Thursday , October 6 2022

Termica si un hot au condamnat 450 de suflete la `nghet

Locuitorii celor trei foste c\mine SOCIM de pe strada Jean Bart sunt ]inu]i `n frig de Termica, pentru c\ un administrator ar fi furat 1,3 miliarde de lei vechi u cum la Termica de ani de zile domne[te haosul [i nimeni n-are grija banilor `ncasa]i de la locatarii buni platnici, tot cei care au pl\tit sunt pu[i s\ `ndure `n case frigul iernii u mai mult, speciali[tii `n chinuit oameni de la Termica au avut tupeul s\ le sugereze s\rmanilor din cele mai nenorocite locuin]e ale Sucevei s\ pl\teasc\ `n avans energia termic\, dac\ vor c\ldur\ `n aceast\ iarn\ u cum cei de la Termica nu [tiu altceva dec=t s\ `nha]e c=t mai mul]i bani de la suceveni [i cei de la Prim\rie care r\spund de asocia]iile de locatari mai mult `ncurc\ lucrurile dec=t ajut\, 450 de suflete din cele mai am\r=te blocuri ale Sucevei sunt `n clasica situa]ie a sucevenilor dependen]i de monopolul ho]esc al Termica: [i `nghe]a]i [i cu banii lua]i u afla]i cum tr\iesc [i cum se `nc\lzesc sucevenii pe care o `nc=lcitur\ de ho]ie, prostie [i birocra]ie i-a dus `n pragul disper\rii

Peste 400 de oameni care locuiesc `n blocurile foste c\mine de nefamili[ti apar]in=nd SOCIM, de pe strada Jean Bart, `n fa]a G\rii Burdujeni, d=rd=ie de frig `n case pentru c\ Termica refuz\ s\ distribuie c\ldur\. Motivul – fostul administrator al asocia]iei de proprietari 75, Vasile Ciurari, a delapidat peste 1,3 miliarde de lei vechi din banii oamenilor, cu care ace[tia [i-au achitat datoriile la `ntre]inere [i care trebuiau s\ ajung\ la furnizori. Pentru c\ sumele nu au ajuns acolo unde trebuie, ci `n buzunarul administratorului, aceste sute de oameni se afl\ acum `n pragul iernii, `ntr-o situa]ie f\r\ ie[ire.
N experta indicat\ de administratorul delapidator Ciurari a luat actele asocia]iei [i s-a f\cut nev\zut\
Administratorul asocia]iei de proprietari 75 de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni. Ana Bulat, a explicat cum a ajuns asocia]ia pe care o diriguie[te `n stare de cvasi – faliment, din cauza predecesorului ei, Vasile Ciurari: “~n luna noiembrie a anului 2009, dup\ ce oamenii au f\cut sesiz\ri la Prim\rie, Vasile Ciurari a fost luat la `ntreb\ri, i-au fost cerute documentele pentru a fi verificate prin serviciul care se ocup\ de asocia]iile de proprietari. S-au f\cut verific\ri pentru intervalul 2005 – 2009 [i s-a descoperit c\ suma de 1,360 de miliarde de lei nu sunt de g\sit. De atunci, asocia]ia, prin pre[edintele care este [i acum, a f\cut pl=ngere penal\ la poli]ie, ancheta este `nc\ `n desf\[urare, s-a cerut o expertiz\ contabil\ de c\tre fostul administrator Ciurari. Expertul pe care l-a ales, o doamn\ pe nume {utu Mariana, nu [i-a f\cut datoria. Ea a preluat toate actele de la mine [i dup\ aceea tot am sunat-o [i eu, [i domnul care se ocup\ de dosar de la Poli]ie, ea nu a mai r\spuns la telefon. A fost c\utat\ la domiciliu, nici acolo nu a fost g\sit\. Acum o lun\ domnul pre[edinte a fost chemat la poli]ie iar actele au fost date unui alt exprert contabil care [i-a luat angajamentul c\ p=n\ `n data de 20 decembrie s\ termine aceast\ expertiz\ contabil\. Noi a[tept\m ca p=n\ la sf=r[itul anului, `nceputul anului urm\tor, dosarul s\ ajung\ la procuror pentru c\ acum este deocamdat\ la Poli]ie”.
450 de oameni, printre care zeci de copii, condamna]i la `nghe] de un administrator nes\buit
~n cele trei blocuri de pe strada Jean Bart, fostele c\mine de nefamili[ti ale SOCIM sunt 264 de apartamente, mult spus, fiindc\ `n fapt este vorba `n majoritatea cazurilor de locuin]e de 20 de metri p\tra]i, foste camere ale c\minelor de nefamili[ti construite `nainte de 1989, cump\rate `n bun\ parte de cei care au locuit anterior `n aceste mici incinte, devenite pentru cei mai mul]i dintre ei, casele lor.
~n aceste mici garsoniere locuiesc circa 450 de oameni. Printre ace[tia, zeci de copii. Cu pu]ine excep]ii – locuitorii mansardelor nou construite deasupra a dou\ dintre cele trei blocuri, care au instalate centrale pe gaz metan – sunt dependen]i de Termica, `n ceea ce prive[te asigurarea c\ldurii. Despre ap\ cald\, nici vorb\, fiindc\ de doi ani, de c=nd s-a constatat delapidarea de la asocia]ia 75 de pe strada Jean Bart, SC Termica SA a decis sistarea furniz\rii acestui serviciu, p=n\ c=nd banii pentru plata agentului termic nu vor fi pl\ti]i de asocia]ie.
Situa]ia `n cele trei blocuri de garsoniere este [i mai complicat\ de faptul c\ sc\rile [i holurile cl\dirilor nu sunt deloc iluminate, oricine poate intra sau ie[i din blocuri c=nd [i cu ce doresc. O locatar\ a povestit, de exemplu c\ `n fosta loca]ie a cabinelor de du[, din vremea `n care acestea erau c\mine de nefamili[ti, unii locatari au amenajat dulapuri `n care s\ `[i p\streze proviziile pentru iarn\. Ea credea c\ acestea sunt sub paza reciproc\ a colocatarilor. ~n scurt\ vreme `ns\ a constatat c\ borcanele cu castrave]i, gogonele, gogo[ari, zacusca [i compoturile pe care le-a preg\tit cu cheltuial\ [i efort, au disp\rut peste noapte. Pentru c\ Eon a sistat contractul de furnizare a energiei electrice c\tre asocia]ia 75, fiecare se descurc\ cum poate. Cei mai `ntreprinz\tori [i-au instalat deasupra u[ii de pe hol becuri de control, alimentate din locuin]\. Al]ii nu s-au sinchisit, miz=nd pe lumina oferit\ gratis de vecini. O eventual\ rebran[are a iluminatului de palier ar costa bani mul]i – trei milioane pentru fiecare dinter paliere `n parte, iar locatarii nu mai doresc s\ achite o asemenea cheltuial\, spune administratorul asocia]iei 75.
“Totul a plecat de la felul `n care a gestionat banii vechiul administrator. ~n ultima perioad\ am reu[it s\ `ncas\m `ntr-un ritm bun banii de la membrii asocia]iei. Am pl\tit [i la Termica, ne-am descurtat cum am putut. De la Termica am `n]eles c\ s\pt\m=na viitoare ar putea s\ ne furnizeze `nc\lzire pentru 15 – 20 de zile. O s\ mergem [i din u[\ `n u[\ `ncerc=nd s\ `i convingem pe oameni s\ mai pl\teasc\ din cheltuieli [i `n avans. Dar mul]i spun deja c\ nu vor s\ mai dea, pentru c\ a[a au f\cut [i `n ceilal]i ani [i nu au avut `nc\lzire. Eu `i cred. Dac\ nu au avut c\ldur\, pentru ce s\ pl\teasc\ `n avans?” se `ntreab\ chiar administratorul asocia]iei, Ana Bulat.
Unica surs\ de c\ldur\, calorifere electrice, care nu dau c\ldur\ dar consum\ curent cu duiumul
Adriana Andrei, mama unui b\ie]el de [apte ani [i jum\tate, locatar\ `ntr-unul dintre blocurile aferente Asocia]iei 75, ne-a invitat `n minuscula garsonier\ s\ ne arate ce se `nt=mpl\ cu pere]ii, care este temperatura din cas\ [i cum reu[esc s\ se `nc\lzeaz\ cei patru membri ai familiei de la un calorifer electric care mai mult consum\ curent dec=t produce c\ldur\. Ne-a ar\tat mai `nt=i lista de la cheltuieli, ca s\ ne demonstreze c\ este cu plata la zi a acestora. De altfel, `n blocul `n care locuie[te cu excep]ia c=torva proprietari care au uitat unde este casieria – unul dintre ei av=nd peste 40 de milioane lei vechi datorie, majoritatea nu au probleme cu restan]ele la utilit\]i. Femeia ne-a explicat `ns\ c\ problemele cu aceste utilit\]i nu dateaz\ de un an sau doi. Nici m\car de pe vremea lui Vasile Ciurari. “~nainte de a veni administrator Ciurari, la asocia]ie a fost, din c=te `mi aduc aminte, o alt\ delapidare. Acela a fost `nlocuit de o doamn\, care a fost `n regul\. Acesteia i-a luat locul domnul Ciurari [i a f\cut ceea ce a f\cut. Nu [tim cum a ajuns administrator. ~nainte era so]ia lui, care a decedat iar el s-a numit singur. Noi am tot spus c\ sunt probleme iar ni[te doamne de la c\minul trei au sesizat c\ este o delapidare la mijloc. Noi pl\team totu[i [i ni se spunea c\ nu va fi c\ldur\ pentru c\ nu se pl\te[te. Atunci s-a mers la Prim\rie [i s-a v\zut c\ era aceast\ lips\ de aproape un miliard [i 400 de milioane. Dac\ s-ar fi luat dosarele de mai `nainte s-ar fi putut descoperi delapid\ri care nu au fost scoase la iveal\. Ni s-a cerut acum s\ pl\tim `n avans, dac\ vrem c\ldur\. Am str=ns la asocia]iei circa 90 de milioane de lei vechi [i ni s-a spus c\, pentru ace[ti bani ni se va furniza c\ldur\ 15 zile. Pe de alt\ parte, anul trecut, dup\ ce toat\ iarna am stat `n frig, `n martie [i aprilie, c=nd s-a `nc\lzit, am avut c\ldur\. Pentru c\ trebuiau s\ se justifice cu subven]ia. Am spus domnului primar c\ noi vrem c\ldur\ acum, c=nd este frig, nu `n aprilie. Avem copii, unii dintre ei sunt bolnavi, numai noi [tim c=t de greu ne este”, a ar\tat Adriana Andrei. ~n timpul discu]iei, a venit de la [coal\ [i copilul de [apte ani [i jum\tate, elev `n clasa `nt=i la o [coal\ situat\ la aproape doi kilometri de micu]a locuin]\ a so]ilor Andrei. Tremur=nd de frig, nici nu [i-a dat ghiozdanul jos [i s-a n\pustit asupra caloriferului electric care asigura bruma de confort termic din locuin]\, s\ `[i `nc\lzeasc\ m=nu]ele reci ca ghea]a.
Pere]ii garsonierei, s-au umplut, prin multe col]uri, de igrasie. Nefiind izolate termic iar din\untru neput=ndu-se asigura o bun\ aerisire, fiindc\ orice minut de deschidere a geamurilor `nseamn\ c\ toat\ c\ldura, at=ta c=t este, provenind din respira]ia locatarilor [i de la ineficientele [i costisitoarele calorifere electrice se va pierde `n v\zduh, s-a creat un mediu propice pentru aceast\ boal\ a zidurilor de care greu se mai poate sc\pa. Asemeni b\iatului familiei Andrei, alte zeci de copii tr\iesc acum `n pragul s\rb\torilor de iarn\ aceea[i dram\ al\turi de p\rin]i. Ajun[i acas\ nu se pot bucura de m\car un minim confort, trebuind s\ stea `n locuin]\ la fel de `nfofoli]i ca afar\.
C=t prive[te avansul solicitat de administratoarea asocia]iei, pentru a se mai aduna ceva bani cu care s\ fie `nduplecat\ Termica s\ reia furnizarea c\durii, oamenii spun c\ nu mai au putere s\ `l sus]in\. Mai ales c\ luna aceasta chiar de la asocia]ie le-a venit un supliment de plat\ de aproape 500 de mii de lei vechi, pentru ni[te repara]ii ce ar fi fost f\cute la subsolul blocului (Este cazul c\minului 1, n.r.). Familia Andrei, format\ din so]ie pensionar\ de boal\, so] angajat cu salariul minim pe economie, un b\iat mai mic [i o fat\ adolescent trebuie s\ supravei]uiasc\ lunar cu mai pu]in de 10 milioane de lei vechi. {i-au pl\tit an de an, lun\ de lun\, datoriile la `ntre]inere. Le este `ns\ din ce `n ce mai greu. Iar frigul ce p\trunde `n fiecare zi `n oasele copiilor, lucru pentru care “meritul” cel mai mare `l are fostul administrator Vasile Ciurari `i doare pe p\rin]i mai mult dec=t lipsurile cotidiene.
 “Dac\ banii pe care noi i-am pl\tit ar fi fost vira]i c\tre Termica ori c\tre Eon, aveam [i c\ldur\, aveam [i becuri pe sc\ri [i pe holuri”
O alt\ mam\ dintr-unul dintre blocurile ce ]in de asocia]ia 75 este Stela B=rleanu. “Problemele cu c\ldura au `nceput acum doi ani. Nu mai vorbesc de faptul c\ de nou\ ani, de c=nd ne-am mutat aici nu am avut ap\ cald\. Problemele cele mai mari le-am `nt=mpinat anul trecut, `n iarn\. De c=nd s-a constatat c\ fostul administrator Vasile Ciurari [i-a `nsu[it peste un miliard [i trei sute de milioane din banii no[tri, pe care i-am pl\tit la asocia]ie. Dac\ banii pe care noi i-am pl\tit ar fi fost vira]i c\tre Termica ori c\tre Eon, n-am fi avut astfel de probleme, aveam [i c\ldur\, aveam [i becuri pe sc\ri [i pe holuri”.
Stela B=rleanu consider\ [i ea c\ plata `n avans sugestionat\ de asocia]ia de proprietari, idee provenit\, s-a `n]eles, de la viceprimarul Lucian Har[ovschi nu constituie o solu]ie pentru simplul fapt c\ `n fiecare cl\dire sunt chiar [i c=te 20 de garsoniere nelocuite `n acest moment iar pe de alt\ parte, cei care au datorii istorice de 20 p=n\ la 40 de milioane de lei vechi, chiar dac\ nu sunt foarte mul]i, `nsumeaz\ grosul restan]elor [i sigur nu vor avea cum s\ pl\teasc\ `n avans o cheltuial\ pe care nu [i-au achitat-o, unii dintre ei, de mai bine de un an.
Garsoniera `n care Stela B=rleanu locuie[te `mpreun\ cu feti]a ei de [apte ani, elev\ [i ea `n clasa `nt=i la {coala General\ 10, aflat\ la doi kilometri de cas\, este [i mai expus\. Pentru c\ este situat\ pe col], la etajul doi, v=ntul bate din toate p\r]ile. Acela[i calorifer electric troneaz\ `n mijlocul `nc\perii, iar copila, dup\ ce se zb=n]uie pu]in prin cas\, unde temperatura nu este cu mult mai ridicat\ dec=t cea de afar\, revine spre caloriferul de care `[i lipe[te palmele, s\ se `nc\lzeasc\. Pentru c\ alt\ solu]ie de `nc\lzire nu exist\, factura la energie electric\ urmeaz\ s\ creasc\ vertiginos `n aceste luni de iarn\. De la trei milioane vechi `n sus, sum\ comparabil\ cu cea pe care sucevenii din zona central\ o pl\tesc pentru `nc\lzire la un apartament de patru camere `n timp ce garsonierele `n care lumea `nghea]\ de frig pe strada Jean Bart nu au mai mult de 20 de metri p\tra]i.
Vasile Ciurari, care de]inea [i el pe vremea c=nd era administrator o garsonier\ `n c\minul al doilea, unde se afl\ de altfel sediul asocia]iei, s-a mutat. Locuin]a, spun unii vecini c\ ar fi v=ndut-o, al]ii c\ ar fi trecut-o pe numele unui fiu al s\u. Mai mult, fo[tii colocatari ai individului care este acum cercetat penal pentru delapidarea celor peste 1,3 miliarde de lei vechi din banii lor, sus]in c\ Vasile Ciurari [i-a g\sit un loc de munc\ asem\n\tor, la o alt\ asocia]ie de proprietari din cartierul Burdujeni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …

No comments

  1. felicitari pt.articol!intrebarea e:va auzi cine trebuie sa auda aceste strigate de disperare ale oamenilor?CU SIGURANTA…………..NU!tineti aproape subiectul!