Wednesday , November 29 2023

Trei sensuri giratorii noi vor fi amenajate in centrul Sucevei, odata cu noile parcari subterane

Primul sens giratoriu va fi realizat la intersectia strazilor Nicolae Balcescu - Ana Ipatescu; al doilea sens va fi amenajat in spatele Casei de Cultura, la intersectia strazilor Meseriasilor, Nicolae Balcescu si Ciprian Porumbescu; un nou sens giratoriu, la intersectia strazilor Vasile Bumbac si Ciprian Porumbescu.

N ieri au debutat lucr\rile premerg\toare de consolidare a zonei pentru a se preveni o eventual\ alunecare de teren `n zona blocului Union, unde se va realiza una din cele dou\ parc\ri subterane n esplanada Casei de Cultur\ va fi ref\cut\ cu granit, de la fostul magazin Romarta p=n\ `n apropiere de biserica Sf=ntul Dumitru, fiind destinat\ exclusiv pietonilor n acest program de modernizare presupune transformarea, timp de doi ani, a zonei centrale a Sucevei `ntr-un [antier de mari propor]ii n `ntregul proiect este `n valoare de aproximativ nou\ milioane de euro, din care circa opt milioane reprezint\ fonduri europene nerambursabile

Ieri diminea]\, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, [i pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, au dat startul etapei premerg\toare a lucr\rilor de construc]ie a celor dou\ parc\ri subterane din centrul Sucevei. Proiectul celor dou\ parc\ri face parte dintr-un altul mai amplu privind modernizarea centrului Sucevei iar etapa premerg\toare o reprezint\ lucr\rile de consolidare care sunt absolut necesare `n zona esplanadei Casei de Cultur\. De altfel, primarul Ion Lungu a declarat c\ parc\rile subterane reprezint\ un proiect absolut necesar pentru o ca Suceava s\ aib\, la fel ca alte ora[e civilizate, de pia]\ larg\ [i aerisit\, cu locuri pentru parcarea autoturismelor [i cu un spa]iu destinat circula]iei pietonale. „Este o lucrare deosebit\. De aceea, ast\zi `ncepem consolidarea zonei [i vreau s\ asigur cet\]enii din `mprejurimi c\ nu este nici un fel de pericol. Aici s-au f\cut studii geotehnice”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu.
Pe de alt\ parte, costul acestui program de modernizare se va concretiza, timp de doi ani, `n transformarea zonei central\ a Sucevei `ntr-un [antier de mari propor]ii. ~ntregul proiect de modernizare este `n valoare de aproximativ nou\ milioane de euro din care circa opt milioane reprezint\ fonduri europene nerambursabile atrase prin Planul Integrat de Dezvoltare Urban\ (PIDU) iar peste un milion de euro urmeaz\ a fi aloca]i de la bugetul local al Prim\riei `n contul lucr\rilor de consolidare. Acestea din urm\ nu au fost prev\zute, ini]ial, `n documenta]ia care a stat la baza acces\rii fondurilor europene nerambursabile iar dac\ nu s-ar fi f\cut consolidarea terenului, atunci s-ar fi pierdut proiectul.
De altfel, ieri a demarat oficial acest proiect, odat\ cu lucr\rile de consolidare a zonei pentru a permite construirea a dou\ parc\ri subterane cu 163 de locuri. Men]ion\m c\ la deschiderea [antierului au fost prezen]i pe l=ng\ primarul Ion Lungu [i pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, [i viceprimarii Lucian Har[ovschi [i Viorel Seredenciuc al\turi de consilieri locali cum ar fi Gelu Onofrei. Aceast\ etap\ premerg\toare proiectului finan]at prin PIDU [i anume lucr\rile de consolidare este preconizat\ a dura jum\tate de an, timp `n care vort fi instalarea a 500 de piloni `n p\m=nt pentru a asigura rezisten]a viitoarelor parc\ri [i a blocurilor de locuin]e. Lucr\rile sunt executate de firma sucevean\ „General Construct” `n asociere cu societ\]ile „Top Drill” [i „Octogon” din Bucure[ti.
