Wednesday , December 7 2022

Trei firme vor moderniza iluminatul public de pe ruta principala a Sucevei

N modernizarea presupune [i un management computerizat al re]elei de iluminat public, astfel `nc=t s\ se poat\ regla automat orele la care becurile s\ fie aprinse [i s\ se poat\, de asemenea, ajusta intensitatea luminii acelor becuri

O asociere format\ din trei firme a adjudecat licita]ia de reabilitare a sistemului de iluminat public de pe principala arter\ de circula]ie a Sucevei, de la intrarea `n ora[ dinspre F\lticeni [i p=n\ la ie[irea spre Boto[ani. Este vorba, dup\ cum  a spus primarul Ion Lungu, de „Loial Impex” Suceava, „EnergoBit” Cluj-Napoca [i „Elco” Boto[ani care au depus o ofert\ comun\ la licita]ia organizat\ la Prim\rie [i care a fost c=[tigat\ pentru suma de 8,2 milioane de lei, cu circa 1,2 milioane sub pre]ul de pornire a licita]iei. Ca pondere, oferta declarat\ c=[tig\toare reprezint\ 86% din suma preconizat\ a se cheltui `n studiul de fezabilitate. Primarul Ion Lungu a precizat c\ ofertele depuse de firmele ELBA Timi[oara [i Fresh Service Bucure[ti au fost descalificate.
Proiectul va fi realizat, `n propor]ie de 98%, cu fonduri nerambursabile atrase de la Uniunea European\. Este vorba de fonduri acordate prin Planul Integrat de Dezvoltare Urban\ (PIDU) din cadrul Programului Opera]ional Regional (POR). Suceava poate accesa fondurile respective dup\ ce a fost declarat\, `n cea de-a doua parte a anului 2008, un pol de dezvoltare pentru Regiunea Nord – Est. La aceea dat\, Suceava a putut beneficia de o sum\ de peste 20 de milioane de euro. Pentru a beneficia de suma respectiv\, Prim\ria Suceava a trebuit s\ fac\ cinci proiecte iar unul din acestea a fost cel pentru modernizarea unei mari por]iuni din re]eaua de iluminat public.
Acest proiect prevede montarea de cabluri electrice subterane pe o distan]\ de 25 de kilometri [i schimbarea a 171 de st=lpi [i a 642 de corpuri de iluminat. Nu vor fi schimba]i st=lpii de beton ai re]elei de iluminat public pe care odinioar\ era [i re]eaua de transport electric a Sucevei. Pe de alt\ parte, dup\ cum explic\ [i reprezentan]ii Prim\riei Suceava, o problem\ deosebit de important\ era cea a cablului care asigura alimentarea cu energie electric\ a re]elei de iluminat public iar prin proiectul respectiv urmeaz\ a se rezolva problema aceasta. Totodat\, `n urma implement\rii acestui proiect, ar trebui s\ rezulte un consum mai mic de energie electric\, becurile ce vor fi montate urm=nd a fi de ultim\ genera]ie. Tot `n cadrul acestui proiect este preconizat a se realiza un sistem de management a iluminatului public, astfel `nc=t por]iunea ce va fi monitorizat\ s\ poat\ fi reglat\ automat, prin intermediul unui soft, astfel `nc=t s\ se poat\ fixa orele de aprindere [i de stingere a becurilor `n func]ie de necesit\]ile din fiecare zi. Tot prin acela[i sistem de management ar putea s\ fie reglat\ [i intensitatea becurilor `n orele cu circula]ie sc\zut\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …