Tuesday , June 18 2024

Termica va creste pretul gigacaloriei cu 10-15%

N `n prezent, pre]ul gigacaloriei pl\tit de popula]ie în municipiul Suceava este de 178 de lei n ast\zi, primarul Lungu, `mpreun\ cu directorul Termica, merge la Bucure[ti pentru a afla `n ce m\sur\ Guvernul va sprijini `n aceast\ iarn\ furnizarea agentului termic `n Suceava n Lungu a anun]at din nou c\ aceasta este ultima iarn\ când locuin]ele din municipiu vor fi înc\lzite de actuala central\ electro-termic\ n primarul [i-a reafirmat dorin]a de a realiza o nou\ societate de termoficare dar a anun]at [i faptul c\ se inten]ioneaz\ realizarea unui parteneriat cu o firm\ privat\ care s\ preia în concesiune distribu]ia agentului termic n
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, c\ în aceast\ iarn\ pre]ul gigacaloriei furnizat în sistemul centralizat de termoficare va fi majorat cu 10, maxim 15 la sut\. Pe l=ng\ aceasta, a mai anun]at [i c\ este ultimul an când locuin]ele din municipiu vor fi înc\lzite de actuala central\ electro-termic\.
~n decursul zilei de azi primarul municipiului Suceava `mpreun\ cu directorul societ\]ii Termica vor merge la Ministerul Administra]iei [i Internelor pentru a afla ce concluzii au fost trase de c\tre Comisia format\ din reprezentan]i ai Ministerelor Administra]iei [i Internelor, ai Economiei [i ai Muncii care au evaluat „Strategia de furnizare a agentului termic `n iarna 2010-2011”, pentru ca autorit\]ile locale s\ [tie dac\ se pot baza pe vreun sprijin din partea Guvernului.
„Este foarte important s\ d\m ap\ cald\ [i c\ldur\ `n aceast\ iarn\ [i o vom face, iar pre]ul gigacaloriei nu va suferi m\riri foarte mari. Sigur c\ cei de la Termica, `n urma discu]iilor care vor fi purtate, vor veni cu o majorare modic\ de 10, maxim 15 la sut\”, a declarat edilul [ef.
„Am avut [i o discu]ie cu Gheorghe Flutur `n leg\tur\ cu podul de la Dorne[ti, deoarece [tiu c\ [i dumnealui a avut c=teva interven]ii la prim-ministru, pentru fondurile care s-au acordat pentru repararea acestui pod”, a mai spus Lungu.
Accentul pus pentru repararea acestui pod este foarte mare, deoarece pe podul de la Dorne[ti va fi f\cut transportul de c\rbune care va fi adus din Ucraina pentru aprovizionarea centralei termice. ~n caz contrar, autorit\]ile locale vor fi nevoite s\ g\seasc\ alte solu]ii pentru aprovizionarea cu c\rbune, acestea  implic=nd costuri suplimentare.
În prezent, pre]ul gigacaloriei pl\tit de popula]ie în municipiul Suceava este de 178 de lei, iar datoriile popula]iei la societatea de termoficare sunt de aproximativ 11 milioane de lei, din care opt milioane de lei datorii nete, restul de bani fiind perceput ca penaliz\ri pentru `nt=rziere.
N `ncep=nd cu anul urm\tor, municipiul Suceava va fi aprovizionat cu ap\ cald\ [i c\ldur\ de la o central\ nou\
Totodat\, Lungu a mai subliniat c\ este ultima iarn\ când locuin]ele din municipiu vor fi înc\lzite de actuala structur\ [i c\ urmeaz\ s\ fie înfiin]at\ o nou\ societate de termoficare, care s\ administreze o central\ termic\ nou\, dimensionat\ la cerin]ele actuale ale pie]ei.
Societatea de termoficare Termica Suceava a început procedurile privind atragerea de investi]ii private în vederea realiz\rii unei centrale termice de cogenerare, precum [i pentru retehnologizarea CET c\rbune. Centrala de cogenerare are ca scop asigurarea necesarului de energie termic\ `n municipiul Suceava.
„Sper ca la mijlocul lunii septembrie s\ avem o [edin]\ extraordinar\ `n care s\ discut\m despre strategia de realizare a unei societ\]i de termoficare care s\ fie dimensionat\ la nivel de consum de energie termic\ `n Suceava, deoarece nu v\d s\ func]ion\m mai mult de aceast\ iarn\ pe structura actual\ de termoficare”, a precizat Ion Lungu.
Acesta a ar\tat c\, împreun\ cu conducerea companiei Termica [i Consiliul Local, caut\ o solu]ie pentru asigurarea înc\lzirii în municipiu la costuri acceptabile, în condi]iile în care inten]ia de a privatiza societatea de termoficare, Termica SA, a fost un e[ec dup\ ce la cele dou\ licita]ii organizate nu s-a înscris nicio firm\, una din cauze fiind [i efectul crizei economice.
Primarul a precizat c\, de[i de]ine o central\ electro-termic\ modern\, societatea de termoficare nu are pia]\ pentru produc]ia realizat\.
El ar\ta c\ pentru o asemenea investi]ie municipalitatea inten]ioneaz\ s\ realizeze un parteneriat cu o firm\ privat\ care s\ preia în concesiune distribu]ia agentului termic.
~n prezent, `n municipiu mai sunt doar 24.372 de apartamente bran[ate la sistemul centralizat de termoficare, în timp ce 10.156 apartamente au sistem propriu de înc\lzire. (Iulia GU{|)

Vezi si

DSP Suceava transmite recomandări pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor de caniculă

DSP recomandă folosirea serviciilor medicale spitalicești sau de urgență doar în cazuri justificate, iar pentru problemele curente …

No comments

  1. majorarea pretului inseamna inca odata o nesimtire crasa la adresa cetateanului ,cat timp acolo este vorba de un management foarte slab,costuri imense prin fondurile de salarii,orice majorare este nu este altceva dacat prelungirea agoniei…..

  2. Chiar crede primarul ca iarna viitoare v-a avea alta centrala?poate in visurile sale de om ratat da ………..el a ponegrit CET-ul si tot el acum face apel sa nu ne debransam de la CET

error: