Wednesday , February 21 2024

Trei sferturi dintre profesorii suceveni risca sa nu-[i primesca salariile pe luna mai

N Profesorii se vor confrunta `n urm\toarele s\pt\m=ni cu problemele preconizate `nc\ de la sf=r[itul lunii martie N Bugetul actual poate acoperi doar plata salariilor pentru 25-26% din profesorii care sunt remunera]i dup\ Legea 221
~nc\ din luna martie se [tia c\ pe parcursul lunii mai [i `n timpul perioadei de var\ profesorii se vor confrunta cu o problem\ financiar\ similar\ celei `nfruntate pe perioada grevei. Deficitul financiar al bugetului alocat salariilor profesorilor suceveni ar putea s\ se fac\ iar sim]it chiar la `nceputul lunii iunie, c=nd exist\ riscul ca dasc\lii din jude] s\ nu-[i primeasc\ lefurile aferente lunii mai.
“Acest aspect `l cunoa[tem cu to]ii `nc\ din primele luni ale anului. M=ine (ast\zi- n.red) sau luni vom dezbate acest\ problem\ `ntr-o [edin]\ a Comisiei de Dialog Social de pe l=ng\ Institu]ia Prefectului la care se vor prezenta [i reprezentan]i ai Trezoreriei [i ai Direc]iei de Finan]e Publice. Nu am g\sit `nc\ nici un sprijin solid, p=n\ la momentul actual nu s-a facut nici redistibuirea bugetelor de la [colile din mediul rural ce dispun de un buget mare spre [colile cu buget insuficient. ~n urma solicit\rilor [i interven]iilor noastre repetate am primit de la Prim\rie o promisiune cu privire la asigurarea sumelor pentru salarii. Avem `ns\ o nevoie de solu]ii pe termen lung, de o rectificare bugetar\ [i nu `n ultimul r=nd, este necesar\ redistribuirea bugetului trimestrului IV pentru trimestrul III, pentru a asigura plata salariilor dasc\lilor pe durata celor trei luni din vacan]a de var\”, a declarat vicepre[edintele sindicatului “Spiru Haret”, Dumitru Irimia. Acesta a mai specificat c\ `n cazul `n care bugetul pentru plata salariilor aferente lunii mai nu va fi ajustat, acesta va putea acoperi doar plata salariilor pentru 25-26% din profesorii care sunt pl\ti]i dup\ ordinul judec\toresc, respectiv Legea 221. ~n cazul `n care profesorii vor fi remunera]i conform noii grile de salarizare care implic\ plafonarea lefurilor, 35% din totalul dac\lilor din jude] `[i vor putea primi salariile.
Mul]i dintre profesorii care au participat la protestele de la sf=r[itul lunii martie au solicitat necontentenit asigur\ri c\ vor exista fonduri pentru plata salariilor p=n\ la sfâr[itul acestui an, `ndeosebi pentru luna mai [i pentru perioada verii `ns\ acet lucru nu s-a `nt=mplat.
Referitor la situa]ia actual\, a fost `naintat\ la C.E.D.O o reclama]ie ([i s-au pus dispozi]ie toate documentele necesare) prin care se solicit\ ca cei de la Comisia Cur]ii Europenea s\ determine Guvernul României s\ acorde majorarea salarial\ de 33%, care a fost c=[tigat\ prin ordin judec\toresc de c\tre profesorii suceveni. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Alegeri turul II în cadrul USV, pentru mandate de membru în Consiliul facultății și Consiliul Departamentului

Marți, 20 februarie, au fost validate rezultatele alegerilor de către Senatul actual al Universității ”Ştefan …