMSILVA T=rgu  Neam] care au `ncasat premii de 4.500 lei iar la individual-Late[ Florin de la Top Horse Ia[i – premiu de 2.500 lei. Premiul special al competi]iei a fost atribuit lui Aurel Cojocariu de la Clubul Steaua care a primit pe l=ng\ cup\ [i suma de 1.000 de lei.  {i c=[tig\torii pe probe [i pe categorii de probe au fost premia]i [i au primit recompense `n bani cuprinse `ntre 1.000 [i 3.000 de lei.
Victor Puiu, antrenor la Clubul Steaua ne-a declarat c\ a venit cu mare drag la competi]ia din acest an. “Este o baz\ hipic\ de nora 10 unde se poate vedea dragostea pentru cai. Îmi amintesc de anii 80 când aici s-a desf\[urat Cupa României la un concurs hipic [i unde eu ca sportiv am participat. Erau 10.000 de spectatori, era o atractie mult mai mare a publicului spre acest gen de concurs. Ne-am dori s\ mai avem atâ]ia spectatori. Dar nu numai la public trebuie s\ ne gândim ci [i la atragerea tinerilor c\tre acest sport [i a-i face sportivi de performan]\”, a declarat Victor Puiu.
În tribun\, printre spectatori s-au aflat [i rudele sportivilor. Minodora Cupceac, de 78 ani, a venit s\-[i sus]in\ nepo]ica, pe Cristina Cr\ciun, de 17 ani, de la Clubul „Forest Ecvestru” din Sucevi]a,  care a reu[it s\ smulg\ patru premii întâi [i un loc patru. „Avem emo]ii  [i am venit s\-i fim al\turi. Nepoata a `ndr\git acest sport, a f\cut o pasiune [i sper\m s\ participe la competi]ii interna]ionale”a  spus Minodora Cupceac.
N Hobby costisitor dar cu satisfac]ii pe m\sur\
Directorul general al RNP-ROMSILVA, Valerian Solov\stru, a declarat c\ pentru organizarea unei astfel de competi]ii se depun eforturi nu numai din partea organizatorilor ci [i a participan]ilor care se str\duiesc s\ fie prezen]i [i s\ între]in\ pentru concursuri cai de ras\.  El a ]inut s\ le mul]umeasc\ tuturor celor care au fost prezen]i la întrecere, asigurându-i c\ va spriji în continuarea organizarea unor astfel de concursuri.
Prefectul jude]ului Sorin Popescu a declarat c\ i-au pl\cut caii înc\ din copil\rie iar la competi]ia din acest week-end cel mai mult i-a pl\cut calul „Lupt\tor” de la Clubul Steaua.
În ciuda faptului c\ sportul ecvestru e unul costisitor, cei atin[i de acest „microb” nu cedeaz\ vremurilor mai pu]in prielnice din punct de vedere financiar. Un cal de ras\ cost\ între 10.000-30.000 de euro, iar echipamentele necesare antrenamentelor [i competi]iilor între 5.000- 20.000 de euro. Ei trebuie antrena]i zilnic, trebuie s\ primeasc\ vitamine pentru elasticitatea tendoanelor, primesc por]ii de mâncare, au regim de atlet. Mobilitatea este calitatea care se încearc\ s\ li se dezvolte, fiindc\ juriul urm\re[te [i modul cum calul trebuie s\ se încovoaie dup\ obstacol, aderen]a e care o care pentru a evita acel salt în fa]\. Antrenorii care preg\tesc caii pentru diverse competi]ii sportive muncesc cu mult\ pasiune, în pofida bugetului auster.
N un club hipic mic dar cu ambi]ii mari, la Horodnic de Sus
Merit\ apreciat\ [i presta]ia cailor de ras\ de la Clubul „Cai de Legend\” din Horodnic de Sus   de la care, printre participan]i s-a aflat Iris Nichiforiuc, de 12 ani. Micu]a practic\ sporturi hipice de la vârsta de 9 ani [i nu este la prima participare într-un concurs. „Este o tradi]ie în familie s\  practic\m acest sport. Am înv\]at s\ c\l\resc de la fratele meu, Moro[an Ionel, un sportiv deja consacrat  iar deja la club avem 13 cai de ras\. Facem [i ore de c\l\rie pentru copii [i adolescen]i”, ne-a spus mama lui Iris. Pasiunea lor pentru cai [i pentru sportul ecvestru vor s\ o transmit\ cât mai multor persoane, copii [i adul]i deopotriv\.  De e]inut c\ Ionel Moro[an a reprezentat la aceast\ competi]ie ROMSILVA R\d\u]i, acolo unde este [i antrenor, cu calul “Ruslan”. Ionel este  multiplu medaliat la competi]ii na]ionale [i interna]ionale. A fost patru ani consecutiv  campion na]ional de juniori [i a activat ca sportiv  la Hermes Club Slobozia  [i Clubul Steaua Bucure[ti. A fost selec]ionat trei ani la rând în lotul na]ional [i de tineret [i a reprezentat România peste hotare în diferite competi]ii interna]ionale de 3 stele.  A antrenat ani buni cai  la echipa na]ional\ a Italiei [i a  participat la numeroase concursuri, de fiecare dat\ reu[ind s\ ajung\ pe podium.
N  Actorul Denis {tefan, demonstra]ie de tir cu arcul de pe cal
Actorul din telenovela “Iubire si onoare”, Denis {tefan,  a participat `n calitate de invitat duminic\, la competi]ia na]ional\ hipic\ “Cupa Bucovinei-ROMSILVA”, desf\[urat\ pe hipodromul din R\d\u]i, în cadrul c\reia a f\cut o demostra]ie de tir cu arcul de pe cal. La concurs, el a fost cel care a reprezentant Rom=nia din partea [colii de profil  a maestrului  Kassai Lajos din Ungaria.  El vrea s\ deschid\ o asemenea [coal\ în ]ara noastr\ îns\ acest sport, sus]ine actorul din telenovel\, trebuie mai întâi promovat pentru a atrage publicul.
Cu o zi înainte de demonstra]ia f\cut\ publicului pe hipodromul din R\d\u]i, Denis {tefan a f\cut antrenament pe hipodrom, c\l\rind pe calul de ras\ Shagya Arab “Gabriel” de la Herghelia R\d\u]i,  folosit de copii pentru c\l\rie.  “Acest sport este o noutate pentru cei de aici, îl vedeam mai mult prin filme îns\ încerc\m s\-l facem cunoscut la noi. Este cam la fel ca în artele mar]iale, acest sport provenind din zona ar]elor mar]iale. Deocamdat\, în cadrul reprezentan]ei pentru ]ara noastr\ sunt singur, nu am înc\ niciun coleg dar sper\m ca dup\ ce se va face o promovare a acestui sport, s\ avem [i persoane care s\-l practice”, a spus Denis {tefan  Pe parcursul celor dou\ zile cât s-a aflat la R\d\u]i, actorul a urm\rit cu aten]ie competi]ia hipic\ iar sâmb\t\, timp de o or\ s-a antrenat tr\gând la ]int\ de pe cal. Denis {tefan a f\cut o pasiune pentru cabalinele de ras\, având deja achizi]ionat un cal de sport românesc,  murg, de 6,5 ani, cump\rat de la herghelia de la Jegalia, pe care îl ]ine într-o ferm\ din jurul Bucure[tiului.  El s-a ar\tat interesat [i de achizi]ia unui cal Shagya Arab de la Herghelia R\d\u]i, în acest sens purtând discu]ii cu conducerea hergheliei [i a Direc]iei Silvice Suceava. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …