Tuesday , July 23 2024

Taierile ilegale de arbori in padurile administrate de Directia Silvica, in scadere de la an la an

N `n [apte ani, t\ierile ilegale s-au redus peste 30% n valoarea pagubei rezultate din t\ieri ilegale a fost `n primele nou\ luni ale anului 2010 de 585.837 lei, din care suma de 250.298 lei a fost imputat\ personalului silvic

~n primele trei trimestre ale acestui an, `n urma controalelor efectuate `n subunit\]ile din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, au fost constatate 66 de infrac]iuni [i 151 de contraven]ii  la t\ieri ilegale de arbori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 160.800 lei, constat\rile viz=nd at=t fondul forestier de stat, cel al prim\riilor dar [i p\durile private administrate de lucr\torii Direc]iei Silvice.
~n ceea ce prive[te circula]ia materialului lemnos, `n urma controalelor efectuate, au fost organizate  un num\r de 2391 ac]iuni constat=ndu-se 257 contraven]ii, aplic=ndu-se amenzi `n valoare de 158.660 lei.
A fost depistat\ `n trafic, f\r\ acte, cantitatea de 756 metri cubi de lemn.
Controalele efectuate la instala]iile de debitat, efectuate de Direc]ia Silvica, reprezent=nd 198 de ac]iuni, s-au soldat cu un num\r de 37 contraven]ii [i s-a confiscat un volum de 626 metri cubi  material lemnos.
~n urma inspec]iilor de fond, p=n\ la sf=r[itul lunii septembrie a acestui an s-au constatat t\ieri ilegale de arbori `n cantitate de 3.740 de metri cubi, din care 1.524 au constituit obiectul unor dosare penale, restul fiind justificat ca [i contraven]ii sau lemn abandonat la cioat\. Cantitatea de 1.504 metri cubi a fost imputat\ p\durarilor.  Valoarea pagubei rezultat\ din t\ieri ilegale a fost `n primele nou\ luni ale anului  de 585.837 lei, din care, suma de 250.298 lei a fost imputat\ personalului silvic.
Inginerul Cezar Tulbure, [ef Birou v=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava  a declarat c\ fa]\ de anul trecut, volumul de lemn t\iat ilegal s-a diminuat.
“Aceast\ tendin]\ dureaz\ de mia mul]i ani. Astfel, dac\ `n 2003 se `nregistrau t\ieri ilegale de 11 – 12.000 de metri cubi, `n ultimul an acesta a sc\zut p=n\ la 7-8.000 de metri cubi anual. Activitatea desf\[urat\ de personalul de teren al cantoanelor silvice din cadrul Direc]iei Silvice Suceava este verificat\ `n permanen]\, fiecare canton silvic fiind parcurs de cel pu]in dou\ ori pe an efectu=ndu-se inspec]ii de fond”, a declarat Cezar Tulbure.
Obiectivele acestor controale sunt legate de respectarea regimului silvic, astfel fiind verificate de la bornele de hotar la  pichetajului amenajistic, eventualitatea apari]iei unor nereguli, schimb\ri de folosin]\ a categoriilor de teren f\r\ aprob\rile legale, eventuale prejudicii prin t\ieri ilegale de arbori, respectarea m\surilor de prevenire [i stingere a incendiilor, starea pepinierelor cantonale, aspecte privind starea [i `ntre]inerea drumurilor forestiere, etc. Se efectueaz\ de asemenea controale privind  lucr\ri de exploatare `n zonele cantonale, lucr\ri de `ngrijire – degaj\ri, r\rituri, cur\]\ri,etc. (Cezar P|UN)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …