Sunday , November 27 2022

TPL mai cumpara, anul acesta, doar trei autobuze noi

N Darie Romaniuc, directorul societ\]ii de transport `n comun, a explicat c\ a fost necesar\ adoptarea unei strategii mai prudente din punct de vedere financiar [i s\ nu se mai cumpere cinci autobuze, cum estimase cu c=teva luni `n urm\

Peste aproape o lun\ de zile va avea loc deschierea ofertelor la licita]ia privind achizi]ionarea unor noi autobuze pentru transportul `n comun a c\l\torilor de pe raza municipiului Suceava. Este vorba despre trei autobuze noi, a c\ror motoare vor fi EURO 5 [i care vor func]iona, ca [i cele de p=n\ acum, pe baz\ de motirin\. Darie Romaniuc, directorul societ\]ii sucevene de transport `n comun – TPL SA Suceava, a spus c\ dac\ nu vor fi formulate contesta]ii p=n\ la data respectiv\, atunci deschiderea ofertelor va avea loc `n data de 28 martie, dup\ care va urma procedura de selectare a ofertei c=[tig\toare [i, `n cazul `n care nici dup\ aceast\ dat\ nu sunt formulate contesta]ii, se `ncheie contractul [i se a[teapt\ c=teva luni, timp `n care urmeaz\ s\ fie livrate autobuzele.
Un element de noutate `n ceea ce prive[te achizi]ionarea acestora este c\ ratele vor fi pl\tite de TPL SA Suceava, nu de Prim\rie cum a fost `n cazul celor 30 de autobuze Irisbus cump\rate cu peste trei ani `n urm\. Ca [i `n cazul mijloacelor de transport `n comun cump\rate de Prim\rie, [i cele pe care TPL SA Suceava – societate a c\rui ac]ionar unic este consiliul Local Suceava – vor fi cump\rate `n leasing, ratele urm=nd a fi e[alonate pe o perioad\ de [apte ani.
Pe de alt\ parte, cu c=teva luni `n urm\, conducerea societ\]ii TPL SA Suceava anun]a c\ inten]ioneaz\ ca `n cursul anului 2011 s\ achizi]ioneze cinci autobuze `n leasing. Anun]ul dat pe SEAP a fost `ns\ modificat fa]\ de planul in]ial, TPL urm=nd s\ mai cumpere `n acest an doar trei autobuze noi. Directorul Darie Romaniuc a explicat c\ a fost nevoit s\ aib\ o atitudine mai prudent\ din punct de vedere financiar [i a preferat s\ prevad\ o serie de cheltuieli mai mici dec=t estimase ini]ial. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta câștigă cu 2-0, pe Areni, în fața celor de la Șomuz Fălticeni. Bucovina Rădăuți –  Viitorul Darabani: 4-0

Fotbaliștii antrenați de Dorin Goian s-au impus sâmbătă cu 2-0 în fața  celor de la …