Monday , December 5 2022

Trei ucraineni, arestati in lipsa in dosarul talharirii primaritei din Voitinel

Primarita din Voitinel, Maria Plesca

N dup\ un an [i jum\tate de anchete, procurorii r\d\u]eni i-au identificat pe to]i cei care au participat la t=lh\rirea prim\ri]ei din Voitinel n `n afar\ de Costic\ Ni]u din Vicovu de Sus, prins imediat dup\ eveniment, s-a dovedit participarea la sechestrarea [i t=lh\rirea Mariei Ple[ca a `nc\ patru indivizi, din Ucraina [i Republica Moldova n pentru trei dintre ace[tia, Judec\toria R\d\u]i a emis mandate de arestare `n lips\ n “Niciodat\ nu o s\ pun\ m=na pe ei, de ce, av=ndu-l pe Ni]u sub nas, l-au l\sat `n libertate, la 10 kilometri de casa mea?”, se `ntreab\ Maria Ple[ca

Judec\toria din R\d\u]i a admis propunerea procurorilor Parchetului local de a emite mandate de arestare pentru trei ucraineni, implica]i în jefuirea [i sechestrarea prim\ri]ei din Voitinel, Maria Ple[ca, în luna octombrie a anului 2009.
Biroul de Pres\ al Parchetului Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie a informat ieri c\ procurori ai Parchetului de pe lâng\ Judec\toria R\d\u]i au solicitat instan]ei de judecat\, luni, arestarea, în lips\, a ucrainenilor Avstriievskyi Ghenadii Valentinovici, Stelmakh Dmytro Anatolievici [i Melnyk Volodymyr Petrovi, sub acuza]iile de violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal [i tâlh\rie.
~n noaptea de 3 spre 4 octombrie 2009, Avstriievskyi Ghenadii Valentinovici, Stelmakh Dmytro Anatolievici [i Melnyk Volodymyr Petrovici, împreun\ cu Costic\ Ni]u din Vicovu de Sus [i Ivan Strateciuc din Republica Moldova, to]i purtând cagule, au p\truns `n casa de vacan]\ a Mariei Ple[ca, primar al comunei Voitinel.  Ea era singur\ în locuin]\ [i a fost imobilizat\ de indivizii participan]i la jaf, au legat-o cu frânghii de mâini [i picioare [i sub amenin]area unui pistol cu gaze, au deposedat-o de suma de 4.500 lei [i de un telefon mobil. Dup\ aceea, ace[tia au fugit de la locul faptei cu autoturismul cu care veniser\ [i care era proprietatea personal\  lui Costic\ Ni]u, din Vicovu de Sus, jude]ul Suceava. Ma[ina a reu[it s\ evite barajul for]elor de ordine ce fusese constituit ca urmare a alert\rii organelor de poli]ie de c\tre victim\. Avstriievskyi Ghenadii Valentinovici, Stelmakh Dmytro Anatolievici [i Melnyk Volodymyr Petrovici (cet\]eni ucrainieni) [i Strateciuc Ivan  – cet\]ean moldovean fa]\ de care a fost dispus\ anterior de c\tre instan]\, m\sura arest\rii preventive în lips\, au reu[it s\ fug\.
Recent, procurorii au reu[it s\ îi identifice pe cei trei ucraineni, motiv pentru care a solicitat luni arestarea în lips\  a lor.
Magistra]ii Judec\toriei R\d\u]i au admis cererea [i au dispus arestarea celor trei inculpa]i pe o durat\ de 30 de zile, începând cu data prinderii acestora.