Pe de alt\ parte, parc\rile subterane vor fi construite `ncep=nd cu prim\vara anului 2011 [i vor costa cam dou\ treimi din caloarea `ntregului proiect de modernizare a centrului Sucevei, finan]at cu fonduri europene. Interesant este faptul c\ diferen]a va fi folosit\ pentru refacerea pietonalului, amenajarea a trei sensuri giratorii [i reabilitarea f=nt=nii arteziene din centrul Sucevei. Unul din cele trei sensuri giratorii, de altfel cel mai mare, va fi amenajat chiar `n intersec]ia semaforizat\ de la Mac Donalds. Un al doilea sens giratoriu de dimensiuni mai mici va fi amenajat la intersec]ia str\zilor Vasile Bumbac cu Ciprian Porumbescu, `n apropiere de sta]ia de taxiuri din spatele Casei de Cultur\. Cele dou\ sensuri giratorii vor asigura fluen]a auto la intrarea `n cele dou\ parc\ri subterane ce se vor face. ~n fine, cel de-al treilea sens giratoriu, tot de dimensiuni mai mici, va fi amenajat `ntre Casa de Cultur\ [i Banc Post, adic\ la intersec]ia str\zilor Ciprian Porumbescu, Nicolae B\lcescu [i Meseria[ilor. Primarul Ion Lungu a precizat c\ pe m\sur\ ce lucrarea de consolidare a terenului `n centrul Sucevei va avansa, vor demara alte etape din proiectul cu finan]are european\ pentru modernizarea Sucevei [i, prin urmare, este posibil ca lucr\rile la sensurile giratorii s\ `nceap\ de anul viitor.
Potrivit proiectului tehnic, utilajele vor face s\p\turi pentru a monta pilo]ii secan]i `ntr-un perimetru securizat. Parcajele subterane – unul cu 108 locuri, altul cu 55 de locuri situat `ntre Casa de Cultur\ [i E-ON – vor avea toate utilit\]ile, inclusiv cu grupuri sanitare [i lifturi ca o capacitate de 320 kilograme, cu rampe de acces pentru autovehicule [i pietoni.
Prim\ria Suceava are `n vedere [i reabilitarea pavajului pietonal din fa]a Casei de Cultur\, pe strada {tefan cel Mare. Primarul a precizat c\ va fi reabilitat `ntreg pasajul pietonal p=n\ la strada {tefan cel Mare care va fi ridicat\ la nivelul trotuarului iar reabilit\rile vor fi f\cute cu pl\ci de granit, urm=nd a fi reabilitat [i pavajul `n zona fântânii arteziene. Totodat\, str\zile afectate de lucr\rile din centrul municipiului vor intra [i ele `n repara]ii al\turi de trotuarele str\zilor. „~ncerc\m s\ moderniz\m [i blocurile din zona afectat\ pe un proiect care va fi promovat posibil cu un sprijin guvernamental”, a men]ionat Ion Lungu.
Gheorghe Flutur a declarat c\ are o satisfac]ie deosebit\ ca pre[edinte a Regiunii Nord Est pentru c\ prin Programul Opera]ional Regional (POR) s-a putut ob]ine pentru Suceava fonduri europene nerambursabile `n cadrul PIDU. Potrivit [efului administra]iei jude]ene, Suceava este primul ora[ din ]ar\ care `ncepe o investi]ie pe acest proiect, preciz=nd c\ [i ora[ele F\lticeni, Câmpulung Moldovenesc [i Gura Humorului intr\ `ntr-un program de reabilitate a str\zilor [i centrului civic. „Suceava merit\ a[a ceva [i m\ bucur ca primarul Ion Lungu are proiecte [i pentru modernizare”, a declarat Gheorghe Flutur, spun=nd c\ se refer\ `ndeosebi la fluidizarea traficului [i ruta ocolitoare.
De asemenea, inginerul constructor Doru Ghea]\ de la firma General Construct a declarat c\ este de dorit ca s\ deranjeze c=t mai pu]ini locuitori [i nu exclude ca lucr\rile s\ fie sistate `n cazul `n care va fi nevoie de o desc\rcare de sarcin\ arheologic\, fiind posibil [i studii intermediare pe parcursul proiectului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …

No comments

  1. Au fost şi popi care să sfinţească?