Wednesday , December 7 2022

Sute de suceveni nu au apa curenta de peste doua saptam=ni

Fenomenul de `nghe] a afectat conductele de ap\ potabil\ `ngropate chiar [i la 1,5 metri `n p\m=nt, cinci str\zi din cartierul I]cani r\m=n=nd f\r\ ap\ potabil\ n p=n\ acum, SC ACET SA Suceava nu a reu[it dec=t `n mic\ parte s\ dezghe]e conductele, iar, zilnic, locuitorii afecta]i primesc ap\ adus\ cu canistrele de lucr\torii ACET

Circa dou\ sute de suceveni nu au ap\ potabil\ de dou\ – trei s\pt\m=ni, pentru c\ au `nghe]at conductele de ap\, at=t `n zona bran[amentelor, c=t [i pe por]iuni din traseul propriu – zis al re]elelor de distribu]ie a apei. Asta `n condi]iile `n care `n unele locuri este vorba de conducte de ap\ noi, puse la ad=ncimi de 1,5 metri, fapt cu totul neobi[nuit p=n\ acum.
Cei peste care a venit acest necaz sunt locuitorii str\zilor Aurel Vlaicu, Merilor, Perilor, Alexandru Voevidca [i Aviatorului din cartierul I]cani. Ei au r\mas f\r\ ap\ potabil\, dup\ ce, progresiv, `n ultimele dou\ – trei s\pt\m=ni, au `nghe]at tot mai multe dintre racordurile la locuin]ele individuale [i chiar conductele mari care alimentau aceste str\zi.
Din cauz\ c\ sunt condi]ii meteo care fluctueaz\, nu s-a putut interveni p=n\ acum ca pe toate ]evile s\ fie reluat serviciul de alimentare cu ap\ potabil\. Ba mai mult, unde sunt conducte noi, de polietilen\, nici nu s-a putut ac]iona pentru topirea ghe]ii, dup\ cum a explicat directorul tehnic al SC ACET SA Suceava, Mircea Onofreiciuc. Un alt posibil factor luat `n considerare de cei de la ACET este [i consumul mic de ap\ sau chiar inexistent pe timpul nop]ii, fapt care a dus la `nghe]area apei pe conducte.
~n tot acest timp, ACET a venit [i va continua s\ vin\, zilnic, la cet\]enii de pe cele cinci str\zi din I]cani pentru a le aduce ap\. Mircea Onofreiciuc a spus c\ acest lucru se va face p=n\ ce va fi deblocat\ situa]ia. Potrivit directorului tehnic al SC ACET SA Suceava, apa este adus\ din re]eaua ora[ului, mai exact de la un punct de lucru pe care societatea `l are `n apropiere de zona central\ a Sucevei, dup\ care o car\ `n canistre. Unii apeleaz\ la aceast\ solu]ie, al]ii `[i asigur\ apa potabil\ de la f=nt=nile din zon\.
Majoritatea locuin]elor unde au `nghe]at conductele sunt case, dar sunt [i c=teva blocuri, o gr\dini]\ [i o biseric\. Ieri, Mircea Onofreiciuc a declarat c\, `ntre timp, s-a reu[it ca la blocuri [i la gr\dini]\, dar [i la biserica ortodox\ care are o intrare pe strada Aurel Vlaicu [i alta pe strada G\rii s\ poat\ fi asigurat\ apa potabil\. Spre exemplu, Gr\dini]a Nr. 7 din I]cani a r\mas f\r\ ap\ potabil\ de peste o s\pt\m=n\. Ini]ial, angaja]ii de la ACET au turnat ap\ fierbinte pe ]eav\, dar nu s-a reu[it dec=t pentru o scurt\ perioad\ s\ se reia furnizarea aperi potabil\. Zilnic, cei de la ACET au `ncercat s\ deblocheze situa]ia, dar eforturile lor au fost `ncununate de succes abia ieri, dup\ cum a spus Mircea Onofreiciuc, r\m=n=nd de v\zut pe ce perioad\.
De altfel, majoritatea caselor care au r\mas f\r\ ap\ potabil\ sunt `n zona str\zii Aurel Vlaicu, de la biserica ortodox\ [i p=n\ la interesec]ia cu strada Ion Luca Caragiale. Biserica [i casa parohial\ au fost [i acestea afectate, ca de altfel [i trei blocuri de locuin]e, `ns\ ieri directorul tehnic al ACET a spus c\ situa]ia s-a remediat.
Directorul Mircea Onofreiciuc a declarat c\ `n continuare se va `ncerca s\ se deblocheze situa]ia, continu=ndu-se lucr\rile [i sper=ndu-se `ntr-o `nc\lzire a vremii. El a explicat c\ de regul\, conductele de ap\ potabil\ se `ngroap\ la 1,10 metri ad=ncime, dup\ cum s-a procedat [i `n I]cani, numai c\ s-a dovedit c\ acest calcul nu a fost optim pentru a evita o situa]ia ca aceasta. (Dan PRICOPE)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …

No comments

 1. RUSINE
  Stau de 3 de ani in Itcani,si, nu am avut niciodata apa de la primarie
  Si,mai si platesc impozite si taxe de municipiu,ca si cei de strazile mai sus amintite.
  La munca ,faceti-va fantani,si nu cereti ”moka” de la primarie.
  Cei de acolo,spala ,banii,cu apa care ar trebui s-o folositi,voi,care o mai si platiti.
  NE MERITAM SOARTA,ROMANILOR.