Wednesday , April 17 2024

Tandem penal `n fruntea liberalilor suceveni

Ilie Nita, prim-vicepresedinte al organizatiei municipale a PNL Suceava, a emis cecuri fara acoperire


Miercuri, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat `nceperea urm\ririi penale `mpotriva omului de afaceri Ilie Ni]\, prim-vicepre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava n el este acuzat c\ a emis cecuri f\r\ acoperire pentru materiale de construc]ie achizi]ionate de la o firm\ din F\lticeni n pre[edintele PNL – organiza]ia municipal\ Suceava, Marius Zm\u, este de asemenea urm\rit penal pentru evaziune fiscal\

Miercuri, 26 octombrie a.c.,  Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de începere a urm\ririi penale în dosarul privind pe Ilie Ni]\, de 55 ani, din  municipiul Suceava, patronul SC Nil Construct SRL [i prim –vicepre[edinte al organiza]iei municipale a Partidului Na]ional Liberal, pentru comiterea infrac]iunii de emitere a unei file cec c\reia îi lipse[te unul din elementele esen]iale  prev. de art. 84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934. „În sarcina învinuitului s-a re]inut faptul c\ în calitate de director al unei societ\]i comerciale din Suceava, a emis o fil\ cec în favoarea  unei firme din F\lticeni, în luna septembrie 2009, drept garan]ie de plat\ în urma achizi]ion\rii unor materiale de construc]ii. Fila cec a fost emis\ în alb fiind doar semnat\, iar la data introducerii la plat\ în banc\, aceasta a fost respins\ pe motiv de lips\”, explic\ Ionu] Epureanu, purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava. Ilie Ni]\, prin firma sa, SC Nil Construct SRL a `ncercat s\ pl\teasc\ `n anul 2009 unei societ\]i comerciale din F\lticeni – SC Tehnocon SRL materiale de construc]ie `n valoare de circa 1000 de lei, cu un cec f\r\ acoperire.Astfel de afaceri promovate de liderul politic sucevean nu constituie o noutate. ~n luna mai a anului trecut, `mpotriva lui Ilie Ni]\ s-a `nceput urm\rirea penal\ `ntr-un dosar similar. S-a purces atunci la `nceperea urm\ririi penale `mpotriva acestuia pentru c\, `n calitate de administrator la aceea[i firm\, a emis `n cursul anului 2009 un num\r de cinci file CEC pentru societ\]i comerciale din Oradea, Suceava, Boto[ani, Plopeni [i R\d\u]i. Cecurile au fost refuzate la decontare din lips\ de disponibil [i din cauz\ c\ firma lui Ilie Ni]\,  pre[edintel interimar la acea vreme al PNL Suceava se afla `n interdic]ie bancar\ `nc\ din luna septembrie a anului 2009. Ilie Ni]\ a fost atunci acuzat de s\v=r[irea infrac]iunilor de `n[el\ciune [i de `nc\lc\ri ale Legii CEC-ului mai sus amintite. Ca exemplu oferit de politi[ti la acea vreme a fost o fil\ CEC emis\ de firma NIL Construct, pentru suma de 933 de lei, `n data de 10 octombrie 2009, ce a fost refuzata la decontare din lipsa de disponibil [i din cauz\ c\ firma liderului PNL se afla `n interdic]ie bancar\.

Marius Zmau, presedintele PNL Suceava, urmarit penal pentru o evaziune fiscala de peste 22 miliarde de lei vechi

Marius Zm\u, [eful pe linie de partid al lui Ilie Ni]\, urm\rit penal pentru o evaziune fiscal\ de peste 22 miliarde de lei vechi

Ilie Ni]\ nu este singurul liberal care are probleme cu justi]ia. Marius Zm\u, [eful s\u direct –  pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a Partidului Na]ional Liberal, `n acest moment, este urm\rit penal de la `nceputul lunii, pentru o evaziune fiscal\ de peste 22 de miliarde de lei vechi, constatat\ de comisarii G\rzii Financiare `n vara acestui an. Parchetul de lâng\ Tribunalul Suceava a confirmat `n data de 6 octombrie a.c.  începerea urm\ririi penale fa]\ de Marius Zm\u, de 39 ani, pre[edintelele organiza]iei municipale PNL Suceava [i fost patron al SC Casa Plus SRL, firm\ recent intrat\ `n faliment. Urm\rirea penal\ s-a pus `n mi[care pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, fapt\ care poate fi pedepsit\ cu `nchisoare p=n\ la 15 ani. Conform IPJ Suceava, Marius Zm\u, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a eviden]iat în contabilitatea societ\]ii opera]iunile comerciale efectuate pe parcursul a doi ani, p=n\ `n luna iunie a acestui an, constatându-se o lips\ în gestiunea de m\rfuri în valoare total\ de 6.890.179 lei.  Totodat\, în perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, a înregistrat în contabilitatea societ\]ii un num\r de 66 facturi fiscale, în valoare total\ de 2.041.441 lei, emise de o societate comercial\ din jude]ul Boto[ani [i 14 facturi fiscale, în valoare total\ de 697.878 lei, emise de o firm\ din localitatea Hârl\u, jude]ul Ia[i, ce con]in opera]iuni fictive, prin aceste modalit\]i sustr\gându-se de la plata impozitului pe profit [i a TVA-ului în sum\ total\ de 2.275.342 lei”.Ziarul Obiectiv de Suceava relata `n luna iulie a acestui an despre un control efectuat  la firma  lui Marius Zm\u de c\tre Garda Financiar\, care a relevat faptul c\ din gestiunea SC Casa Plus  s-au “evaporat”, `n doi ani, m\rfuri `n valoare total\ de aproximativ 69 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit la stat nici TVA [i nici impozit pe profit [i despre care Marius Zm\u spunea c\ nu [tie nimic. El a acceptat c\ exist\ diferen]e `ntre situa]iile scriptice [i stocurile faptice de m\rfuri [i a recunoscut c\ societatea nu a efectuat `nc\ de la `nceputul anului 2009 inventarul faptic al `ntregului patrimoniu al firmei. El a `ncercat s\ le explice comisarilor financiari c\  a uitat s\ fac\ inventarul iar unele m\rfuri s-ar fi “depreciat” `ntre timp din cauza manipul\rii.

CASA PLUS a intrat `n faliment, av=nd  datorii de peste 3 milioane de euro

Tribunalul Suceava a decis la `nceputul toamnei intrarea `n faliment a SC Casa Plus SRL dup\ ce planurile de reorganizare judiciar\ propuse anterior `n baza unei solicit\ri de insolven]\ depuse la instan]\ nu au func]ionat. Despre `ncurc\turile financiare ale lui Marius Zm\u s-a aflat dup\ ce `n luna octombrie a anului trecut  a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, fiind sus]inut pentru aceast\ func]ie [eful organiza]iei jude]ene, {tefan Alexandru B\i[anu care `i este [i cum\tru. La o lun\ dup\ ce a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, Marius Zm\u, `n calitate de administrator al SC CASA PLUS SRL Suceava a cerut deschidere procedurii generale a insolven]ei [i admiterea cererii de reorganizare a societ\]ii. Motivul invocat – `ncep=nd cu anul 2009, a sc\zut cererea pe pia]\ pentru aceste produse, odat\ cu pr\bu[irea sectorului construc]iilor. ~n intervalul 2007 – 2008, societatea condus\ de Marius Zm\u a accesat credite de investi]ii de la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac, `n valoare de peste 1.000.000 de euro, `n vederea extinderii activit\]ii prin deschidere de mai multe puncte de lucru, magazine de desfacere [i spa]ii de depozitare, precum [i linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii. ~n total, numai datoriile asumate de administratorul SC Casa Plus  dep\[esc 3 milioane de euro. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …