Thursday , August 18 2022

Termica are carbune ca sa furnizeze caldura in Suceava pana dupa mijlocul lunii aprilie

N directorul general al societ\]ii sucevene de termoficare, Constantin Pl\cint\, a recunoscut c\ este un pic dezam\git de faptul c\ iarna nu a fost at=t de friguroas\ cum se anun]ase [i c\, dac\ temperaturile `n perioada urm\toare vor fi mai mari dec=t au fost anul trecut, atunci huila existent\ `n stocuri va ajunge chiar p=n\ `n luna mai

Societatea sucevean\ de termoficare este preg\tit\ s\ furnizeze c\ldur\ `n sistem centralizat p=n\ dup\ mijlocul lunii aprilie. Directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ nu sunt probleme tehnice cu privire la producerea energiei termice pentru locuin]ele din municipiul Suceava [i nici alte probleme legate de aprovizionarea cu c\rbune.
„Avem `n stocuri suficient\ huil\ pentru a putea func]iona p=n\ `n jurul perioadei de 15 – 20 aprilie”, a spus Constantin Pl\cint\. El a ad\ugat c\ estimarea pe care o face se bazeaz\ pe stocurile existente de huil\ la ora actual\, precum [i pe temperaturile prognozate a fi similare cu cele de anul trecut.
Conform celor afirmate de Constantin Pl\cint\, stocul actual al SC Termica SA Suceava este de p=n\ `n 40.000 de tone, dar `n perioada urm\toare se a[teapt\ o suplimentare cu `nc\ cinci mii de tone de huil\ a cantit\]ii respective. Pe de alt\ parte, directorul general al SC Termica SA Suceava a spus c\ `n luna martie [i, ulterior, `n luna aprilie este preconizat\ `nc\lzirea treptat\ a vremii, ceea ce va determina o reducere a cantit\]ii de c\rbune folosit\ pentru producerea energiei termice [i furnizarea ei `n sistem centralizat.
De asemenea, Constantin Pl\cint\ a spus c\ este pu]in dezam\git de unele date cu privire la evolu]ia temperaturilor `n perioada sezonului rece 2010 – 2011. El a spus c\ `n baza acelor prognoze meteo care spuneau c\ va fi o iarn\ friguroas\ a comandat achizi]ia unei cantit\]i de huil\ similare celei de iarna trecut\. Totu[i, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, temperaturile exterioare au fost un pic mai mari, `n medie, dec=t s-a prognozat [i din aceast\ cauz\ directorul general al Termica estimeaz\ c\ dac\ aceast\ situa]ie se va men]ine [i `n lunile urm\toare nu ar fi exclus ca `n Suceava s\ poat\ fi furnizat\ c\ldur\ chiar p=n\ `n mai. „A fost prognozat\ o iarn\ grea [i nu a fost chiar a[a. Faptul c\ o perioad\ scurt\, de c=teva zile `ntr-o lun\, a fost mai frig ca de obicei nu `nseamn\ c\ iarna a fost una grea”, a spus Constantin Pl\cint\.
Men]ion\m c\ SC Termica SA Suceava avea `n stoc, la `nceputul sezonului rece o rezerv\ de 15.000 de tone de huil\ r\mas\ din iarna precedent\. ~ntruc=t vara s-a prognozat o iarn\ grea, Termica a achizi]ionat, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, o cantitate de 65.000 de tone la care, ulterior, a mai contractat 15.000 de tone [i apoi `nc\ 25.000 de tone. ~n acest fel, cantitatea maxim\ disponibil\ pentru utilizarea `n aceast\ iarn\ este de aproximativ 120.000 de tone. Aceasta `n condi]iile `n care la centrala electric\ de termoficare a societ\]ii Termica nu mai sunt pornite ambele grupuri, ci numai unul singur.
SC Termica SA Suceava este furnizorul serviciilor de ap\ cald\ [i `nc\lzire `n sistem centralizat la nivelul municipiului re[edin]\ de jude]. Potrivit directorului de marketing al societ\]ii, Doina Oic\, Termica mai asigur\ apa cald\ menajer\ [i `nc\lzirea pentru aproximativ 24.000 din cele 33.000 de apartamente de pe raza municipiului Suceava. Acestora li se adaug\ 155 de case, 48 de unit\]i bugetare [i 530 de agen]i economici. Referindu-se la acestea din urm\, Doina Oic\ a spus c\ sediile acestora se afl\, `n cea mai mare parte, tot `n blocuri de locuin]e, de cele mai multe ori la parterul condominiilor unde sunt amenajate diverse sedii de firm\ sau cabinete ale unor persoane care exercit\ diverse profesii liberale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …