Monday , April 15 2024

Traficantii de etnobotanice interzise din Falticeni si Radauti raman in arestul politiei

Curtea de Apel Suceava a respins recursul la propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile, dispusa de Tribunalul Suceava cei doi intermediari folosi]i de Cristina Boschi pentru a vinde produsele au încercat sa se deta[eze de aceasta avoca]ii ap\r\rii au catalogat interesul public referitor la comercializarea acestui gen de produse ca fiind redus [i caracterul social al faptelor, neglijabil
Ieri, la Curtea de Apel Suceava, s-a judecat recursul la propunerea arest\rii preventive, formulat de c\tre Ionu] Marius Ciubotariu de 23 ani, din F\lticeni, Florentina Mariana Dumitrescu de 51 ani, din R\d\u]i [i Cristina Boschi de 42 ani, din F\lticeni. Tribunalul Suceava a dispus pe data de 22 octombrie arestarea pentru 29 de zile a celor trei persoane care au fost dovedite ca furnizori de substan]e etnobotanice interzise pentru zona R\d\u]i.
Cei doi intermediari au cerut solu]ionarea cauzei separat de Cristina Boschi
Odata cu începerea [edin]ei, avoca]ii lui Ionu] Marius Ciubotariu [i Florentina Mariana Dumitrescu au cerut solu]ionarea cauzei separat de inculpata Cristina Boschi.
Florentina Mariana Dumitrescu [i-a men]inut declara]ia data anterior, exprim=ndu-[i totodata dorin]a de a fi cercetata în stare de libertate sau eventual decizia sa fie transformata în interzicerea dreptului de a p\r\si ]ara. Avocatul s\u a enun]at ca re]inerea clientei sale este ilegala [i netemeinica deoarece din probele administrate de la momentul arest\rii nu se poate dovedi ca fapta a fost s\v=r[ita cu inten]ie. De asemenea a fost expus faptul ca inculpata nu a stiut ca produsele pe care le oferea spre comercializare sunt interzise, cu toate ca pe ambalajele pachetelor era men]ionata compozi]ia con]inutului, a[a cum nimeni nu ar [ti ce înseamna acele denumiri, indiferent de studii [i nici la dosar nu exista probe care sa ateste faptul ca Florentina Mariana Dumitrescu era con[tienta de con]inutul plicurilor [i efectul provocat de consumul acestor produse. Totodata s-a f\cut referire la faptul ca de[i Florentina Mariana Dumitrescu este asistent medical, nu avea de unde sa [tie cu exactitate ce con]in respectivele produse, asa cum nici Parchetul nu a [tiut p=na c=nd nu s-a f\cut o analiza a con]inutului pachetelor. Avocatul a mai subliniat faptul ca produsele erau cump\rate cu chitan]a [i factur\, fapt care a dat o aparen]a legala astfel ca inculpata s-a bazat pe legalitatea acestui comer], documentele nefiind false.
Procurorul a exprimat faptul ca în opinia sa, exista probe solide din care reiese ca femeia era con[tienta de ce vinde iar modalitatea prin care punea în v=nzare produsele o dovede[te. Faptul ca vindea produsele în miez de noapte oric\rei persoane îi b\tea la u[a [i av=nd în vedere ca valoarea acestora dep\[e[te doua miliarde de lei pe kilogram, atesta certitudinea ca femeia comitea o ilegalitate cu buna [tiin]\.
Inculpatul Ciubotariu [i-a oferit tot sprijinul în derularea anchetei
În cazul lui Ionu] Marius Ciubotariu, avocata sa a declarat ca pe parcursul cercet\rilor a început sa se contureze faptul ca inculpatul a avut o activitate infrac]ionala extrem de scurt\, el afl=ndu-se accidental în preajma celor care desf\[urau activit\]ile de v=nzare, rolul s\u fiind de fapt cel de transportator al acestor produse, despre care nici nu [tia ca sunt ilegale. Cu at=t mai mult, s-a indicat faptul ca îns\[i mama acestuia a luat leg\tura cu Cristina Boschi pe care a întrebat-o despre legalitatea comercializ\rii acestui tip de produse [i care a lini[tit-o afirm=nd ca sunt perfect legale [i ca de]in documente care atesta acest lucru.
Avocata a propus magistra]ilor sa accepte cererea de recurs [i sa dispuna cercetarea clientului s\u în stare de libertate, invoc=nd faptul ca probele introduse la dosar nu dovedesc faptul ca Ionu] Marius Ciubotariu con[tientiza faptul ca vinde produse ilegale. De asemenea s-a pus în vedere judec\torilor, conjunctura prin care t=n\rul a ajuns în situa]ia de fa]\, el fiind nevoit s\-[i caute de munca dupa ce p\rin]ii s\i, ambii profesori, au pierdut locuin]a din cauza ca nu au putut sa pl\teasca un credit. Totodata s-a f\cut referire la buna credin]a a inculpatului care [i-a oferit sprijinul în desf\[urarea anchetei, indic=nd într-o declara]ie ulterioara arest\rii sale, numele altor comercian]i de produse etnobotanice ilegale.
Cristina Boschi f\cea proba produselor pe care le oferea la v=nzare

Avocatul inculpatei, Flavius Maxim a solicitat admiterea recursului la mandatul de arestare preventiva pe o perioada de 30 zile, propun=nd cercetarea în stare de libertate sau o m\sura mai pu]in sever\, cum ar fi interzicerea de a p\r\si localitatea sau ]ara. Acesta a ar\tat ca la momentul arest\rii au fost indicii ca inculpata a comis faptele de care este acuzata [i se accepta luarea m\surii de arestare, însa au ap\rut în dosar informa]ii care fac lumina în acest caz, aceasta m\sura nemaifiind impus\.
În ceea ce prive[te derularea evenimentelor, ap\r\torul Cristinei Boschi a exprimat faptul ca nu exista nici o dovada ca aceasta a comercializat substan]e care sa exceada cadrul legal, ea prelu=nd aceste produse cu acte legale [i le vindea mai departe. Referitor la gradul de periculozitate a produselor comercializate, avocatul Cristinei Boschi a spus ca ea îns\[i a încercat produsele [i a apreciat ca acestea creaza o stare halucinogena foarte puternic\, motiv pentru care a decis sa le combine cu alte produse, apreciind ca acest mix va fi mai slab.
De asemenea, s-a f\cut referire  la politica statului rom=n, care permite comercializarea acestui tip de produse [i înfiin]area a noi magazine care le pun în v=nzare, fapt remarcat [i de c\tre inculpata care a declarat ca a suferit chiar o c\dere nervoasa în perioada ce a urmat arest\rii sale, pe fondul incapacit\]ii de a în]elege de ce ea este cercetata într-un caz de trafic de droguri de mare risc în timp ce al]ii sunt l\sa]i sa puna în v=nzare  aceste substan]e.
Situa]ia este însa v\zuta cu totul altfel de c\tre procuratura care a exprimat ca inculpata a v=ndut cu inten]ie substan]e cu con]inut stupefiant, direct sau prin intermediari, produse ob]inute printr-un procedeu de sintez\, modul de v=nzare fiind unul clandestin [i nu la vedere sau cu acte legale, pun=nd astfel în pericol s\n\tatea public\, aspectul social fiind unul deosebit de grav, deoarece clien]ii viza]i sunt în special copii sau tineri f\ra un discern\m=nt bine conturat. (Cezar P|UN)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …