Friday , April 19 2024

Sute de elevi suceveni premiati la Serbarea Performantei Scolare

N evenimentul a avut loc duminic\, fiind invita]i s\ participe to]i elevii care au ajuns `n fazele na]ionale la diverse concursuri [colare, precum [i profesorii `ndrum\tori n pe l=ng\ decernarea premiilor, a avut loc o tombol\, un spectacol de ritm [i dans sus]inut de elevi de la Palatul Copiilor, precum [i un „Concert de roman]e, c=ntece vieneze, can]onete, colinde [i c=ntece vechi rom=ne[ti” sus]inut de Catarina [i Theodore Coresi

Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava a organizat, duminic\, 19 decembrie 2010, `ntre orele 11.00 – 14.30, la Complexul „Conacul Domnesc”, Serbarea Performan]ei {colare, la care au fost invita]i s\ participe elevii premia]i la faza na]ional\ a concursurilor [colare cuprinse `n calendarul Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS) 2009 – 2010, profesorii care i-au preg\tit, p\rin]i ai acestora, directorii unit\]ilor [colare eviden]iate, reprezentan]i ai comunit\]ilor locale [i mass – media.
Scopul acestei activit\]i este eviden]ierea elevilor, profesorilor [i unit\]ilor [colare din jude]ul Suceava. Este vorba de nu mai pu]in de 232 elevi, al\turi de 227 cadre didactice de la 72 de unit\]i de `nv\]\m=nt din jude]ul Suceava, care s-au remarcat cu rezultate deosebite prin participarea la faza na]ional\ a concursurilor [colare. Sala arhiplin\ a fost gazda unor manifest\ri culturale de excep]ie, pe care invita]ii [i le vor aminti cu pl\cere, fiind un eveniment deosebit la care au participat pe l=ng\ elevi, profesori [i p\rin]i mai multe personalit\]i la nivel local [i jude]ean. Au fost acordate diplome pentru profesori [i trofee pentru elevi, ace[tia particip=nd [i la o tombol\ cu obiecte [colare [i articole sportive. Tot cu acest prilej, al Serb\rii Performan]ei {colare, vor fi premiate 36 de unit\]i desemnate la nivel interna]ional cu „Steagul Verde”, pentru performan]a ob]inut\ `n domeniul educa]iei ecologice, 15 elevi c=[tig\tori ai competi]iilor interna]ionale sportive, precum [i elevul Moruzan Vlad, de la Colegiul Militar „{tefan cel Mare”, medaliat cu bronz la Olimpiada de {tiin]e pentru Juniori.
~n deschiderea „Serb\rii Performan]ei {colare – Tradi]ie [i responsabilitate pentru comunit\]ile locale [i liderii lor” au sus]inut cuv=nt\ri Petru Carcalete, inspector [colar general, [i Vasile Monacu, inspector [colar general adjunct. De asemenea, a fost invitat s\ sus]in\ un discurs [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, dup\ care a urmat un „Concert de roman]e, c=ntece vieneze, can]onete, colinde [i c=ntece vechi rom=ne[ti” de Catarina [i Theodore Coresi `mpreun\ cu Orchestra „Allegria” Vienna-Europe (SOAVE).
A urmat apoi momentul de „Recunoa[teri [i recompense ale performan]ei – acordarea distinc]iilor laurea]ilor interna]ionali”, cel care a f\cut oficiile fiind Petru Carcalete. De fapt, Serbarea Performan]ei {colare a fost un eveniment la care festivitatea propriu – zis\ de premiere s-a `mbinat perfect cu ambian]a foarte pl\cut\ [i civilizat\, precum [i cu momentele culturale. Pe l=ng\ concertul de mai sus, organizatorii au preg\tit publicului [i spectacol de ritm [i dans – Magia Lunii, sus]inut de un grup de eleve de la Palatul Copiilor sub coordonarea profesoarei Mihaela Schiotis. De asemenea, elevii au participat la o tombol\ iar cel c\ruia i-a revenit sarcina de a prezenta rezultatele de la aceast\ „Tombol\ a c=[tig\torilor” a fost Vasile Monacu, iar dup\ aceasta a urmat un dineu [i discu]ii pe tema „Performan]a `n societate”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …

No comments

  1. Prea multi bani cheltuiti aiurea.Mai bine li se dadea ceva elevilor ca si asa o duc greu.Mai multa campanie electorala decat eveniment scolar.

  2. Dumnezeule! Cat a costat sindrofia asta?! Ce risipa de parale, mai bine le dadeau banii sub forma de premii acestor copii, decat sa vina toti politrucii burtosi acolo. Asta-i orasul nostru: priviti va rog cum apare peste tot Flutur: taie porci, panglici si avantul olimpicilor! Bravo copii. Jos politica din scoala!