Monday , May 20 2024

Traian Basescu a apreciat ca solutia tehnica de reconstructie a podului de la Dornesti este buna

.
N pre[edintele Rom=niei, Traian B\sescu, `mpreun\ cu ministrul Ap\r\rii, Gabriel Oprea, au inspectat lucr\rile de la podul de la Dorne[ti, compar=nd situa]ia cu cea din 2008 de la M\r\cineni n [eful statului a fost `nso]it de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, [i de prefectul Sorin Popescu [i s-a interesat [i de situa]ia dificil\ cu privire la calea ferat\ afectat\ `n zona Dorne[ti de inunda]iile din acest an, felicit=ndu-i, totodat\, [i pe militarii care au grij\ de podul de pontoane
Pre[edintele Traian B\sescu a inspectat, ieri, lucr\rile de reconstruc]ie a podului peste r=ul Suceava de pe DN17A Siret – R\d\u]i, `n comuna Dorne[ti. Podul a fost afectat de inunda]iile din luna iulie, iar lucr\rile care au `nceput cu ceva timp `n urm\ sunt de mare amploare. Reprezentantul firmei constructoare – SCCF Ia[i, este de p\rere c\ `n dou\ – trei luni ar putea fi finalizate lucr\rile. At=t el, c=t [i reprezentantul firmei de proiectare IPTANA au declarat c\ `ndeplinirea acestui termen nu ]ine doar de firma constructoare, ci [i de alte societ\]i, d=nd ca exemplu un furnizor din C=mpina care urmeaz\ s\ aduc\ mai multe elemente ce vor fi puse la podul respectiv [i care vor trebui asamblate la fa]a locului. De asemenea, un alt element ce trebuie avut `n vedere este solu]ia tehnic\ adoptat\, ce presupune doar un pilon [i o deschidere de 46 de metri, construc]ia urm=nd a se face nu doar din beton, ci [i din metal.
Traian B\sescu a apreciat c\ solu]ia tehnic\ este bun\, similar\ cu cea din 2008, de la podul de la M\r\cineni. Pre[edintele Rom=niei vizitase atunci de mai multe ori [antierul pentru a se asigura c\ lucrurile merg cum trebuie [i, `ntrebat dac\ va face acela[i lucru [i la Dorne[ti, a r\spuns c\ distan]a de la Bucure[ti la Dorne[ti este mult mai mare dec=t cea p=n\ la M\r\cineni, `ns\ a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ va mai vizita lucr\rile. Potrivit celor de la IPTANA, podul a fost construit `n 1965 [i p=n\ la inunda]iile `n acest an nu au fost niciun fel de probleme. Traian B\sescu a discutat at=t cu reprezentan]ii firmei de proiectare, c=t [i cu cei ai constructorilor, iar ace[tia i-au dat asigur\ri c\ podul va fi ref\cut p=n\ la sf=r[itul lunii octombrie. Pre[edintele a `ntrebat dac\ aceast\ estimare r\m=ne valabil\ [i dac\ ar ninge `n octombrie din cauza schimb\rilor climatice, iar constructorul a spus c\ termenul final r\m=ne acela[i.
Reamintim c\ `n timpul inunda]iilor din luna iulie a acestui an unul dintre pilonii podului rutier peste r=ul Suceava, `n comuna Dorne[ti, a fost distrus de apele rev\rsate, iar o bucat\ din pod s-a pr\bu[it, f\c=nd imposibil\ circula]ia rutier\ `n zon\. Potrivit prefectului de Suceava, Sorin Popescu, pilonul care fusese distrus de ape a fost dat jos, fiind `nt\ri]i ceilal]i piloni, urm=nd ca bucata de platform\ betonat\ a podului, care s-a pr\bu[it, s\ fie `nlocuit\ cu o structur\ metalic\. Prefectul de Suceava a estimat c\ lucr\rile la podul rutier peste r=ul Suceava vor fi gata `n aproximativ dou\ luni.
~n prezent, circula]ia rutier\ `n zon\ se desf\[oar\ deviat, pe un pod provizoriu de pontoane. Traian B\sescu a ]inut s\ mul]umeasc\ militarilor care asigur\ func]ionarea podului de pontoane, `n aval de podul rutier afectat de inunda]ii, folosit ca rut\ ocolitoare pentru traficul `nspre [i dinspre grani]a cu Ucraina [i a men]ionat c\ acest pod de pontoane este foarte important pentru c\ pe aici trec, zilnic, 4.000 de autovehicule.
{eful statului a promis `ns\ c\ va reveni s\ vad\ cum decurg lucr\rile [i s-a interesat, totodat\, de modul `n care se lucreaz\ la repararea c\ii ferate afectate `n zon\. “Trebuie s\ merg s\ v\d de ce nu se lucreaz\”, a spus pre[edintele Traian B\sescu. El a aflat `ns\ c\ lucr\rile de reparare a c\ii ferate nu au `nceput, iar pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a spus c\ nu au fost alocate `nc\ fondurile necesare. Inunda]iile din acest an au avariat [i calea ferat\, fiind afectat transportul feroviar `n Bucovina, `n special cel de m\rfuri. Potrivit autorit\]ilor locale, traficul feroviar este blocat din cauza unei por]iuni mici avariate la Dorne[ti, iar pentru economia jude]ului [i pentru cea na]ional\ repararea c\ii ferate este extrem de important\ [i de urgent\ pentru c\ asigur\ exportul de m\rfuri efectuat de doi mari investitori austrieci din jude]ul Suceava, respectiv firmele Schweighofer [i Egger. De asemenea, din cauza situa]iei de la calea ferat\ de la Dorne[ti, s-a dat peste cap [i strategia de asigurare a huilei necesar\ pentru `nc\lzirea municipiului Suceava.
Pagubele produse de inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie `n jude]ul Suceava se ridic\ la peste 357 de milioane de lei (aproximativ 83,8 milioane de euro), potrivit unui raport al Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava. De la Dorne[ti, [eful statului a plecat la Ia[i, unde urma s\ se `nt=lneasc\ cu premierul moldovean, Vlad Filat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Pacient cu AVC transferat din Centrul Universitar Târgu Mureș, tratat la Spitalul Clinic Județean Suceava. Este al 60-lea caz de AVC la spitalul sucevean în acest an

Un pacient de 70 de ani cu AVC, care reprezenta un caz medical complex, a …