Tuesday , May 28 2024

Symmetrica investeste 4,5 milioane de euro intr-o fabrica de pavele langa Bucuresti

N produc\torul sucevean de pavele Symmetrica va deschide o fabric\ la Bolintin Vale, investi]ia fiind cifrat\ `n jurul sumei de 4,5 milioane de euro n `n luna mai, Symmetrica a pus `n func]iune o nou\ linie de produc]ie la Podu Iloaiei, `n jude]ul Ia[i, investi]ie de aproximativ 4,3 milioane euro n directorul Sebastian Bobu este optimist [i crede c\ cifra de afaceri a firmei va fi mai mare `n 2010 nu doar fa]\ de 2009, ci chiar [i fa]\ de anul 2008
Produc\torul de pavele Symmetrica va deschide, anul viitor, o fabric\ de pavaje vibropresate `n localitatea Bolintin Vale, `n urma unei investi]ii de 4,5 milioane euro, potrivit unui comunicat al firmei. Fabrica va fi amplasat\ pe o suprafa]\ de 17.000 metri p\tra]i, din care halele de produc]ie vor ocupa 1.300 de metri p\tra]i, iar construc]iile anexe 1.000 de metri p\tra]i. Restul sunt spa]ii tehnice [i de depozitare, precum [i un showroom de prezentare a produselor. Unitatea de produc]ie de la Bolintin Vale este a treia de acest gen pe care o de]ine firma, iar reprezentan]ii Symmetrica au afirmat c\ investi]iile vor continua.
„Strategia de dezvoltare a firmei pe termen mediu prevede extinderea activit\]ii de produc]ie prin deschiderea a dou\ sau chiar trei fabrici noi `n urm\torii doi ani. Cum capitala este cea mai important\ zon\ ca valoare a investi]iilor, a devenit implicit [i una din ]intele noastre. Faptul c\ am reu[it s\ ob]inem o finan]are consistent\ pentru dezvoltarea proiectului, chiar [i `n contextul `n care b\ncile sunt foarte circumspecte, ne-a `nt\rit convingerea c\ planurile noastre sunt sustenabile. ~n condi]iile actuale, dac\ totul se desf\[oar\ conform graficelor, la 15 aprilie 2011 vom livra primele pavele [i borduri la fabrica din Bolintin Vale”, a declarat `n comunicat directorul executiv al Symmetrica, Sebastian Bobu.
~n luna mai, Symmetrica a pus `n func]iune o nou\ linie de produc]ie la Podu Iloaiei, `n jude]ul Ia[i, investi]ie de aproximativ 4,3 milioane euro. Conform firmei, Symmetrica este singurul produc\tor din Romania de linii complet automate de fabricare a pavelelor, bordurilor [i bol]arilor din beton vibropresat. Anul trecut, Symmetrica a `nregistrat o cifr\ de afaceri de 26,3 milioane lei, `n sc\dere cu 7% fa]\ de nivelul din 2008. Firma este de]inut\ de c\tre dou\ persoane fizice – Florentina-Mihaela Stanciu (60% din ac]iuni) [i Florin-Cristinel Stanciu (40%).
Potrivit afirma]iilor lui Sebastian Bobu, la fabrica de la Bolintin Vale vor lucra aproximativ 25 de persoane. ~n prezent, firma are `n jur de 240 de angaja]i, din care 20 la fabrica de la Podu Iloaiei, ceilal]i fiind angaja]i fie la fabrica de la Vere[ti, fie la birourile firmei din Suceava sau `n cadrul echipelor de montaj pavele pe care le are societatea. Pavelele produse de Symmetrica sunt destinate `ndeosebi pentru pia]a intern\. „Vrem s\ facem fabrici `n zone c=t mai diferite ale ]\rii. Este mai bine s\ face produc]ia pe fiecare zon\ `n parte pentru c\ sunt cheltuieli mari cu transportul de pavele [i este mai rentabil s\ fie fabrici `n fiecare zon\”, a spus Sebastian Bobu.
C=t prive[te structura clien]ilor de pe pia]a intern\, el ne-a spus c\ `n jur de 50%, poate chiar 60% din produc]ie este destinat\ constructorilor [i drumarilor care au de executat diverse lucr\ri `n sectorul de construc]ii. Un segment de circa 20% din produc]ia realizat\ este destinat\ activit\]ii echipelor de montaj pavele ale firmei Symmetrica, directorul societ\]ii spun=nd c\ `n prezent sunt 20 de astfel de echipe. De asemenea, `ntre 15 [i 20 de procente din produc]ia de pavele realizat\ de firma respectiv\ este destinat\ unor persoane fizice sau unor firme care `[i monteaz\ cu echipe proprii de muncitori pavelele achizi]ionate.
Referitor la perspectiva de afaceri, Sebastian Bobu se arat\ a fi destul de optimist, spun=nd c\ de[i `n cursul anului 2009 cifra de afaceri a fost sub cea din 2008, sunt indicatori economici care arat\ c\ `n cursul acestui an s-ar putea realiza o cifr\ de afaceri chiar mai mare nu doar fa]\ de cea de anul trecut, ci mai mare chiar dec=t cea din anul 2008. Principalul motiv ar fi acela c\ `n primele [ase luni s-a `nregsitrat o cifr\ de afaceri peste a[tept\ri iar aceasta `i face s\ spere c\ p=n\ la finele anului cifra de afaceri a SC Symmetrica va fi `ntre 29 [i 30 de milioane de lei. Asta spre deosebire de anul 2008 c=nd cifra de afaceri s-a situat la 28,4 milioane de lei. „Deocamdat\ este bine. ~n general v=nz\rile `n partea a doua a anului sunt ceva mai mari dec=t `n prima jum\tate deoarece `n semestrul al doilea se definitiveaz\ mai multe lucr\ri”, a spus Sebastian Bobu.
Firma Symmetrica a `nceput activitatea `n anul 1994, iar din 1997 a `nceput s\ se axeze tot mai mult pe produc]ia de pavele, ini]ial acestea fiind realizate artizanal. Ulterior, `n anul 2000 a schimbat tehnologia iar de atunci tendin]a de modernizare a continuat. Astfel, `n anul 2006 a achizi]ionat la fabrica de la Vere[ti o linie de fabrica]ie danez\ KVM, de mare capacitate [i care poate procesa circa 4.000 de metri cubi de pavaj `n 24 de ore. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …