Tuesday , November 28 2023

Traficanti de migranti din Vicov, trimisi in judecata de DIICOT

N mai mul]i rom=ni [i ucraineni au fost trimi[i `n judecat\ la sf=[itul s\pt\m=nii trecute pentru trafic de migran]i [i contraband\ n `ncep=nd cu luna februarie a acestui an [i p=n\ `n mai, ace[tia au trecut peste grani]\ 10 moldoveni, care voia s\ ajung\ `n Italia dar au fost prin[i, dar [i 21.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ care au fost livrate peste frontiera verde n

Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT a trimis  s\pt\m=na trecut\  `n judecat\ pe membrii grupului organizat de trafic de migran]i constituit pe rela]ia Rom=nia – Ucraina, `n jurul lui Ioan Mandici, de 37 de ani, din Vicovu de Sus [i a soacrei sale, Elisaveta Mandici, de 50 de ani.
Procurorii au stabilit c\, începând cu luna ianuarie 2010, Ioan Mandici zis Bic\, de 37 de ani, Vasile Vitescu de 26 de ani, Constantin Schipor de 29 de ani, Elisaveta Mandici de 50 de ani [i Constantin Poleuc\ de 30 de ani, to]i din ora[ul Vicovu de Sus, împreun\ cu cet\]enii ucraineni Valerian Istraty [i Valeriu Kimin, au pus bazele unui grup infrac]ional organizat, ac]ionând împreun\ [i în mod coordonat în scopul s\vâr[irii infrac]iunii de „trafic de migran]i”, `n mod concret trecerea peste grani]\ a unor cet\]eni moldoveni pe rela]ia Ucraina-România-Italia pentru ob]inerea în mod direct de beneficii financiare.
Schema func]iona `n felul acesta: cet\]enii ucraineni desf\[urau activit\]i ilegale de racolare, îndrumare [i c\l\uzire a migran]ilor  – cet\]eni moldoveni sau de alte na]ionalit\]i, care aveau interesul de a ajunge în spa]iul Schengen, pe teritoriul Ucrainei pân\ în apropierea frontierei cu România.
Vicovenii aveau rolul de organizatori pe teritoriul României a trecerii migran]ilor peste frontiera de stat, din Ucraina în România, sens în care preluau, îndrumau, cazau [i c\l\uzeau migran]ii din momentul trecerii ilegale peste frontiera de stat pân\ în jude]ul Suceava. Cet\]enii ucraineni care intrau legal în România, c\l\torind cu autovehicule destinate transportului de persoane, sau români, care aveau sarcina de a transporta migran]ii pe teritoriul României [i a-i trece ilegal în Ungaria, ]ineau leg\tura cu liderii grup\rii infrac]ionale din Ucraina [i preluau migran]ii din jude]ul Suceava, cu inten]ia de a-i transporta la destina]ie  – Italia sau alte ]\ri vest europene.
Membrii români ai grup\rii asigurau trecerea ilegal\ a migran]ilor din Ucraina în România, prin zona jude]ului Suceava, preluarea, îndrumarea, cazarea, c\l\uzirea [i transportul acestora c\tre punctul de întâlnire din jude]ul Suceava, îns\ nu intrau în contact cu cet\]enii români sau ucraineni care preluau migran]ii [i-i c\l\uzeau sau transportau pe teritoriul României, pentru a nu fi identifica]i [i tra[i la r\spundere penal\.
Migran]ii prelua]i din jude]ul Suceava sau pe traseu de la transportatorii români de c\tre transportatorii ucraineni, c\l\toreau cu mijloace auto înmatriculate în Ucraina, destinate transportului de persoane, având amenajate loca[uri speciale de ascundere a migran]ilor, pentru a trece ilegal din România în Ungaria. Pe parcursul cercet\rilor au fost identifica]i un num\r de 10 migran]i, cet\]eni moldoveni, introdu[i în ]ar\ prin modalit\]ile mai sus amintite, care au fost depista]i la frontiera de vest a ]\rii, în timp ce încercau s\ o treac\ fraudulos.
La sfâr[itul lunii martie membrii grup\rii s-au reorientat spre contrabanda cu ]igarete de provenien]\ ucrainean\. Ace[tia transportau baxuri de ]ig\ri din Ucraina în România, peste frontiera verde, de unde erau preluate, c\rate [i depozitate de c\tre membrii grup\rii din România.
Pe parcursul cercet\rilor au fost identificate [i ridicate în vederea cercet\rilor 21.000 pachete de ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\ sau ruseasc\.
N Cum se `mp\r]ea profitul
Profitul ob]inut din astfel de afaceri ilegale se împ\r]ea în func]ie de participarea fiec\rui membru, de pozi]ia sa în ierarhia grupului infrac]ional organizat, precum [i de reu[ita ac]iunii, dup\ cum urmeaz\: organizatorului român a trecerii ilegale a migran]ilor în România îi reveneau sume între 50 – 200 euro/migrant; transportatorilor le reveneau sume cuprinse între 100 – 150 euro/migrant, numai pe transportul efectuat pe teritoriul României, iar celor care îi preiau [i ascund în loca[uri special amenajate în vederea scoaterii ilegale din România le revine aproximativ 1/3 din suma total\ pl\tit\ de migrant (2000 – 3000 euro); contrabandi[tii ob]ineau profit în func]ie de cantitatea de ]ig\ri introdus\ ilegal în România, astfel c\ pentru un bax de ]ig\ri (50 cartu[e cu 10 pachete fiecare) pentru care contrabandi[tii ucraineni achitau la „produc\tor” suma de 40 – 50 euro, ei primeau dup\ furnizarea ]igaretelor sume de bani cuprinse între 90 – 120 euro, pre]ul fiind mai mare dac\ trecerea propriu-zis\ a baxurilor peste frontier\  se efectua de c\tre ei în[i[i; contrabandi[tii români valorificau baxurile de ]ig\ri prin vânzarea imediat\ c\tre complicii lor, care achizi]ionau marfa en-gros, achitând pentru un bax aproximativ 180 – 220 euro.
N Pentru ce au fost trimi[i `n judecat\ fiecare dintre membrii re]elei
Ioan Mandici, zis „Bic\” a fost trimis `n judecat\ pentru constituire de – grup infrac]ional organizat [i trafic de migran]i [i contraband\. Constantin Schipor a fost trimis `n judecat\ pentru constituire de grup infrac]ional organizat, trafic de migran]i [i contraband\ dar [i pentru trecerea ilegal\ a frontierei de stat. Vasile Ioan Vitescu va fi judecat pentru  constituire de grup infrac]ional organizat, trafic de migran]i, contraband\ [i trecere ilegal\ a frontierei de stat. Elisaveta Mandici a fost trimis\ `n judecat\ pentru constituire de grup infrac]ional organizat, trafic de migran]i [i complicitate la contraband\. Ucraineanul Valerian Istratiy va fi judecat `n Rom=nia pentru constituire de grup infrac]ional organizat,  trafic de migran]i, complicitate la contraband\. Constantin Poleuc\ va fi de asemenea judecat pentru  aderarea [i sprijinirea unui grup infrac]ional organizat [i complicitate la contraband\. Ion Sorin Schipor este trimis `n judecat\ pentru complicitate la contraband\.
Prin rechizitoriu s-a mai dispus punerea `n mi[care a ac]iunii penale [i `mpotriva ucraineanului Viorel Kimin pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i trafic de migran]i. Rechizitoriul a fost `naintat Tribunalului Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …