Wednesday , February 1 2023

Sute de tineri, la prima editie a „Sarbatorii Roadelor”

Evenimentul a fost conceput de organiza]ia de tineret a PDL Suceava, cu sprijinul „seniorilor”, la eveniment particip=nd lideri de marc\ ai PDL Suceava care au transmis mai multe mesaje politice n „~l felicit pe Lucian Har[ovschi ([eful organiza]iei de tineret a PDL Suceava – n.red.) pentru c\ trebuie s\ fim reali[ti [i s\ accept\m faptul c\ e greu s\ aduni azi oameni, chiar [i la tineret e un soi de lehamite politic\”, a decarat Ion Lungu n „Nimeni nu v\ d\ nimic pe gratis. ~n politic\ ai c=t reu[e[ti s\ `]i iei. {i reu[e[ti s\ `]i iei c=t meri]i”, a spus senatorul Orest Onofrei n „Seniorii din PSD au fost b\tu]i chiar de tinerii din PSD. E momentul ca voi, tinerii din PDL s\ `i bate]i pe tinerii din PSD”, a spus deputatul Ioan B\lan n „PDL apreciaz\ tineretul ca pe for]a motrice a societ\]ii. PDL nu vrea am\gire, ci ac]iune [i investi]ii”, a rostit, la final, Gheorghe Flutur

Sute de tineri au participat, ieri dup\ amiaz\, la manifestarea organizat\ la sala mic\ a Casei de Cultur\ [i intitulat\ „S\rb\toarea Roadelor”. A fost prima edi]ie a acestui eveniment organizat de tinerii democrat – liberali suceveni, care `ns\ au beneficiat de sprijin din partea organiza]iei de seniori a partidului. Decorul de pe scena s\lii mici a Casei de Cultur\ era organizat sugestiv, `n leg\tur\ cu recoltele care se str=ng toamna, fiind plin de fructe [i de legume a[ezate aspectuos.
Al\turi de tinerii democrat liberali au participat „seniorii” din organiza]ia jude]ean\ a PDL, `ncep=nd cu pre[edintele organiza]iei jude]ene [i prim-vicepre[edinte la nivel na]ional, Gheorghe Flutur, prim-vicepre[edin]ii de la nivel jude]ean a PDL, senatorul PDL de Suceava, Orest Onofrei [i deputatul Dumitru Pard\u, precum [i secretarul general al organiza]iei jude]ene a PDL, deputatul Ioan B\lan.
Nu au lipsit nici al]i vectori de imagine ai PDL, `ncep=nd cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, `n calitate de vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene, dar [i deputa]ii Sanda – Maria Ardeleanu [i Dan – Gabriel Gospodaru, al\turi de [efii organiza]iilor din colegiile de deputat din zona F\lticeni – Corneliu Popovici [i Vasile R=mbu, primarul municipiului R\d\u]i, Aurel Ol\rean.
Totodat\, cel c\ruia i-a revenit sarcina de a fi „gazda” evenimentului a fost viceprimarul Sucevei, Lucian Har[ovschi, `n calitate de pre[edinte al organiza]iei jude]ene de tineret a PDL Suceava. Manifestarea a debutat cu imnul partidului „Verde-nrourat” pe care cei circa patru sute de participan]i care au umplut p=n\ la refuz sala mic\ a Casei de Cultur\ l-au intonat.
n Lungu: „Tinerii no[tri au o implicare remarcabil\ `n via]a de partid”
Apoi, r=nd pe r=nd, seniorilor partidului li s-a dat cuv=ntul. Ini]ial, viceprimarul de Suceava, Lucian Har[ovschi l-a invitat pe scen\ pe Gheorghe Flutur, care `ns\ a preferat s\ ia cuv=ntul la final [i s\-i lase pe ceilal]i invita]i s\ spun\ mai `nt=i ce au de spus [i apoi s\ `nm=neze carnete de membru de partid unor tineri care au venit, recent, de la PSD – `n frunte cu fostul lider jude]ean al tinerilor social – democra]i, Ioan Corjuc – la PDL dup\ care s\ `nm=neze personal ni[te diplome la 35 de tineri din PDL care s-ar fi eviden]iat `n ceea ce prive[te activitatea `n cadrul organiza]iilor locale [i jude]ean\ de partid.
Primul din cei care a luat cuv=ntul a fost primarul Ion Lungu. El i-a felicitat pe cei ce au organizat acest eveniment [i a f\cut o paralel\ `ntre ceea ce se dore[te a fi „S\rb\toarea Roadelor” [i ceea ce este „Ziua Recuno[tin]ei” `n SUA [i a spus, `n glum\, c\ singurul lucru care lipse[te din decorul frumos de pe scen\ ar fi ni[te p\s\ri de curte, a[a cum `n SUA nu lipse[te curcanul de la Ziua Recuno[tin]ei. „Toamna se num\r\ bobocii. Se num\r\ [i `n politic\ [i cred c\ tinerii no[tri au o implicare remarcabil\ `n via]a de partid. Trebuie s\ spunem c\ un exemplu `n acest sens este aceast\ sal\ arhiplin\. ~n felicit pe Lucian Har[ovschi pentru c\ trebuie s\ fim reali[ti [i s\ accept\m faptul c\ e greu s\ aduni azi oameni, chiar [i la tineret e un soi de lehamite politic\. Totu[i, faptul c\ ace[ti oameni sunt aici demonstreaz\ c\ suntem un partid serios [i ei cred `n proiectul nostru politic”, a spus, printre altele, Ion Lungu. El a mai ]inut s\ men]ioneze clipele tensionate de la alegerile electorale din 2004, 2008 [i 2009, subliniind munca deosebit\ pe care au depus-o tinerii.
Dumitru Pard\u este unul din „seniorii” PDL care au luat cuv=ntul spun=nd c\, de fapt, „seniorii” PDL sunt beneficiarii muncii tinerilor [i le-a mul]umit, d=nd ca exemplu organiza]ia PDL de la Vatra Dornei, despre care a spus c\ `n alegerile din 2012 tineretul va fi mai bine reprezentat. De asemenea, el a mai spus c\ s-ar bucura ca peste c=]iva ani s\ fie o r\sturnare de situa]ie, `n sensul c\ nu un t=n\r s\ fie beneficiarul unui loc eligibil la alegerile electorale, ci din contr\, tinerii s\ fie cei care s\ aib\ puterea de a oferi un loc eligibil unui senior al partidului.
n B\lan: „La USL, tinerii se pl=ngeau c\ vor s\ dep\[easc\ condi]ia de lipitori de afi[e. La PDL s-a dep\[it faza asta”
Unul din deputa]ii ale c\ror discursuri au fost printre cele mai aclamate a fost cel al lui Ioan B\lan. El a `nceput prin a spune c\ `[i aminte[te cu pl\cere cum mul]i tineri se implicau `n campania electoral\ [i a f\cut o paralel\ cu ceea ce se `nt=mpl\ la adversarii politici. „Dac\ `n campania electoral\ to]i seniorii sunt foarte aten]i cu tinerii, pe parcurs acest interes se mai pierde. Din 2008 `ncoace am v\zut c\ seniorii din PDL s-au ocupat de tineri. La noi au ajuns multe probleme de-ale dumneavoastr\. Multe au fost rezolvate. Probabil c\ mai sunt [i `ncerc\m s\ le rezolv\m a[a cum putem. Avem `n fa]\ o sal\ plin\ `n care azi putem s\ vedem directorii de m=ine a institu]ilor deconcentrate, viitorii profesori, doctorii de m=ine, mini[trii de m=ine, viitorii prim-mini[tri [i, de ce nu, un pre[edinte de la Suceava”, a spus Ioan B\lan. Ulterior, el a ]inut s\ spun\ c\ la Humor, la [coala de var\ a USL, tinerii se pl=ngeau c\ vor s\ dep\[easc\ condi]ia de lipitori de afi[e, `n vreme ce la PDL s-a dep\[it faza asta. „Seniorii PDL i-au tot b\tut `n toate competi]iile electorale pe seniorii din PSD. Mai mult, seniorii din PSD au fost b\tu]i chiar de tinerii din PSD. E momentul ca voi, tinerii din PDL s\ `i bate]ipe tinerii din PSD. Asta e misiunea voastr\ pentru anul 2012”, a mai spus deputatul Ioan B\lan.
A urmat apoi Sanda Maria Ardeleanu care a spus c\ este nevoie de tineri `n politic\ nu doar `n campanie electoral\, ci pe tot timpul perioadei actuale pe care a denumit-o „wind of change” [i a ar\tat c\ este nevoie de un tineret care s\ fie con[tient [i responsabil pentru ca societatea s\ poat\ merge mai departe. Un alt discurs interesant a fost cel al senatorului Orest Onofrei care a spus ca s\ este foarte interesat de modul cum vor evolua pe viitor tinerii de acum, atr=g=nd aten]ia c\ „r\zboiul `n politic\ e `ntre tineri care `nc\ nu [tiu [i seniori care `nc\ pot”. ~n general, discursul s\u s-a pliat pe ideea schimb\rii de genera]ie [i a luptei `ntre genera]ii. „Nimeni nu v\ d\ nimic pe gratis. ~n politic\ ai c=t reu[e[ti s\ `]i iei. {i reu[e[ti s\ `]i iei c=t meri]i. Asta este extrem de important. M\ bucur c\ v\ v\d `mbr\ca]i portocaliu. Am auzit pe unii c\ atunci c=nd echipa merge prost [i nu d\ goluri ar mai avea o [ans\ dac\ schimb\ tricourile. Cam a[a se vorbe[te [i pe la noi `n partid. Eu v\ propun s\ juc\m [i s\ juc\m pentru c\ avem meci mare la anul”, a `ncheiat Orest Onofrei.
n Flutur: „PSD-ul [i, mai nou, Alian]a Socialist\ [i-ar dori s\ aib\ c=t mai mul]i s\raci ca s\ aib\ [i pe umerii cui pl=nge”
Cuv=ntul final i-a apar]inut lui Gheorghe Flutur. Pentru `nceput, el i-a transmis lui Ion Lungu c\ sper\ `ntr-o finalizare c=t mai rapid\ a Centrului Cultural „Bucovina” pentru a se putea organiza astfel de evenimente `ntr-un cadru mai larg. „{tiu [i nemul]umirile pe care le ave]i”, [i-a `nceput Gheorghe Flutur discursul c\tre tineri. „Ajuta]i-ne ca s\ v\ ajut\m mai mult”, a continuat apoi liderul democrat liberalilor suceveni. El a mai spus c\ PDL este un partid care pre]uie[te munca, `n care se munce[te enorm [i, apoi, le-a spus celor care au venit de la PSD c\ vor trebui s\ aib\ `n vedere acest lucru [i a constatat c\ a vc\zut cum „din p\cate, PSD nu apreciaz\ munca”. „PSD-ul [i, mai nou, Alian]a Socialist\ nu am v\zut ca s\ aprecieze munca. Din contr\, ei [i-ar dori s\ aib\ c=t mai mul]i s\raci cas\ aib\ [i pe umerii cui pl=nge. Noi, PDL-ul nu dorim c=t mai mul]i s\raci `n aceast\ ]ar\, ci dac\ s-ar putea deloc s\ fie s\raci. Ne intereseaz\ munca [i bun\starea”, a declarat Gheorghe Flutur. Din punctul s\u de vedere, PSD tr\ie[te la Suceava din iluzii [i sondaje „etnobotanice”, a ceea ce a fost odinioar\ acest partid, numai c\ realitatea din teren este cu totul [i cu totul alta. „PDL apreciaz\ tineretul ca pe for]a motrice a societ\]ii. PDL nu vrea am\gire, ci ac]iune [i investi]ii. PDL aloc\ bani investi]iilor. Sunte]i genera]ia care trebuie s\ aprecieze cel mai mult faptul c\ se aloc\ bani investi]iilor de care tot voi ve]i beneficia cel mai mult, 50 – 60 – 80 de ani de acum `ncolo. Dec=t pomeni, mai bine investi]ii”, a mai spus Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Sindicaliști din învățământul sucevean vor protesta azi în fața Guvernului pentru salarii decente

Azi, începând cu ora 12.00, circa 1.000 de sindicaliști din sistemul de învățământ vor picheta …