Sunday , November 27 2022

Trei sferturi dintre profesorii suceveni risca sa nu-[i primesca salariile pe luna mai

N Profesorii se vor confrunta `n urm\toarele s\pt\m=ni cu problemele preconizate `nc\ de la sf=r[itul lunii martie N Bugetul actual poate acoperi doar plata salariilor pentru 25-26% din profesorii care sunt remunera]i dup\ Legea 221
~nc\ din luna martie se [tia c\ pe parcursul lunii mai [i `n timpul perioadei de var\ profesorii se vor confrunta cu o problem\ financiar\ similar\ celei `nfruntate pe perioada grevei. Deficitul financiar al bugetului alocat salariilor profesorilor suceveni ar putea s\ se fac\ iar sim]it chiar la `nceputul lunii iunie, c=nd exist\ riscul ca dasc\lii din jude] s\ nu-[i primeasc\ lefurile aferente lunii mai.
“Acest aspect `l cunoa[tem cu to]ii `nc\ din primele luni ale anului. M=ine (ast\zi- n.red) sau luni vom dezbate acest\ problem\ `ntr-o [edin]\ a Comisiei de Dialog Social de pe l=ng\ Institu]ia Prefectului la care se vor prezenta [i reprezentan]i ai Trezoreriei [i ai Direc]iei de Finan]e Publice. Nu am g\sit `nc\ nici un sprijin solid, p=n\ la momentul actual nu s-a facut nici redistibuirea bugetelor de la [colile din mediul rural ce dispun de un buget mare spre [colile cu buget insuficient. ~n urma solicit\rilor [i interven]iilor noastre repetate am primit de la Prim\rie o promisiune cu privire la asigurarea sumelor pentru salarii. Avem `ns\ o nevoie de solu]ii pe termen lung, de o rectificare bugetar\ [i nu `n ultimul r=nd, este necesar\ redistribuirea bugetului trimestrului IV pentru trimestrul III, pentru a asigura plata salariilor dasc\lilor pe durata celor trei luni din vacan]a de var\”, a declarat vicepre[edintele sindicatului “Spiru Haret”, Dumitru Irimia. Acesta a mai specificat c\ `n cazul `n care bugetul pentru plata salariilor aferente lunii mai nu va fi ajustat, acesta va putea acoperi doar plata salariilor pentru 25-26% din profesorii care sunt pl\ti]i dup\ ordinul judec\toresc, respectiv Legea 221. ~n cazul `n care profesorii vor fi remunera]i conform noii grile de salarizare care implic\ plafonarea lefurilor, 35% din totalul dac\lilor din jude] `[i vor putea primi salariile.
Mul]i dintre profesorii care au participat la protestele de la sf=r[itul lunii martie au solicitat necontentenit asigur\ri c\ vor exista fonduri pentru plata salariilor p=n\ la sfâr[itul acestui an, `ndeosebi pentru luna mai [i pentru perioada verii `ns\ acet lucru nu s-a `nt=mplat.
Referitor la situa]ia actual\, a fost `naintat\ la C.E.D.O o reclama]ie ([i s-au pus dispozi]ie toate documentele necesare) prin care se solicit\ ca cei de la Comisia Cur]ii Europenea s\ determine Guvernul României s\ acorde majorarea salarial\ de 33%, care a fost c=[tigat\ prin ordin judec\toresc de c\tre profesorii suceveni. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …