Tuesday , October 4 2022

Sute de suceveni s-au `mbr=ncit pentru tigai, la LIDL

Cu ocazia deschiderii supermarketului LIDL, sute de suceveni s-au adunat `n fa]a magazinului `nc\ de la primele ore ale dimine]ii n `ncep=nd cu ora 08.00, cump\r\torii au luat cu asalt noul magazin, `mbulzindu-se [i c\lc=ndu-se `n picioare pentru a cump\ra tig\i [i produse alimentare oferite la promo]ia de deschidere a magazinului

Sute de suceveni s-au `nghesuit, ieri, ca la urs, la deschiderea magazinului din intersec]ia Bulevardului George Enescu cu Calea Obcinelor.
De[i supermarketul LIDL [i-a deschis por]ile pentru cump\r\tori la ora 08.00, mul]i oameni s-au a[ezat la coad\ cu dou\ – trei ore `nainte. La momentul deschiderii, coada se `ntindea pe zeci de metri, sute de suceveni fiind dornici s\ participe la inaugurarea noului magazin. ~n scurt timp, supermarketul a devenit ne`nc\p\tor, oamenii prezen]i “c\lc=ndu-se `n picioare” `n goana de a cump\ra produse mai ieftine. Cei mai mul]i s-au `ngr\m\dit la raionul cu oale de g\tit, profit=nd de faptul c\ o tigaie din teflon putea fi achizi]ionat\ `ncep=nd de la pre]ul de 10 lei. ~n acest sens, sute de consumatori [i-au luat [i c=te 5 – 6 astfel de tig\i, convin[i fiind c\ au f\cut o afacere bun\. ~ntreba]i de reprezentan]ii mass-media, mul]i dintre suceveni au declarat c\ nu [i-au cump\rat tig\ile cu un scop anume, ci doar “ca s\ fie acolo”. Surprinz\tor a fost faptul c\ majoritatea nu cuno[teau nici m\car pre]ul produselor achizi]ionate, gr\bindu-se doar s\ fie primii care pun m=na pe ele. {i produsele alimentare au fost luate la ochi, baxurile de ulei epuiz=ndu-se aproape instantaneu de pe rafturi.
Reamintim c\ deschiderea oficial\ a magazinului a avul loc vineri, la eveniment particip=nd mai multe personalit\]i locale, printre care [i viceprimarul ora[ului Lucian Har[ovschi [i pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur.
De men]ionat c\ LIDL reprezint\ cea mai important\ investi]ie comercial\ din ultimii ani din Suceava. De asemnea, este unul dintre cele mai mari lan]uri de magazine ce comercializeaz\ produse alimentare din Europa. Prezent în peste 20 de ]\ri, LIDL de]ine o re]ea de peste 9.000 de magazine în care î[i desf\[oar\ activitatea peste 170.000 de angaja]i. Prin investi]iile `n Rom=nia, re]eua de la nivel na]ional va `nsuma 128 de magazine. (Paul BONDAR)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …