Wednesday , December 7 2022

Sute de credinciosi, la hramul Schitului de la Mitocu Dragomirnei

Slujba religioas\ a fost oficiat\ `n altarul de var\ de c\tre un sobor de preo]i `n frunte cu Protopopul Vasile Irimia u”Am avut un vis `n care mi-a ap\rut Maica Domnului [i am c\p\tat putere”, a spus preotul Pangratie de la Schitul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel t
Schitul Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel din comuna sucevean\ Mitocu Dragomirnei [i-a s\rb\torit ieri hramulcu ocazia praznicului celor doi Apostoli.
Slujba religioas\ a fost oficiat\ `n altarul de var\ de c\tre un sobor de preo]i, `n frunte cu Protopopul Ieremia. Chiar dac\ au fost momente `n care a plouat toren]ial, c=teva zeci de pelerini au ]inut s\ fie prezen]i la marea s\rb\toare a a[ez\m=ntului monahal. ~ntre ace[tia s-au num\rat directorul Spitalului Jude]ean ,,Sf Ioan cel Nou”, Vasile R=mbu, pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Bunduc, oameni de afaceri, `ntre care directorul General Construct, Viorel Nu]u [i primarul comunei Mitocu Dragomirnei .
Schitul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel este situat la zece kilometri de Suceava [i la trei kilometri de M\n\stirea Dragomirna,  `ntr-o poieni]\ numit\ “Poiana lui Anton”.  ~n cuv=ntul s\u, Protopopul Ieremia a spus c\  unul din motive pentru care schitul poart\ numele celor doi sfin]i apostoli este acela c\ numele preotului care sluje[te aici este Petru. “Numele a fost ales de p\rin]ii preotului pentru ca acest sf=nt s\-l ocroteasc\ [i s\-i c\l\uzeasc\ pa[ii”, a spus Protopopul Ieremia.  Cei doi apostoli sunt considera]i doi dintre cei mai mari sfin]i ai primului secol cre[tin, Petru fiind unul din cei 12 apostoli ai lui Iisus [i unul din cei trei care l-au înso]it inclusiv pe muntele Tabor [i în Gr\dina Ghetsimani. Pavel este cunoscut ca “apostolul neamurilor”, desf\[urând cea mai bogat\ activitate misionar\ în rândul popoarelor care înc\ nu se cre[tinaser\.
Preotul Hanu Petru Pangratie de la Schitul Mitocu Dragomirnei a spus c\ a decis s\ ridice un l\ca[ de sf=nt dup\ ce `n vis i-a ap\rut un `nger care l-a `ntruchipat pe Maica Domnului.
“Dormeam `n chilie [i am avut un vis, mi-a ap\rut un `nger, o femeie cu p\rul lung [i fa]a alb\, era chipul Maicii Domnului, aveam s\ `n]eleg dup\ ce m-am trezit. M-a privit lung `ns\ nu mi-a spus nimic. Am `ncercat s\ deslu[esc acest vis, aceast tain\, era un semn, a fost o revela]ie pentru mine [i de atunci parc\ am c\p\tat putere. Niciodat\ nu m-au speriat greut\]ile [i problemele. Tot-deauna am [tiut c\ av=nd credin]\ lucrurile se vor rezolva. Acest loc pe care l-am ales pentru ridicarea acestui a[ez\m=nt monahal, pe aceast deal, `n p\durice este mirific. Am credin]a c\ `ntr-o bun\ zi vom sluji `n biserica cu hramul Sfin]ilor Apostoli “Petru [i Pavel”, a spus preotul Hanu Petru Pangratie. El consider\ c\ cei prezen]i la hramul schitului  au  venit “nu numai g=ndindu-se la hrana material\, ci [i la cea spiritual\”. Totodat\, preotul i-a `ndemnat pe p\rin]i s\ educe copii `n spiritul credin]ei.
Fa]a bisericeasc\ mai dest\nuie c\ a ajuns aici printr-o minune, “pentru c\ nu-mi pl\cea ora[ul [i m-am rugat la Dumnezeu s\ stau în pustiu, la lini[te. S-a întâmplat s\ fiu bolnav [i am venit pân\ aici, la barier\, s\ vizitez poiana, atunci am v\zut prima oar\ stejarul [i am zis: Doamne, dac\ o s\ fiu s\n\tos o s\ ridic aici cea mai frumoas\ biseric\ din lume”.
S-a `nt=mplat ca atunci c=nd s\pau o f=nt=n\, s\ g\seasc\ o piatr\ `n forma unui l\ca[ de cult, preotul Pangratie consider=nd c\ aceasta este un semn de la Maica Domnului pentru ca l\ca[ul de cult s\ fie construit.
Complexul monahal a  fost înfiin]at în anul 2002 prin osteneala p\rintelui Pangratie Petru Hanu, care, împreun\ cu un sobor de maici [i cu ajutorul credincio[ilor, a reu[it s\ ridice acest schit. L\ca[ul monahal cuprinde paraclisul Acoper\m=ntul Maicii Domnului, biserica cu hramul Sfin]ilor Apostoli “Petru [i Pavel” , altar de var\, un pr\znicar, chilii, un hectar de teren agricol [i anexe care ad\postesc animale [i unde sunt depozitate furaje. Schitul este de m\icu]e [i num\r\ [apte vie]uitori [ase m\icu]e [i un duhovnic.
Sute de credincio[i vin s\-[i g\seasc\ lini[tea sufleteasc\
Sute de credincio[i din toate col]urile jude]ului vin `n fiecare s\rb\toare religioas\ nu numai  la hramul schitului. Pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Bunduc a spus c\ diminea]\ a avut [edin]\ `n instan]\, iar apoi a venit la complexul monahal pentru a participa al\turi de al]i pelerini la marea s\rb\toare a a[ez\m=ntului monahal.
Iarba  verde, copacii leg\n=nd  [i  aerul curat ce parc\ î]i taie respira]ia, dar [i ospitalitatea fe]elor monahale sunt lucruri ce-]i r\mân în suflet dup\ ce ai vizitat chiar [i pre] de o or\  a[ez\m=ntul. Sanda Caragea, din Arbore, a venit `mpreun\ cu so]ul la slujba religioas\. “Am venit de c=nd s-a pus piatra de temelie a bisericii.  Ne rug\m aici, iar locul ales pentru construirea schitului este minunat, nic\ieri nu este mai frumos dec=t `n mijlocul naturii”, a spus femeia.
~mbr\cat\  special pentru s\rb\toare `n costum tradi]ional a venit [i  Domnica Constantin din cartierul I]cani.”Am venit cu copiii [i nepo]ii. De vreo cinci ani g\sim timp s\ ajungem la schit. Copii mei l-au ales pe preotul Pangratie ca duhovnic [i cred c\ nu numai credin]a acestuia, dar [i credin]a noastr\ ne face s\ credem c\ sim]im ajutor de la Dumnezeu [i Maica Domnului `n toate”, ne-a spus Domnica Constantin.
~n cei aproape 11 ani de c=nd a fost pus\ piatra de temelie [i a fost sfin]it locul unde urma s\ se ridice schitul de c\tre ~PS Pimen, arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor, p\rintele a reu[it  prin mila credincio[ilor s\ ridice un complex monahal ca din poveste. ~nceputurile ridic\rii acestui complex au fost greoaie, piedici, multe obstacole, acum construc]iile sunt gata, inclusiv la biserica din lemn, construc]ie ce înnobileaz\ locul lini[tit din poian\. Credincio[ii care vin special la schit `n c\utarea lini[tii suflete[ti pleac\ acas\ cu speran]a `n suflet c\ problemele le vor fi rezolvate dup\ ruga aprins\ `n fa]a icoanei Maicii Domnului [i a icoanei Sfin]ilor Apostoli “Petru [i Pavel”. {i mai spun ceva cei de la Shitul Sfin]ilor Petru [i Pavel  c\ puterea unei m\n\stiri nu vine numai de la cei care  slujesc acolo, ci de la credin]a celor care vin s\ se roage. Cu c=t un a[ez\m=nt monahal este mai iubit, cu at=t miracolele `nf\ptuite acolo sunt mai puternice [i mai numeroase. Unii spun c\ miracolele `nt\resc credin]a oamenilor. Al]ii spun c\ f\r\ credin]\ nu ar exista miracole. {i totu[i, pentru momentele de cump\n\ ale vie]ii, cu to]ii avem nevoie, deopotriv\, [i de miracole [i de credin]\.
Dup\ slujba religioas\ credincio[ii au fost invita]i la agapa duhovniceasc\ prilejuit\ de hramul schitului. Nu au lipsit sarmalele,preparatele din pe[te [i cozonacii.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …

No comments

  1. Cele mai bune miracole sunt munca cinstita , corectitudinea si educatia la nivelul secolului nostru . Chiar si staretul lasa sa se inteleaga in modul cel mai sincer , ca si-a construit , de fapt , un cuibusor de relaxare in mijlocul naturii . Daca a gasit si sponsori , treaba lor . Poate viziteaza si schitul colonelului de securitate , Cocan , de mai sus de manastirea Voronet.