Telescaunul din Vatra Dornei functioneaza din nou

reportersite
11/11/10 ora:9:26pm

N primarul ora[ului, Ioan Moraru, a spus c\ nu exist\ niciun vinovat `n blocarea telescaunului cu cei 44  de turi[ti, din care majoritatea erau copii

Telescaunul din Vatra Dornei a re`nceput s\ func]ioneze de c=teva zile. Primarul ora[ului Vatra Dornei, Ioan Moraru ne-a declarat c\  `n urma verific\rilor s-a constatat c\ trebuia `nlocuit un rulment de la reductorul de antrenare al cablului . “A fost o defec]iune tehnic\. A fost `nlocuit un rulment  [i sper\m s\ nu mai fie alte  probleme. Ceea ce s-a `nt=mplat nu putea fi `ns\ prevenit, se poate `nt=mpla s\ cedeze un rulment, este o chestiune normal\. E vorba de o defec]iune ascuns\ iar ceea ce s-a `nt=mplat [i a dus la blocarea turi[tilor era imprevizibil”, a spus edilul ora[ului.  El consider\ c\ singura institu]ie abilitat\ `n verificarea  telescaunului este ISCIR [i `n niciun caz Prefectura jude]ului. “Este o defec]iune tehnic\ [i aceasta nu putea fi evitat\. Nu exist\ vinova]i `n acest incident, iar firma privat\ care exploateaz\ telescaunul, dup\ p\rerea mea, nu este vinovat\ [i nici nu va fi sanc]ionat\. Copiii au gustat blocarea `n telescaun ca pe o aventur\. Interven]ia celor de la salvamont a fost rapid\, nici nu se putea altfel”, ne-a mai spus primarul  ora[ului. Reamintim c\ un grup de turi[ti ie[eni veni]i la Vatra Dornei au r\mas `n dup\-amiaza zilei de 29 octombrie, pentru un interval de timp `ntre o or\ [i dou\ ore, `n telefericul din Vatra Dornei. Grupul, din care 25 de elevi ai {colii „Otilia Cazimir” din Ia[I, `mpreun\ cu 15 p\rin]i, au urcat cu telescaunul pe Dealul Negru iar la `ntoarcere s-a ivit o problem\ tehnic\, iar turi[tii au r\mas bloca]i `n „aer”. La fa]a locului s-au deplasat mai multe echipaje care, din fericire, [i-au f\cut datoria cu profesionalism, reu[ind s\ salveze to]i turi[tii f\r\ s\ aib\ loc alte evenimente nepl\cute. (Cristina SCOR}ARIU)