Saturday , December 3 2022

Sute de familii sucevene, saracite de elevii chiulangii

1.353 de elevi suceveni [i-au s\r\cit familiile, `n urma absen]elor cumulate de ace[tia `n primul semestru al anului, statul suspend=nd plata aloca]iei de sus]inere a familiei N `n func]ie de num\rul de absen]e cumulat de elevi, familiile acestora au primit aloca]iile diminuate cu 20% sau 50% sau plata aloca]iei a fost suspendat\ total
Statul le-a diminuat sau le-a retras aloca]ia de sus]inere a familiei elevilor c\rora le-au fost mai dragi plimb\rile prin parcuri sau cafenelele, decât cursurile. Astfel, nu mai pu]in de 1.353 de familii sucevene au r\mas f\r\ un venit de n\dejde pe care statul `l acord\ persoanelor nevoia[e. Practic, absenteismul [colarilor suceveni se r\sfr=nge `n mod direct asupra propriilor familii c\rora le-au fost suspendate sau diminuate aceste ajutoare financiare de la stat, pentru o perioad\ de trei sau [ase luni de zile. Cei afecta]i de num\rul mare de absen]e înregistrat de proprii copii la [coal\ pot reveni la cuantumul integral al acestui sprijin b\nesc.
Situa]ia absen]elor înregistrate la [coal\ de unii elevi suceveni a fost transmis\ Agen]iei Jude]ene de Presta]ii Sociale de c\tre reprezentan]ii Inspectoratului {colar Jude]ean, AJPS gestion=nd aceste indemniza]ii. Pentru 709 familii ai c\ror copii au acumulat mai pu]in de 20 de absen]e nemotivate `n primul semestru al anului [colar 2011- 2012 s-a luat m\sura diminu\rii aloca]iilor de sprijin cu 20%. Al]i 613 elevi au acumulat mai mult de 20 de absen]e `n primul semestru, motiv pentru care p\rin]ii acestora nu vor mai primi deloc timp de [ase luni, aloca]ia pentru sus]inerea familiei. ~n cazul a 31 de elevi care au înregistrat un num\r de 20 de absen]e, aloca]iile de sprijin au fost reduse cu 50%.
„Familiile care au în între]inere copii de vârst\ [colar\ [i care beneficiaz\ de aloca]ie pentru sus]inerea familiei pot pierde acest drept din cauza absen]elor [colare nemotivate ale copiilor, m\sura fiind prev\zut\ în normele metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind aloca]ia pentru sus]inerea familiei, prev\d c\ familiile care au în între]inere copii de vârst\ [colar\, beneficiaz\ de aloca]ie în condi]iile în care copiii frecventeaz\ f\r\ întrerupere cursurile unei forme de înv\]\mânt [i nu înregistreaz\ absen]e nejustificate în cursul unui semestru care s\ conduc\ la sc\derea notei la purtare la 8”, a explicat Mirela Florea, director `n cadrul Agen]iei Jude]ene de Presta]ii Sociale.
Eviden]a electronic\, în formatul transmis de agen]iile teritoriale este completat de c\tre Inspectoratul {colar pe baza situa]iei centralizatoare a absen]elor [colare comunicat\ de unit\]ile de înv\]\mânt la care sunt înscri[i copiii din familiile beneficiare de aloca]ie.
Conform Mirelei Florea, „la nivelul jude]ului Suceava, sunt circa 18.000 de beneficiari ai aloca]iei de sus]inere a familiei”. Aceasta reprezint\ o form\ de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au `n cre[tere copii `n v=rst\ de p=n\ la 18 ani. Aloca]ia se acord\ pe baz\ de cerere `nso]it\ de actele doveditoare privind componen]a familiei [i veniturile acesteia. Cuantumul acestei indemniza]ii este stabilit diferen]iat, `n func]ie de veniturile familiei [i numarul de copii, pornind de la 30 de lei [i ating=nd un plafon maxim de 200 de lei.
N nici banii nu `i motiveaz\ pe unii elevi suceveni s\ frecventeze cursurile [colare
Dac\ pentru unii elevi banii primi]i de la stat reprezint\ o bun\ motiva]ie pentru ca ace[tia s\ nu mai absenteze `n mod nejustificat din timpul orelor de curs, sute de [colari suceveni [i-au l\sat familiile f\r\ diferite ajutoare b\ne[ti pe care statul le acord\. Este [i cazul „Banilor de liceu”- 180 lei, bani ce nu reu[esc s\-i ]in\ `n b\nci pe to]i cei care beneficiaz\ de acest program. ~n cazul `n care un elev adun\ 20 de absen]e nemotivate pe parcursul unei luni, se impune sistarea pl\]ii bursei aferente, iar o dat\ ce a fost anulat\ plata, ajutorul social nu mai poate fi reluat. Sute de elevi au r\mas f\r\ bursa „Bani de liceu” [i asta dup\ ce au acumulat sute de absen]e `n primele luni ale anului [colar.
Pe lâng\ faptul c\ î[i pierd aloca]iile, elevii chiulangii care au în catalog peste 40 de absen]e nemotivate risc\ s\ fie exmatricula]i. M\surile sunt luate de inspectorii [colari care controleaz\ unit\]ile de înv\]\mânt pentru a monitoriza frecven]a la ore a elevilor. Numai `n primul primul semestru al anului [colar 2011- 2012, elevi suceveni au adunat peste un milion de absen]e, din care mai pu]in de jum\tate au fost motivate. „Apogeul” a fost atins `n luna octombrie c=nd [colarii suceveni au adunat 391.337 absen]e. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean, oprit la PTF Vicov pentru că nu avea permis de conducere corespunzător

În data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a …