Wednesday , November 30 2022

Trei scoli din judet au solicitat suplimentarea numarului de clase pregatitoare

Mar]i s-a finalizat cea de-a doua etap\ de `nscriere `n clasa preg\titoare [i clasa I, `n total fiind `nscri[i 11.437 de copii suceveni N {coala General\ Nr. 3, {coala General\ Nr. 4 [i {coala General\ Nr. 3 C=mpulung Moldovenesc au solicitat suplimentarea num\rului de clase preg\titoare, din cauza num\rului mare de p\rin]i care s-au adresat acestor unit\]i [colare pentru a-[i `nscrie copiii N Inspectoratul {colar Jude]ean a refuzat cererea celor trei institu]ii de `nv\]\m=nt, solicit=nd respectarea metodologiei `n vigoare
Mar]i s-a finalizat cea de-a doua etap\ de `nscriere `n clasa preg\titoare [i clasa I, etap\ `n cadrul c\reia p\rin]ii care din varii motive au dorit s\ î[i înscrie copiii în alte [coli decât cele de circumscrip]ie au putut s\ î[i depun\ cererile. Înscrierile s-a f\cut în limita locurilor r\mase libere dup\ prima etap\ [i cu anumite criterii de departajare, stabilite la nivelul fiec\rei unit\]i de înv\]\mânt în parte.
În timp ce majoritatea [colilor apeleaz\ la tot felul de mijloace pentru a-[i umple clasele cu strictul necesar de elevi, unele dintre cele mai bine cotate unit\]i de înv\]\mânt din Suceava se confrunt\ cu un num\r prea mare de cereri pentru `nscriere. Pentru c\ num\rul celor înscri[i îl dep\[e[te cu mult pe cel al locurilor disponibile, trei [coli sucevene au cerut permisiunea de a organiza, la `nceputul anului [colar, mai multe clase dec=t au preconizat ini]ial. Este vorba despre {coala General\ Nr. 3, {coala General\ Nr. 4 [i {coala General\ Nr. 3 C=mpulung Moldovenesc. “Am primit solicitarea de a suplimenta num\rul de locuri pentru cele trei [coli. Am refuzat aceste cereri [i le-am cerut totodat\, s\ respecte metodologie aflat\ `n vigoare”, a declarat Vasile Monacu, inspector adjunct `n cadrul I{J Suceava.
Dup\ cea de-a doua etap\ de `nscriere, conform Laurei Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul I{J, sunt `nscri[i `n total 11.437 de copii, din care 4.562 `n clasa preg\titoare [i 6.875 `n clasa I.
Aproape 10.000 au fost `nscri[i `nc\ din prima etap\ ce s-a derulat `n perioada 5-16 martie, restul fiind `nscri[i `n intervalul 20-27 martie.
~n jude]ul Suceava au fost recenza]i pentru `nscrierea `n clasa preg\titoare un num\r de 4.986 de copii, iar pentru clasa I au fost recenza]i 6.843.
N la nivel na]ional, 98% dintre copiii recenza]i sunt deja `nscri[i `n sistemul de `nv\]\m=nt
Procesul de `nscriere în clasa I [i clasa preg\titoare, proasp\t introdus\ în înv\]\mântul primar de noua Lege a educa]iei, este urmat de etapa a III-a (23-25 aprilie) care prevede `nscrierea copiilor care nu au putut fi accepta]i în [colile pe care le-au dorit, iar drept consecin]\ vor reveni la institu]iile de care apar]in, conform buletinului p\rin]ilor. Concret, sunt `nscri[i copiii care au solicitat `nscrierea la o alt\ [coal\ dec=t [coala de circumscrip]ie, dar nu au fost `nmatricula]i din lipsa de locuri sau se vor `nscrie, `n cea de-a treia etap\, cei care nu au participat p=n\ acum la nicio etap\ de `nscriere. ~n perioada 2-9 mai se va desf\[ura etapa a IV-a `n cadrul c\reia este asigurat\ `nscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost `nmatricula]i din diferite motive. Ulterior, între 11 [i 18 mai vor fi înscri[i copiii care nu au fost cuprin[i în nicio unitate.
La nivel na]ional, conform datelor postate pe pagina electronic\ a MECTS, 98% dintre copiii recenza]i au fost `nscri[i. ~n cifre asta `nseamn\ c\ `n cele dou\ etape, în clasa întâi au fost înscri[i 114.000 de copii, iar în clasa preg\titoare, peste 120.000. (Adelina TALPALARIU )

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …