Thursday , December 1 2022

Taxiurile pot fi luate doar prin dispecerate sau din parcarile autorizate

N pentru evitarea fraudei, conducerea Prim\riei a hot\r=t ca to]i clien]ii s\ fie prelua]i prin dispecerate sau din locuri autorizate n p=n\ `n 2014, taxiurile vor avea `n totalitate culoarea galben u contesta]iile pira]ilor nu pot ]ine piept probelor de]inute de poli]i[ti

Poli]ia Rutier\ `mpreun\ cu Prim\ria Suceava au `nceput o ac]iune `n cooperare pentru a combate practicile ilicite, din domeniul transporturilor de c\l\tori, de pe teritoriul Municipiului Suceava. Astfel, `n luna octombrie a acestui an, au fost aplicate amenzi, c=t [i o serie de advertismente, taximetri[tilor care nu `ntruneau condi]iile prev\zute `n contract. Au fost aplicate amenzi de la 500 lei p=n\ la 1000 lei pentru cei care au fost depista]i f\r\ atestat profesional, f\r\ aparat de taxat, iar un taxi de Gura Humorului a fost descoperit `n Suceava circul=nd cu defec]iuni tehnice majore, iar ca toat\ conjuctura s\ fie mai grav\ pentru taximetrist, [oferul autovehicului f\cea [i transport de persoane neautorizat.
Prin urmare, s-a hot\r=t ca to]i clien]ii s\ fie prelua]i numai prin dispecerate sau din sta]iile autorizate de Primarie, pentru a se evita `n acest fel frauda. Pe de alt\ parte, Prim\ria semnaleaz\ c\ `n Suceava exis\ un num\r destul de redus de dispecerate, cum ar fi: Eurotaxi, Taxicsv, Tintaxi. Totodat\, Consiliul Local Suceava prevede ca p=n\ `n 2014 toate taxiurile s\ aib\, `n totalitate, culoarea galben.
O alt\ problem\, care d\ mari b\t\i de cap Poli]iei Rutiere, este transporul ilegal de persoane [i de marf\ din jude]ul [i, implicit, municipiul Suceava. Poli]i[tii au localizat cele c=teva rute `n care transportul public mascat este de mare amploare, [i anume rutele din Suceava c\tre R\dau]i, Bosanci [i Liteni. Acestor practican]i ai traficului neautorizat de persoane [i, implicit de marf\, li s-au aplicat amenzi de p=n\ la 25.000 lei.
Pentru intimidare, aproape to]i pira]ii fac contesta]ie, invoc=nd diverse motive, printre care, cel mai frecvent motiv este faptul c\ au fost agresa]i de c\tre poli]istul din Serviciul Poli]iei Rutiere sau de c\tre poli]istul din Serviciul de Ordine Public\. {ansele ca ace[ti pira]i s\ c=[tige `n instan]\ sunt minime, iar probele de]iunte de poli]i[ti sunt incontestabile, deoarece ace[ti pira]i sunt fotografia]i de c\tre poli]i[ti `n momentul `mbarc\rii clien]ilor.
Totodat\, li s-au aplicat amenzi [i sanc]iuni [i [oferilor de maxi-taxi din jude]ul Suceava care nu dau bilete c\l\torilor. ~n acest fel, Prim\ria Suceava, `mpreun\ cu ajutorul Poli]iei Rutiere, au hot\r=t, ca `ncep=nd din luna noiembrie a acestui an, s\ realizeze controale de dou\ ori pe zi pentru verificarea aparatelor de taxat [i a transportului nelegal de persoane. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …