Saturday , December 3 2022

Sute de retete suspecte, eliberate de medicii de familie din Suceava

CNAS a f\cut public\ o statistic\ a neregulilor identificate pe primul trimestru al anului 2011 `n ceea ce prive[te re]etele eliberate de medicii de familie [i acceptate de farmacii, identific=nd sute de cazuri de re]ete cu CNP inexistent, incorect sau apar]in=nd unor persoane decedate n medicii consider\ acest fapt ca fiind un efort de manipulare n pentru jude]ul Suceava, s-a constatat c\ exist\ 931 de re]ete cu eliberate cu CNP inexistent sau incorect, `n condi]iile `n care cel mai mic num\r a fost de 11 – `n Satu Mare, iar cel mai mare de 2.739 – `n Arge[

~n contextul discu]iile legate de contractul-cadru [i al nemul]umirilor medicilor de familie, solidariza]i cu asocia]iile pacien]ilor, ale farmaci[tilor [i ale medicilor speciali[ti, Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate a publicat pe site-ul oficial situa]ia controalelor efectuate `n cazul prescrierilor de medicamente eliberate de medicii de familie pe primul trimestru al anului 2011. Re]etele acestora au fost analizate pe baza datelor raportate [i au fost identificate mai multe nereguli, de neconformare cu prevederile legale sau care ridic\ suspiciunea unei prescrieri incorecte.
Pentru jude]ul Suceava, s-a constatat c\ exist\ 931 de re]ete cu eliberate cu CNP inexistent sau incorect, `n condi]iile `n care cel mai mic num\r a fost de 11 – `n Satu Mare, iar cel mai mare de 2.739 – `n Arge[. Re]ete prescrise sau eliberate pentru persoane decedate au fost `n num\r de 7, una dintre valorile cele mai mici, maximum fiind de 137 `n Sibiu. De asemenea, `n cazul jude]ului Suceava, nu au existat prescriei multiple pentru acela[i CNP. Doar o singur\ re]et\ dintre cele verificate de CAS a fost certificat\ ca fiind incorect\, spre deosebire de cele 1.863 din jude]ul Maramure[. Un singur furnizor a fost identificat cu o re]et\ incorect\ [i tot un singur medic a fost identificat cu o re]et\ incorect\, `n alte jude]e exist=nd [i peste 400 de astfel de cazuri. Controlul nu a fost `nc\ finalizat, astfel `nc=t nu se [tie totalul prejudiciului, care `n jude]ul Constan]a, spre exemplu, se ridic\ la 56.650 lei, de[i num\rul total al neregulilor este mai mic dec=t pentru Suceava.
Re]etele cu CNP-ul incorect sau apar]in=nd unor persoane decedate ar putea fi o metod\ prin care medicii de familie [i furnizorii farmaceutici `[i deconteaz\ sume pentru servicii pe care de fapt nu le presteaz\, `n m\sura `n care cele dou\ entit\]i colaboreaz\. Reprezentan]ii Societ\]ii Na]ionale a Medicilor de Familie [i ai Federa]iei Na]ionale a Patronatelor Medicilor de Familie au declarat c\ aceasta este “doar o metod\ de a muta aten]ia de la problema real\. Cazurile de prescrieri abuzive sunt nereprezentative [i CNAS are eviden]a electronic\ a tuturor re]etelor decontate `n sistem de peste 3 ani”. Ace[tia consider\ c\ pre[edintele CNAS `ncearc\ s\ dezinformeze [i s\ manipuleze opinia public\ [i presa, [i se men]in pe pozi]ii de neclintit, `n ciuda faptului c\ unii dintre medicii de familie nu particip\ la acest protest [i semneaz\ actele adi]ionale. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …

No comments

  1. mariana florea

    Nu cred ca medicii poarta vina!
    taxele de la salariati….pensionari…unde sunt? spune Boc la tv ca s-au inregistrat vreo 360000 contracte noi de munca in perioada cat a fost ministru al muncii…..unde sunt banii nostrii>>>>nici el nu stie……
    stie doar tatuca……

  2. Asa se justifica milioanele de euro evaporate de la FMI . Daca adaugam si ciordelile politicienilor , ajungem la suma de circa 16 miliarde de euro , suma pe care UE n-o regaseste in ceea ce s-a facut in Romania ( de guvern , ca la vile si masini , iese calculul ).