Friday , October 7 2022

Termica Suceava a gajat cu certificate de emisii de carbon cumpararea a 30.000 de tone de carbune

„Certificatele sunt gajate pentru firma de la care cump\ram c\rbune. Contractul prevede c\ Termica poate s\ r\scumpere certificatele `n [ase luni, adic\ `n februarie 2012”, a spus Gem\nari n valoarea afacerii ar fi de 12 milioane de lei n
Termica SA Suceava a gajat cu certificate de emisii de carbon achizi]ionarea a aproximativ 30.000 tone de c\rbune, urm=nd ca `n februarie s\ le r\scumpere, `ns\ managerul societ\]ii, Silviu Gem\nari, sus]ine c\ suspendarea Rom=niei de la tranzac]ionarea certificatelor CO2 nu afecteaz\ contractul. Managerul SC Termica SA Suceava, Silviu Gem\nari, a declarat, mar]i, c\ a gajat cu 197.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de ser\, `n valoare de aproximativ 12 milioane de lei, achizi]ionarea a 29.300 de tone de c\rbune necesar func]ion\rii centralei electro-termice pentru iarna viitoare.
Certificatele au fost gajate traderului de m\rfuri Vitol [i, potrivit contractului, urmeaz\ s\ fie r\scump\rate `n februarie 2012 dup\ ce firma va pl\ti contravaloarea cantit\]ii de c\rbune. El a spus `ns\ c\ suspendarea Rom=niei de la tranzac]ionarea acestor certificate nu afecteaz\ acest contract. „Nu este afectat contractul. Certificatele sunt gajate pentru firma de la care cump\ram c\rbune. Contractul prevede c\ Termica poate s\ r\scumpere certificatele `n [ase luni, adic\ `n februarie 2012”, a spus Gem\nari.
Termica Suceava a v=ndut, `n luna mai, certificate de emisii de gaze cu efect de ser\ `n valoare de 1,63 milioane de euro c\tre traderul de m\rfuri Vitol `n urma unei tranzac]ii derulate prin intermediul Bursei Rom=ne de M\rfuri (BRM). Pentru iarna 2011-2012 Termica SA a contractat achizi]ionarea a 85.000 de tone de c\rbune pentru producerea energiei termice, iar la societatea de termoficare se afl\ deja o cantitate de 40.000 de tone de c\rbune
Ministerul Mediului a confirmat oficial duminic\ faptul c\ Rom=nia a fost suspendat\ de la tranzac]ionarea certificatelor de emisii de carbon, decizia final\ a Comitetului de Conformare a Protocolului de la Kyoto, care confirm\ concluziile preliminare din 8 iulie, fiind `n vigoare p=n\ la rezolvarea neconformit\]ilor identificate. Rom=nia va r\m=ne suspendat\ de la tranzac]ionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser\ pentru cel pu]in jum\tate de an, a anun]at, luni, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, care s-a declarat optimist c\ sanc]iunea va fi ridicat\ dup\ acest termen, nu mai t=rziu. Mnisterul Mediului a confirmat, oficial, duminic\ faptul c\ Rom=nia a fost suspendat\ de la tranzac]ionarea certificatelor de emisii de carbon, decizia final\ a Comitetului de Conformare a Protocolului de la Kyoto, care confirm\ concluziile preliminare din 8 iulie, fiind `n vigoare p=n\ la rezolvarea neconformit\]ilor identificate.
Pre[edintele Traian B\sescu a declarat, luni, la Ro[ia Montan\, c\, prin suspendarea de la tranzac]ionarea certificatelor de emisii de carbon, Rom=nia a pierdut „1,2 miliarde `n pre]urile de azi”, pentru c\ „oamenii politici au fost la[i”.
Agen]ia de pres\ MEDIAFAX anun]ase, joi, c\ statul rom=n pierde sute de milioane de euro din cauza iminentei suspend\ri de cel pu]in c=teva luni de la tranzac]ionarea certificatelor de emisii de carbon, situa]ie generat\ de neregulile la `ntocmirea inventarului na]ional de emisii, pentru care [eful ANPM, Iosif Nagy, urmeaz\ s\ fie demis. Premierul Emil Boc l-a revocat, luni, pe Nagy Iosif, ca urmare a demisiei acestuia din func]ia de pre[edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Mediului, `n locul acestuia fiind numit Abos Gabriel. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Boc l-a numit pe Abos Gabriel `n func]ia de pre[edinte al ANPM la propunerea ministrului Mediului [i P\durilor, László Borbély.

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …