Saturday , April 1 2023

Trecutul de securist al lui Gheorghe Antonovici, luat la puricat de CNSAS

Gheorghe Antonovici a fost seful SRI Suceava pana in anul 2000
N Curtea de Apel Bucure[ti este solicitat\ s\ constate calitatea de lucr\tor al Securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe fostul [ef al SRI ulterior director al RAAPPS Suceava n “activit\]ile desf\[urate de domnul Antonovici Gheorghe, `n calitate de angajat al fostei Securit\]i, au `ngr\dit drepturi [i libert\]i fundamentale ale omului, recunoscute [i garantate de legisla]ia `n vigoare la acea dat\”, se arat\ `n cuprinsul Ac]iunii `n Constatare formulate de CNSAS [i depuse la instan]\
Gheorghe Antonovici, fostul [ef, p=n\ `n anul 2000, al Sec]iei Jude]ene Suceava a Serviciului Rom=n de Informa]ii, imediat dup\ aceea angajat ca director al RAAPPS – Filiala Suceava, unde [i-a desf\[urat activitatea p=n\ `n anul 2009, c=nd a fost pus `n situa]ia de a opta `ntre pensie [i salariu, aleg=nd pensia de fost securist este acuzat de c\tre inspectorii CNSAS c\ a `nc\lcat drepturile fundamentale ale omului `n perioada `n care activa ca ofi]er de securitate. Trecutul s\u nu l-a `mpiedicat, ori a constituit chiar o recomandare, pentru ca dup\ revolu]ie s\ preia func]ia de [ef al SRI Suceava [i apoi, vreme de opt ani, pe cea de gestionar principal al activelor Regiei Autonome de administrare a Protocolului de stat din jude], perioad\ `n care a administrat, precum se [tie, una dintre cele mai mari opera]iuni imobiliare din ultimii 20 de ani – `mp\r]irea pe parcele a terenurilor sucursalei sucevene [i v=nzarea lor ulterioar\ c\tre persoane private, potenta]i locali care au g\sit astfel o modalitate de a investi banii rapid `n imobiliare, `nainte de debutul crizei economice. Mai mult, odat\ cu pensionarea, Gheorghe Antonovici a ob]inut [i gradul de general, ca o “recunoa[tere” a meritelor sale.
~n perioada `n care activa cu gradul de c\pitan `n Securitatea sucevean\, Gheorghe Antonovici se ocupa de  interceptarea coresponden]ei celor care ascultau postul de radio “Europa Liber\”, introducerea de microfoane `n casele urm\ri]ilor, anchetarea unui sofer de TIR c\ruia i-a [i fost retras avizul de a mai efectua curse `n trafic interna]ional.
Ac]iunea `n constatare care con]ine detalii despre activitatea sa a fost `naintat\ `n luna martie a acestui an la Curtea de Apel Bucure[ti, de c\tre Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii prin care se cere constatarea existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe Gheorghe Antonovici.
CNSAS a constatat c\ `n anii 1987 – 1988, pe c=nd avea gradul de c\pitan [i era  sef al Serviciului 2 din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Securitate Suceava, Antonovici a dispus urm\rirea unei persoane care vizita mai multe familii de sectan]i din C=mpulung Moldovenesc, pe care le `ndemna s\  se adreseze unei funda]ii americane pentru a ob]ine ajutoare. Un alt caz face referire la un [ofer de TIR care  `n timp ce se afla `n str\in\tate, asculta `mpreuna cu colegii, “emisiunile denigratoare ale postului Europa Liber\”. Planul aprobat de Antonovici viza chiar “investiga]ii la locul de na[tere, pentru a stabili comportarea ce o are pe raza localit\]ii natale, precum [i dac\ rudele sale sunt cunoscute cu probleme de natur\ a prezenta interes operativ”.
La data de 5 mai 1988, Gheorghe Antonovici a propus spre aprobare m\sura aten]ion\rii publice a [oferului “`n prezen]a sefului de Autobaz\, a secretarului organiza]iei de baz\ PCR [i a pre[edintelui de sindicat.
“Opin\m astfel c\ activit\]ile desf\[urate de domnul Antonovici Gheorghe, `n calitate de angajat al fostei Securit\]i, au `ngr\dit urm\toarele drepturi [i libert\]i fundamentale ale omului, recunoscute [i garantate de legisla]ia `n vigoare la acea dat\: dreptul la libertatea de exprimare [i libertatea opiniilor rev\zute de articolul 28 din Constitu]ia Rom=niei din 1965, coroborat cu articolul 19 din Pactul Interna]ional cu privire la Drepturile Civile [i Politice; dreptul la inviolabilitate a domiciliului, secretul coresponden]ei, via]\ privat\ prev\zut de articolele 32 [i 33 din Constitu]ia Rom=niei `n vigoare la acea dat\ [i a articolului 17 din sus-amintitul Pact”, se arat\ `n ac]iunea formulat\ de CNSAS prin care se cere constatarea existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe Gheorghe Antonovici.
Sf=r[itul anului 1989 l-a prins pe Gheorghe Antonovici cu gradul de maior de Securitate. {i-a continuat activitatea `n structura de informa]ii nou `nfiin]at\, devenind rapid [ef al Sec]iei SRI Suceava, calitate `n care a func]ionat p=n\ `n 2000, c=nd a fost schimbat din func]ie [i trecut `n rezerv\.  Rapid, a ob]inut func]ia de  director al RAAPPS Suceava, fiind numit pe post direct de la Bucure[ti. Pentru calit\]ile deosebite de care a dat dovada `n aceast\ func]ie, Gheorghe Antonovici a fost decorat `n decembrie 2004 cu Ordinul Virtutea Militar\ `n grad de Cavaler. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …