Saturday , March 2 2024

Taxiurile pot fi luate doar prin dispecerate sau din parcarile autorizate

N pentru evitarea fraudei, conducerea Prim\riei a hot\r=t ca to]i clien]ii s\ fie prelua]i prin dispecerate sau din locuri autorizate n p=n\ `n 2014, taxiurile vor avea `n totalitate culoarea galben u contesta]iile pira]ilor nu pot ]ine piept probelor de]inute de poli]i[ti

Poli]ia Rutier\ `mpreun\ cu Prim\ria Suceava au `nceput o ac]iune `n cooperare pentru a combate practicile ilicite, din domeniul transporturilor de c\l\tori, de pe teritoriul Municipiului Suceava. Astfel, `n luna octombrie a acestui an, au fost aplicate amenzi, c=t [i o serie de advertismente, taximetri[tilor care nu `ntruneau condi]iile prev\zute `n contract. Au fost aplicate amenzi de la 500 lei p=n\ la 1000 lei pentru cei care au fost depista]i f\r\ atestat profesional, f\r\ aparat de taxat, iar un taxi de Gura Humorului a fost descoperit `n Suceava circul=nd cu defec]iuni tehnice majore, iar ca toat\ conjuctura s\ fie mai grav\ pentru taximetrist, [oferul autovehicului f\cea [i transport de persoane neautorizat.
Prin urmare, s-a hot\r=t ca to]i clien]ii s\ fie prelua]i numai prin dispecerate sau din sta]iile autorizate de Primarie, pentru a se evita `n acest fel frauda. Pe de alt\ parte, Prim\ria semnaleaz\ c\ `n Suceava exis\ un num\r destul de redus de dispecerate, cum ar fi: Eurotaxi, Taxicsv, Tintaxi. Totodat\, Consiliul Local Suceava prevede ca p=n\ `n 2014 toate taxiurile s\ aib\, `n totalitate, culoarea galben.
O alt\ problem\, care d\ mari b\t\i de cap Poli]iei Rutiere, este transporul ilegal de persoane [i de marf\ din jude]ul [i, implicit, municipiul Suceava. Poli]i[tii au localizat cele c=teva rute `n care transportul public mascat este de mare amploare, [i anume rutele din Suceava c\tre R\dau]i, Bosanci [i Liteni. Acestor practican]i ai traficului neautorizat de persoane [i, implicit de marf\, li s-au aplicat amenzi de p=n\ la 25.000 lei.
Pentru intimidare, aproape to]i pira]ii fac contesta]ie, invoc=nd diverse motive, printre care, cel mai frecvent motiv este faptul c\ au fost agresa]i de c\tre poli]istul din Serviciul Poli]iei Rutiere sau de c\tre poli]istul din Serviciul de Ordine Public\. {ansele ca ace[ti pira]i s\ c=[tige `n instan]\ sunt minime, iar probele de]iunte de poli]i[ti sunt incontestabile, deoarece ace[ti pira]i sunt fotografia]i de c\tre poli]i[ti `n momentul `mbarc\rii clien]ilor.
Totodat\, li s-au aplicat amenzi [i sanc]iuni [i [oferilor de maxi-taxi din jude]ul Suceava care nu dau bilete c\l\torilor. ~n acest fel, Prim\ria Suceava, `mpreun\ cu ajutorul Poli]iei Rutiere, au hot\r=t, ca `ncep=nd din luna noiembrie a acestui an, s\ realizeze controale de dou\ ori pe zi pentru verificarea aparatelor de taxat [i a transportului nelegal de persoane. (Iuliana ILCU)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …