Saturday , July 13 2024

Termica are carbune ca sa furnizeze caldura in Suceava pana dupa mijlocul lunii aprilie

N directorul general al societ\]ii sucevene de termoficare, Constantin Pl\cint\, a recunoscut c\ este un pic dezam\git de faptul c\ iarna nu a fost at=t de friguroas\ cum se anun]ase [i c\, dac\ temperaturile `n perioada urm\toare vor fi mai mari dec=t au fost anul trecut, atunci huila existent\ `n stocuri va ajunge chiar p=n\ `n luna mai

Societatea sucevean\ de termoficare este preg\tit\ s\ furnizeze c\ldur\ `n sistem centralizat p=n\ dup\ mijlocul lunii aprilie. Directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ nu sunt probleme tehnice cu privire la producerea energiei termice pentru locuin]ele din municipiul Suceava [i nici alte probleme legate de aprovizionarea cu c\rbune.
„Avem `n stocuri suficient\ huil\ pentru a putea func]iona p=n\ `n jurul perioadei de 15 – 20 aprilie”, a spus Constantin Pl\cint\. El a ad\ugat c\ estimarea pe care o face se bazeaz\ pe stocurile existente de huil\ la ora actual\, precum [i pe temperaturile prognozate a fi similare cu cele de anul trecut.
Conform celor afirmate de Constantin Pl\cint\, stocul actual al SC Termica SA Suceava este de p=n\ `n 40.000 de tone, dar `n perioada urm\toare se a[teapt\ o suplimentare cu `nc\ cinci mii de tone de huil\ a cantit\]ii respective. Pe de alt\ parte, directorul general al SC Termica SA Suceava a spus c\ `n luna martie [i, ulterior, `n luna aprilie este preconizat\ `nc\lzirea treptat\ a vremii, ceea ce va determina o reducere a cantit\]ii de c\rbune folosit\ pentru producerea energiei termice [i furnizarea ei `n sistem centralizat.
De asemenea, Constantin Pl\cint\ a spus c\ este pu]in dezam\git de unele date cu privire la evolu]ia temperaturilor `n perioada sezonului rece 2010 – 2011. El a spus c\ `n baza acelor prognoze meteo care spuneau c\ va fi o iarn\ friguroas\ a comandat achizi]ia unei cantit\]i de huil\ similare celei de iarna trecut\. Totu[i, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, temperaturile exterioare au fost un pic mai mari, `n medie, dec=t s-a prognozat [i din aceast\ cauz\ directorul general al Termica estimeaz\ c\ dac\ aceast\ situa]ie se va men]ine [i `n lunile urm\toare nu ar fi exclus ca `n Suceava s\ poat\ fi furnizat\ c\ldur\ chiar p=n\ `n mai. „A fost prognozat\ o iarn\ grea [i nu a fost chiar a[a. Faptul c\ o perioad\ scurt\, de c=teva zile `ntr-o lun\, a fost mai frig ca de obicei nu `nseamn\ c\ iarna a fost una grea”, a spus Constantin Pl\cint\.
Men]ion\m c\ SC Termica SA Suceava avea `n stoc, la `nceputul sezonului rece o rezerv\ de 15.000 de tone de huil\ r\mas\ din iarna precedent\. ~ntruc=t vara s-a prognozat o iarn\ grea, Termica a achizi]ionat, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, o cantitate de 65.000 de tone la care, ulterior, a mai contractat 15.000 de tone [i apoi `nc\ 25.000 de tone. ~n acest fel, cantitatea maxim\ disponibil\ pentru utilizarea `n aceast\ iarn\ este de aproximativ 120.000 de tone. Aceasta `n condi]iile `n care la centrala electric\ de termoficare a societ\]ii Termica nu mai sunt pornite ambele grupuri, ci numai unul singur.
SC Termica SA Suceava este furnizorul serviciilor de ap\ cald\ [i `nc\lzire `n sistem centralizat la nivelul municipiului re[edin]\ de jude]. Potrivit directorului de marketing al societ\]ii, Doina Oic\, Termica mai asigur\ apa cald\ menajer\ [i `nc\lzirea pentru aproximativ 24.000 din cele 33.000 de apartamente de pe raza municipiului Suceava. Acestora li se adaug\ 155 de case, 48 de unit\]i bugetare [i 530 de agen]i economici. Referindu-se la acestea din urm\, Doina Oic\ a spus c\ sediile acestora se afl\, `n cea mai mare parte, tot `n blocuri de locuin]e, de cele mai multe ori la parterul condominiilor unde sunt amenajate diverse sedii de firm\ sau cabinete ale unor persoane care exercit\ diverse profesii liberale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …