Saturday , December 3 2022

Telenovela de Ad=ncata: O femeie de 38 de ani a luat 10.000 de euro din banii familiei si a plecat cu amantul la mare

B\rbatul femeii este disperat c\ amantul este cel pe care `l credea “cel mai bun prieten al s\u” n Constantin H. nu [tie dup\ ce s\ pl=ng\ mai `nt=i – dup\ nevasta infidel\, dup\ feti]a de 12 ani care a plecat cu mama, dup\ pierderea celui mai bun prieten sau dup\ cei 10.000 de euro ce nici m\car nu-i apar]ineau
Un b\rbat din comuna Ad=ncata a reclamat faptul c\ so]ia lui a luat 10.000 de euro din cas\ [i a plecat cu amantul la mare. Constantin H. a explicat ieri cum femeia lui, Vasilica Nela H., `n v=rst\ de 38 de ani, [i umplut po[eta cu euroi [i, `mpreun\ cu “dr\gu]ul” – Lucian C., dar [i cu copilul acesteia a plecat la mare. Plecarea s-a produs acum mai bine de o s\pt\m=n\, `n ziua de 3 iunie dar abia la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, c=nd Constantin H. s-a `ntors dintr-o curs\ f\cut\ `n str\in\tate, a constatat cele petrecute `n lipsa lui [i a pornit ]int\ c\tre litoral, `n c\utarea nevestei infidel\.
H. a ajuns la malul m\rii [i a `ncercat s\ `[i recupereze din m=inile amantului so]ia, plecat\ de acas\ împreună cu feti]a de 12 ani. A traversat  ]ara de sus `n jos [i a `ncecat s\-[i l\muresc\ consoarta c\ nu este bine ce face dar femeia a preferat s\ r\m=ne `n continuare cu noul iubit, la plaj\. Constantin H. spune c\  Vasilica Nela, nevasta lui de 38 de ani, a plecat de acas\ `n ziua de vineri, trei iunie a.c., luând cu ea [i 10.000 de euro pentru a-i cheltui cu dr\gu]ul ei, Lucian C. B\rbatul, plecat cu microbuzul `ntr-o curs\ pe mai multe zile, a aflat c\ cei doi amorezi sunt caza]i la hotelul Histria, din sta]iunea Mamaia, ce apar]ine afaceristului George Bos=nceanu, cu care au încheiat o afacere în urm\ cu pu]in timp.  Constantin H. sus]ine c\ banii pe care so]ia i-a luat cu ea nu apar]ineanu lor ci erau ai surorii sale, fiind trimi[i din str\in\tate pentru construirea unei case `n satul Ipote[ti.
Lucian C. nu este un necunoscut pentru familia H.. Este chiar, credea Constantin H., cel mai bun prieten al s\u. “Am v\zut c\ nu mai r\spunde la telefon [i mi-am dat seama c\ ceva s-a `nt=mplat. Am sunat la rude [i cunoscu]i [i aveam s\ aflu ce surpriz\ mi se preg\tise. Nevasta a fugit  de acas\ de vineri, trei iunie, cu cel mai bun prieten al meu, dar au luat cu ei [i lucruri, [i copilul. Eu eram în curs\ [i `ntre timp mi s-a golit casa. Locuin]a  a fost pur [i simplu devastat\. Mi-au distrus tot ce aveam pe calculator [i mi-au luat obiecte de valaore. Sunt nedormit de c=teva nop]i [i nu mai am nici lini[te. Am depus pl=ngere la poli]ia local\ [i duminic\ am depus din nou o pl=ngere la adresa so]iei mele pentru comiterea infrac]iunii de furt `ntre so]i.  Am aflat c\ ea, când a plecat de acas\, a fost la poli]ie [i a f\cut o hârtie, precum c\ pleac\ de acas\, c\ a p\r\sit domiciliul, ca s\ nu fie dat\ în urm\rire, dar hârtia asta nu poate fi valabil\. De atunci nu r\spunde la telefon nici mie, nici rudelor ei. Mi-a mai luat [i banii, 10.000 de euro, care nici nu erau ai mei”, a declarat  Constantin H.
Nela H.  a v=ndut o bucat\ de p\m=nt omului de afaceri George Bos=nceanu
Leg\turile str=nse `ntre patronul const\]ean George Bos\nceanu, familia H. [i “prietenul cel mai bun” – Luchian C., dateaz\ de mai mult\ vreme. Astfel, `n leg\tur\ cu afacerile dintre so]ia sa [i George Bos\nceanu, Constantin H. a explicat c\  Bos\nceanu a cump\rat de la familia neveste-sii un teren la C=mpulung. “A venit la noi [i a cump\rat un teren din C=mpulung Moldovenesc. Terenul era al so]ieii [i al unor rude ale ei, dar nu cred c\ are Bosânceanu vreun amestec `n tot ceea ce s-a `nt=mplat zilele trecute. {tiu doar c\ Nela [i Lucian  s-au cazat la hotelul lui, pentru c\ ma[ina lui Lucian C. este în parcarea hotelului. {tiu c\ atunci c=nd au discutat despre vânzarea terenului, s-a stabilit un pre] mai mic, urmând s\ ne cazeze [i el o perioad\ gratis în hotelul Histria de la mare.  Acolo trebuia s\ merg eu [i so]ia, pe data de 18 iunie, nu so]ia cu amantul, mai devreme. Ei au premeditat asta. Pân\ la urm\, dac\ vroia s\ ne desp\r]im, putea s\ îmi spun\, sau dac\ avea o aventur\, dac\ nu [tiam, nu era nici o problem\. Dar de ce a luat [i copilul? Chiar [i rudele ei sunt de acord cu mine, pentru c\ eu munceam [i ea î[i f\cea de cap cu prietenul meu. Pe el  îl consideram  ca pe un frate, chiar dac\ este fost pu[c\ria[“, poveste[te cu am\r\ciune b\rbatul l\sat balt\ de nevast\.
La Mamaia, b\rbatul a reu[it `n cele din urm\  s\ stea de vorb\ cu nevasta  [i spun=ndu-i c\ aventurile nu sunt de durat\ [i c\ ar fi timpul s\ ia copilul [i s\ se `ntoarc\ acas\. Femeia  a refuzat s\ revin\ la domiciliul din Ad=ncata iar prietenul  Lucian C. a recunoscut c\ `ntre el [i so]ia infidel\ exist\ o rela]ie [i c\ nu va renun]a la ea. Nela H. a r\mas la plaj\ cu amantul [i cu copilul iar b\rbatul s-a întors acas\ , depun=nd noi sesiz\ri la poli]ie. El inten]ioneaz\ s\ deschis\ divor]. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …