Saturday , June 22 2024

Trecutul de securist al lui Gheorghe Antonovici, luat la puricat de CNSAS

Gheorghe Antonovici a fost seful SRI Suceava pana in anul 2000
N Curtea de Apel Bucure[ti este solicitat\ s\ constate calitatea de lucr\tor al Securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe fostul [ef al SRI ulterior director al RAAPPS Suceava n “activit\]ile desf\[urate de domnul Antonovici Gheorghe, `n calitate de angajat al fostei Securit\]i, au `ngr\dit drepturi [i libert\]i fundamentale ale omului, recunoscute [i garantate de legisla]ia `n vigoare la acea dat\”, se arat\ `n cuprinsul Ac]iunii `n Constatare formulate de CNSAS [i depuse la instan]\
Gheorghe Antonovici, fostul [ef, p=n\ `n anul 2000, al Sec]iei Jude]ene Suceava a Serviciului Rom=n de Informa]ii, imediat dup\ aceea angajat ca director al RAAPPS – Filiala Suceava, unde [i-a desf\[urat activitatea p=n\ `n anul 2009, c=nd a fost pus `n situa]ia de a opta `ntre pensie [i salariu, aleg=nd pensia de fost securist este acuzat de c\tre inspectorii CNSAS c\ a `nc\lcat drepturile fundamentale ale omului `n perioada `n care activa ca ofi]er de securitate. Trecutul s\u nu l-a `mpiedicat, ori a constituit chiar o recomandare, pentru ca dup\ revolu]ie s\ preia func]ia de [ef al SRI Suceava [i apoi, vreme de opt ani, pe cea de gestionar principal al activelor Regiei Autonome de administrare a Protocolului de stat din jude], perioad\ `n care a administrat, precum se [tie, una dintre cele mai mari opera]iuni imobiliare din ultimii 20 de ani – `mp\r]irea pe parcele a terenurilor sucursalei sucevene [i v=nzarea lor ulterioar\ c\tre persoane private, potenta]i locali care au g\sit astfel o modalitate de a investi banii rapid `n imobiliare, `nainte de debutul crizei economice. Mai mult, odat\ cu pensionarea, Gheorghe Antonovici a ob]inut [i gradul de general, ca o “recunoa[tere” a meritelor sale.
~n perioada `n care activa cu gradul de c\pitan `n Securitatea sucevean\, Gheorghe Antonovici se ocupa de  interceptarea coresponden]ei celor care ascultau postul de radio “Europa Liber\”, introducerea de microfoane `n casele urm\ri]ilor, anchetarea unui sofer de TIR c\ruia i-a [i fost retras avizul de a mai efectua curse `n trafic interna]ional.
Ac]iunea `n constatare care con]ine detalii despre activitatea sa a fost `naintat\ `n luna martie a acestui an la Curtea de Apel Bucure[ti, de c\tre Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii prin care se cere constatarea existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe Gheorghe Antonovici.
CNSAS a constatat c\ `n anii 1987 – 1988, pe c=nd avea gradul de c\pitan [i era  sef al Serviciului 2 din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Securitate Suceava, Antonovici a dispus urm\rirea unei persoane care vizita mai multe familii de sectan]i din C=mpulung Moldovenesc, pe care le `ndemna s\  se adreseze unei funda]ii americane pentru a ob]ine ajutoare. Un alt caz face referire la un [ofer de TIR care  `n timp ce se afla `n str\in\tate, asculta `mpreuna cu colegii, “emisiunile denigratoare ale postului Europa Liber\”. Planul aprobat de Antonovici viza chiar “investiga]ii la locul de na[tere, pentru a stabili comportarea ce o are pe raza localit\]ii natale, precum [i dac\ rudele sale sunt cunoscute cu probleme de natur\ a prezenta interes operativ”.
La data de 5 mai 1988, Gheorghe Antonovici a propus spre aprobare m\sura aten]ion\rii publice a [oferului “`n prezen]a sefului de Autobaz\, a secretarului organiza]iei de baz\ PCR [i a pre[edintelui de sindicat.
“Opin\m astfel c\ activit\]ile desf\[urate de domnul Antonovici Gheorghe, `n calitate de angajat al fostei Securit\]i, au `ngr\dit urm\toarele drepturi [i libert\]i fundamentale ale omului, recunoscute [i garantate de legisla]ia `n vigoare la acea dat\: dreptul la libertatea de exprimare [i libertatea opiniilor rev\zute de articolul 28 din Constitu]ia Rom=niei din 1965, coroborat cu articolul 19 din Pactul Interna]ional cu privire la Drepturile Civile [i Politice; dreptul la inviolabilitate a domiciliului, secretul coresponden]ei, via]\ privat\ prev\zut de articolele 32 [i 33 din Constitu]ia Rom=niei `n vigoare la acea dat\ [i a articolului 17 din sus-amintitul Pact”, se arat\ `n ac]iunea formulat\ de CNSAS prin care se cere constatarea existen]ei calit\]ii de lucr\tor al securit\]ii `n ceea ce `l prive[te pe Gheorghe Antonovici.
Sf=r[itul anului 1989 l-a prins pe Gheorghe Antonovici cu gradul de maior de Securitate. {i-a continuat activitatea `n structura de informa]ii nou `nfiin]at\, devenind rapid [ef al Sec]iei SRI Suceava, calitate `n care a func]ionat p=n\ `n 2000, c=nd a fost schimbat din func]ie [i trecut `n rezerv\.  Rapid, a ob]inut func]ia de  director al RAAPPS Suceava, fiind numit pe post direct de la Bucure[ti. Pentru calit\]ile deosebite de care a dat dovada `n aceast\ func]ie, Gheorghe Antonovici a fost decorat `n decembrie 2004 cu Ordinul Virtutea Militar\ `n grad de Cavaler. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …