Monday , September 26 2022

Tranzactiile imobiliare au scazut in septembrie la aproape jumatate fata de luna august

N unii agen]i imobiliari suceveni spun c\, de[i `n ultimele s\pt\m=ni pre]urile par s\ nu mai scad\, ba chiar s\ se aprecieze u[or, nu este exclus ca `n lunile urm\toare s\ aib\ loc o sc\dere de pre]uri `n func]ie de c=t de dificil\ va fi din punct de vedere economic perioada respectiv\ n foarte pu]ini suceveni vor s\ dea bani mul]i pe apartamente [i de aceea se men]ine `n linii mari tendin]a de a c\uta s\ se cumpere fie apartamente cu dou\ camere, fie garsoniere, apartamentele cu trei camere fiind mai rar c\utate, iar cele cu patru camere sau vilele aproape deloc
Num\rul de apartamente tranzac]ionat `n septembrie pe pia]a imobiliar\ sucevean\ a sc\zut sim]itor `n cursul lunii septembrie, comparativ cu luna august. Cei mai mul]i agen]i imobiliari suceveni care au recunscut c\ le-a mers mai prost afacerea `n luna trecut\ dec=t `n ultima lun\ de var\ spun chiar c\ activitatea de intermediere a tranzac]iilor imobiliare cu garsoniere [i apartamente s-a redus chiar la jum\tate. „Luna august a fost una mai activ\, cel pu]in din punctul meu de vedere. V=nz\rile de apartamente au sc\zut foarte mult `n septembrie. Acum se preg\te[te documenta]ia pentru apartamentele care nu s-au v=ndut `n august [i pe care sper\m c\ vom putea s\ le vindem `n perioada urm\toare”, a spus Adi H=ncu, patronul agen]iei imobiliare Extrem.
Exist\ [i c=teva excep]ii, `ns\ tendin]a general\ a fost cea de sc\dere a num\rului de tranzac]ii, dublat\ de o anumit\ relaxare a v=nz\torilor, `n sensul c\ nu mai erau at=t de mul]i suceveni dispera]i s\ `[i v=nd\ c=t mai repede locuin]ele [i, prin urmare, s\ fie dispu[i s\ negocieze sume c=t mai mari. Reamintim c\ `n ce prive[te luna septembrie, mai to]i agen]ii imobiliari suceveni cu excep]ia lui Dinu Ungureanu de la agen]ia imobiliar\ Family au spus c\ au avut v=nz\ri peste a[tept\ri. ~n schimb, Dinu Ungureanu a precizat c\ doar prima parte a lunii august fusese ceva mai bun\, `n rest lucrurile nu au decurs chiar cum s-ar fi a[teptat.
Acum, la `nceputul lunii octombrie, c=nd s-a tras linie [i s-a v\zut activitatea pe luna septembrie, lucrurile par un pic diferite `n sensul c\ majoritatea agen]ilor imobiliari nu mai sunt `nc=nta]i de ritmul `n care s-au intermediat tranzac]iile imobiliare. „Lucrurile s-au mai a[ezat. Nu mai este acela[i stres pe v=nz\tori `n sensul c\ este posibil ca s\ se scoat\ acum la v=nzare apartamente la pre]uri mult mai mari dec=t media pe pia]\. ~n ce m\ prive[te, nu am avut `n septembrie nici m\car o jum\tate din intermedierile pe care le-am f\cut `n luna august”, spune Liliana Prundeanu, patronul agen]iei imobiliare OVI.
n Cele mai ieftine apartamente le-au cump\rat „stranierii” `n august
Acela[i lucru `l confirm\, `n mare parte, to]i agen]ii imobiliari suceveni. Spre exemplu, Gabriel Naie de la PROACTIV sus]ine c\ [i activitatea sa `n luna trecut\ a fost la jum\tatea celei din august, din punct de vedere al intermedierii unor v=nz\ri de apartamente. O u[oar\ diferen]\ de opinie apare `ns\ atunci c=nd se pune problema cauzelor pentru care au sc\zut v=nz\rile [i mai ales a tendin]ei v=nz\torilor de apartamente de a nu mai negocia din pre]. Unii sunt de p\rere c\ ar fi vorba despre o situa]ie generat\ de faptul c\ `n luna august s-au v=ndut multe apartamente datorit\ faptului c\ au fost mul]i clien]i, `n bun\ m\sur\ din afar\. Cu alte cuvinte, cei care au avut de g=nd s\ scape c=t mai repede de propriet\]ile imobiliare au v=ndut apartamentele sau garsonierele accept=nd de multe ori s\ reduc\ din pre]ul cerut sume de ordinul a dou\, trei [i uneori chiar cinci mii de euro. „~n septembrie au fost mai pu]ine v=nz\ri de apartamente dec=t `n luna august, dar situa]ia pare s\ `[i fi revenit spre finele lunii trecute. ~n august au fost la Suceava cei pleca]i la munc\ peste hotare [i s-au f\cut mai multe tranzac]ii imobiliare, `ns\ s-au c\utat locuin]ele scoase la v=nzare la pre]uri c=t mai mici. Oricum, din punctul meu de vedere [i luna septembrie a fost una `n care activitatea de[i a fost mai sc\zut\ dec=t `n august, a fost pu]in peste c=t am fi a[tepat”, a spus Olimpiu Mihai, de la agen]ia imobiliar\ IMOSTAR. Pe de alt\ parte, exist\ [i opinia c\ proprietarii de locuin]e care nu le-au v=ndut `n august ar fi mai pu]in dispu[i s\ accepte s\ scad\ pre]urile `n septembrie pentru c\ dac\ ar fi dorit acest lucru, ar fi acceptat ofertele din ultima lun\ de var\.
n Sim]ul practic a `nlocuit dorin]a de a cheltui c=t mai mult pentru a demonstra c\ e[ti c=t mai avut
Ce `nseamn\ `ns\ aceste oferte? De fapt, foarte pu]ini suceveni vor s\ dea bani mul]i pe apartamente [i de aceea se men]ine `n linii mari tendin]a de a c\uta s\ se cumpere fie apartamente cu dou\ camere, fie garsoniere, apartamentele cu trei camere fiind mai rar c\utate iar cele cu patru camere sau vilele aproape deloc. „Am avut un client care spunea c\ vrea apartament de p=n\ `n 40.000 de euro, de[i mi-a zis c\ banca ar fi putut s\ `l `mprumute cu 60.000 de euro. Este o tendin]\ cvasi-general\ a oamenilor de a c\uta chilipiruri [i de a nu se mai `ndatora p=n\ la plafonul maxim”, spune Gabriel Naie.
Sim]ul practic este cel care dicteaz\ `n general pe pia]a imobiliar\ sucevean\. Nu mai este pont s\ ai apartament c=t mai mare pentru c\ posibilitatea de a pl\ti cheltuielile de `ntre]inere, impozitele tot mai mari [i ratele la banc\ este tot mai redus\ `n contextul economic actual. Prin urmare, [ansele de a fi v=ndut un apartament cu patru camere sunt de la lun\ la lun\ mai mici. Acest lucru este [tiut de tot mai mul]i proprietari de apartamente cu dou\ camere [i de aceea tendin]a de men]inere a pre]urilor sau chiar de u[oar\ cre[tere a acestora a ap\rut doar pe segmentul acestui tip de locuin]e. Cu toate acestea, chilipirurile sunt c\utate `n continuare, nu pu]ini suceveni c\ut=nd s\ cumpere apartamente cu dou\ camere c=t mai bine `ntre]inute [i chiar `mbun\t\]ite cu pre]uri de 30.000 de euro sau chiar 25.000 de euro. „Un pre] de bun sim] la un apartament cu dou\ camere, decomandat, situat la etaj intermediar, poate fi situat `n jurul sumei de 35.000 de euro, poate chiar un pic peste. Exist\ [i zone cum ar fi cea central\ a ora[ului unde pre]ul mediu se situeaz\ chiar `n jurul a 40.000 de euro, dar cu `mbun\t\]iri”, a spus Mihai Olimpiu.
n Diferen]e relativ mici de pre] `ntre Burdujeni [i restul ora[ului, `ns\ nu sunt mul]i cei care caut\ s\ cumpere locuin]e `n acest cartier
Niciun agent imobiliar nu a exclus varinata ca s\ mai fie astfel de oferte – chilipir, `ns\ to]i spun c\ o abordare realist\ porne[te de la suma de 30.000 – 32.000 de euro `n sus pentru apartamentele cu dou\ camere situate la etaj intermediar [i, totodat\, decomandate iar aceste cazuri sunt cu prec\dere `n Burdujeni. „~n cartierul Burdujeni, consider c\ sunt rezonabile pre]urile situate `n jurul a 30.000 de euro pentru un apartament cu dou\ camere, situat la etaj intermediar. Sigur c\ sunt cerute [i pre]uri mai mici, dar nu le consider a fi rezonabile”, este de p\rere Liliana Prundeanu. Diferen]a de pre] `ntre Burdujeni [i restul ora[ului exist\ `n continuare, dar nu mai este `ntr-at=t de mare. „A[ spune c\ pre]ul pentru un apartament decomandat `n Burdujeni, cu dou\ camere este similar cu cel al unui apartament cu dou\ camere semidecomandat din alte zone ale ora[ului”, a spus Gabriel Naie. El a precizat c\ exist\ [i excep]ii unde proprietarii unor apartamente din alte zone ale ora[ului cer [i pre]uri de peste 40.000 de euro. Al]i agen]i imobiliari spun, pe de alt\ parte, c\ sunt [i cazuri de apartamente cu dou\ camere nedecomandate sau semidecomandate, mai ales cele care sunt la parter sau la ultimul etaj pentru care pre]urile reale ar putea fi sub 30.000 de euro. Numitorul comun `n ce prive[te opiniile agen]ilor imobiliari cu privire la tranzac]iile din Burdujeni este c\ `n continuare v=nz\rile de apartamente `n acest cartier nu sunt at=t de maric a `n alte zone ale ora[ului.
n Avantaje [i dezavantaje ale apartamentelor cu trei camere [i ale garsonierelor
~n ce prive[te v=nz\rile de apartamente cu trei camere, sunt c\utate `n continuare cele pentru care proprietarii sunt dispu[i s\ ofere pre]uri c=t mai mici. Nu sunt c\utate neap\rat apartamente cu trei camere spa]ioase, ci mai degrab\ cele care s\ fie `n primul r=nd decomandate ori semidecomandate [i s\ nu aib\ probleme cu instala]iile interioare. Motivul este unul simplu [i anume acela c\ un apartament cu trei camere poate mai pu]in spa]ioase este mai ieftin dec=t unul cu o suprafa]\ foarte mare. Un alt motiv ]ine [i de cheltuielile de `ntre]inere mai ales `n perioada de iarn\. Conteaz\, de asemenea, pozi]ionarea `n cadrul blocului a apartamentului cu trei camere, dac\ baia are sau nu o fereastr\, `mbun\t\]irile f\cute [i chiar cartierul. Spre exemplu, pre]urile pentru un apartament cu trei camere, semidecomandat, `n George Enescu, poate `ncepe `n jurul a 37.000 de euro. Pe de alt\ parte, sunt agen]i imobiliari care spun c\ exist\ apartamente cu trei camere `n acest cartier care sunt scoase la v=nzare pentru sume de 36.000 de euro [i nu `[i g\sesc cump\r\tor de c=teva luni.
Cu c=t este mai bun  apartamentul, cu at=t pre]ul poate urca. Spre exemplu un apartament cu trei camere `n centrul Sucevei poate trece chiar de 45.000 de euro, fiind cazuri c=nd pre]ul cerut erste situat `n jurul a 50.000 de euro.
La polul opus, garsonierele sunt avantajoase `n ce prive[te cheltuielile cu impozitele, cele cu `ntre]inerea [i, bine`n]eles, cele de achizi]ie. Motivul pentru care nu sunt at=t de `ntrebate de clien]i cum sunt apartamentele cu dou\ camere este acela c\ spa]iul este, totu[i, destul de mic pentru o t=n\r\ familie. Pentru o garsonier\ confort 1, pre]ul ajunge la 20.000 de euro, iar pentru una confort 1 sporit poate s\ se situeze `n jurul a 22 – 23.000 de euro. Totu[i, mutarea `ntr-o garsonier\ nu reprezint\ un lucru de perspectiv\ pentru cei care vor s\ `[i `ntemeieze o familie, motiv pentru care acest tip de locuin]\ este mai mult c\utat pentru `nchiriere de c\tre studen]i, elevi sau alte categorii de persoane.
Cum perspectivele economice nu sunt foarte favorabile `n perioada urm\toare, majoritatea clien]ilor agen]iilor imobiliare caut\ s\ fac\ efoturi pentru a g\si un apartament c=t mai ieftin cu dou\ sau trei camere. Chiar dac\ `n septembrie a fost o oarecare tendin]\ de stabilizare a pre]urilor, nu este exclus\ o reluare a trendului descendent, lucru care s-ar putea sim]i `n mod deosebit odat\ cu lunile de iarn\ sau din prim\vara viitoare. „Tendin]a va r\m=ne aceea de a se c\uta pre]uri mici. Sunt `n continuare posibile sc\deri de pre] la apartamente iar acest lucru cred c\ se va observa `n perioada urm\toare, odat\ cu venirea iernii, r\cirea vremii [i cre[terea cheltuielilor”, a mai spus Liliana Prundeanu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Laboratoare de informatică și cursuri de digitalizare pentru 600 de copii de la 3 școli din mediul rural, cu sprijinul Fundației Te Aud România și al companiei 3M

Proiectul ”Educație digitală după școală” va începe în această lună și se va derula pe …