N “Niciodat\ nu vor pune m=na pe ei”, crede Maria Ple[ca
Maria Ple[ca, victima jafului petrecut `n luna octombrie a anului trecut, nu este foarte mul]umit\ de tergivers\rile care au condus la solu]ia magistra]ilor r\d\u]eni de la `nceputul acestei s\pt\m=ni. “Se dau mandate la trei ucraineni pe care nimeni nu `[i [tie iar cel prins asupra faptului, Costic\ Ni]u, este `l libertate. Eu vreau s\ se fac\ lumin\, s\ se vad\ adev\rul, pentru c\ ace[ti ucraineni de care pomeni]i nu au venit singuri. Din declara]iile poli]i[tilor rezult\ c\ Ni]u nu era [oferul ma[inii, era pe bancheta din spate. Sunt multe lucruri neclare dar m\ bucur c\ Parchetul [i-a f\cut treaba fiindc\ vreau s\ aflu, p=n\ la urm\, cine sunt vinova]ii”, a declarat Maria Ple[ca, primarul comunei Voitinel, care este pe de alt\ parte ne`ncrez\toare c\ cei vinova]i vor putea fi adu[i `n fa]a justi]iei rom=ne[ti, pentru a fi judeca]i [i condamna]i. “Niciodat\ nu vor pune m=na pe ei. M\ `ntreb de ce nu se folosesc de acest om- Costic\ Ni]u, care este la zece kilometri de casa mea [i este acum `n libertate. De ce nu `l trimite `n judecat\, de ce nu se face o disjungere a cazului, pentru c\ legea penal\ rom=neasc\ permite acest lucru, s\ se clarifice m\car o parte din aceast\ problem\” se `ntreab\ prim\ri]a de la Voitinel.
N Cei trei ucraineni, plus moldoveanul arestat anterior `n lips\, considera]i indivizi periculo[i chiar de c\tre procurori
Reprezentan]i ai Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, care au dat cerut arestarea celor trei ucraineni suspecta]i a fi autorii t=lh\riei c\reia i-a c\zut victim\ `n luna octombrie a anului trecut primarul Maria Ple[ca a comunei Voitinel, declar\, confirm=nd a[teptarea acesteia c\ s\pt\m=na viitoare dosarul va fi disjuns iar Costic\ Ni]u va fi trimis `n judecat\ separat. ~n ceea ce `i prive[te pe ceilal]i indivizi, ucraineni [i moldoveni, procedura va mai dura pentru c\ aceasta ]ine de `n]elegerile pe linie de justi]ie `ntre Rom=nia, Ucraina [i Republica Moldova. Despre cei trei ucraineni se [tie c\ `n ]ara lor sunt cunoscu]i ca autori a mai multor infrac]iuni cu violen]\ dar cel mai periculor pare a fi, conform anchetei desf\[urate de procurori acel Ivan Strateciuc, din Republica Moldova, pentru care s-a emis la un moment dat un mandat de arestare `n lips\.
N Au furat 4500 de lei, un telefon mobil [i dou\ sticle de vin
Patru persoane, cu cagule pe fa]\ au n\v\lit, `ntr-o noapte de s=mb\t\ spre duminic\ din luna octombrie a anului 2009 în locuin]a  Mariei Ple[ca, primarul comunei Voitinel. Unul dintre ace[tia, având asupra sa un pistol, a amenin]at-o pe femeie [i,  exercit=nd acte de violen]\ `mpotriva sa, a imobilizat-o, leg=nd-o la mâini [i la picioare cu o sfoar\, apoi indivizii au `ncercat s\ o stranguleze  cu un prosop luat din garajul casei [i la urm\ i-au acoperit capul cu o pern\. Greu de descris ce a sim]it biata femeie `n timpul jafului, chiar dac\  este primar de localitate iar so]ul este poli]ist. Se pare c\ infractorii au urm\rit chiar seara `n care so]ul prim\ri]ei nu era acas\.
Din casa Mariei Ple[ca, ho]ii au furat suma de  suma de 4500 lei, un telefon mobil [i dou\ sticle de vin, valoarea total\ a prejudiciului fiind de 5500 lei.
Fa]\ de Costic\ Ni]u, prins `n scurt\ vreme de filtrele organizate de poli]i[ti `n acea noapte,  s-a luat m\sura re]inerii de organul de cercetare penal\ pentru o perioad\ de 24 de ore, ulterior fiind aresta pentru 29 de zile.   El a sus]inut atunci c\ este nevinovat [i nu are habar de evenimentul petrecut de[i anchetatorii au identificat destule probe care s\ `l incrimineze [i care au fost acceptate de instan]\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …

No comments

  1. cum poti fi arestat in lipsa? mi se pare sau e o contradictie in termeni?

  2. Nemernicu asta nitu constantin zis BAZ este o enciclopedie de infractiuni ,crima,sechestrare de persoane,violuri,contrabanda,conducere fara permis,talharie,violare de domiciliu etc. si este in libertate si continua sa incalce legea .Oare ce nelegiuire sa faca ca sa fie inchis si izolat de societate are pe cineva sus pus altfel era legat de mult.