Wednesday , April 17 2024

Sucursalele sucevene ale societatilor bancare, amendate pentru nereguli la efectuarea serviciilor de plata

Elena Oanea, directorul CJPC Suceava
N potrivit comisarilor, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava care au fost controlate s-au constatat abateri de la normele legale `n ce prive[te efectuarea serviciilor de plat\ c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet etc N s-au aplicat nou\ sanc]iuni contraven]ionale, dintre care dou\ avertismente [i [apte amenzi, `n valoare de 21.000 lei
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Suceava a efectuat o serie de controale la sucursalele sucevene ale unit\]ilor bancare [i ifn-urilor (institu]ii financiare non-bancare) pentru a verifica modul în care acestea respect\ normele legale la efectuarea serviciilor de plat\ c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet etc. Potrivit comisarilor, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava s-au constatat abateri.
“Ne-am obi[nuit ca atunci c=nd ne referim la rela]iile contractuale dintre consumatori [i institu]iile financiare s\ ne g=ndim, cu predilec]ie, la contractele de credit. Ori, aceste institu]ii furnizeaz\ [i alte servicii clien]ilor, în ultima perioad\ noi verific=nd modul în care b\ncile [i ifn-urile respect\ normele legale la efectuarea serviciilor de plat\. Este vorba despre pl\]ile pe care consumatorii le fac prin intermediul societ\]ilor bancare c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet [i altele. Trebuie de [tiut c\ [i aceste pl\]i se fac `n baza unui contract `ncheiat între societatea bancar\ [i consumator. Verific=nd aceste contracte, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava am constatat mai multe abateri, unele ]in=nd de form\, altele de fond, de con]inut al contactului. În cazul unor b\nci aceste contracte erau scrise cu caractere foarte mici, ilizibile, cu formul\ri complicate, pentru care ar fi necesare cuno[tin]e de specialitate, ori acestea se adreseaz\ publicului larg, a[a cum este numit în legisla]ie, consumator mediu. ~n alte situa]ii nu se specifica dreptul de denun]are unilateral\ a contractului. Totodat\, `n unele contracte nu se specifica tariful – comisionul – perceput în cazul în care clientul se decide s\ denun]e unilateral contractul în primele 12 luni de la încheierea acestuia sau clauza conform careia dup\ primele 12 luni nu se percepe comision pentru denun]are unilateral\ de c\tre client. De asemenea, la unele institu]ii bancare s-a constatat c\ în contractele încheiate cu utilizatorii serviciilor bancare nu se înscrie perioada de timp în care utilizatorul, `nainte de a deveni parte la un contract cadru sau la o ofert\, `[i poate însu[i informa]iile privind condi]iile contractuale. Aceasta nu poate fi mai mic\ de 15 zile”, a declarat Elena Oanea, directorul CJPC Suceava.
N le-au dat carduri bancare dar nu i-au informat cum [i c=nd s\ le foloseasc\
O situa]ie mai aparte au `nt=lnit-o comisarii suceveni la o unitate bancar\ care are montate bancomatele `n interior [i care nu le explica clien]ilor la `nm=narea cardului cum trebuie s\ procedeze pentru a avea acces la acesta `nafara orelor de program cu publicul.
“Sunt [i situa]ii `n care banca nu informeaz\ `n niciun fel clientul la acordarea unui card asupra posibilit\]ii de acces, `n afara orelor de program, la bancomatele care se afl\ `n incinta agen]iilor. Consumatorii nu sunt informa]i c\ u[ile agen]iei se deschid automat prin simpla vizualizare a cardului de c\tre camerele de luat vederi. Au fost situa]ii `n care consumatori au dorit s\ fac\ pl\]i sau s\ retrag\ sume din cont pe baz\ de card `n afara orelor de program sau `n zilele libere, au g\sit banca `nchis\, bancomatul `n interior [i nu au [tiut cum s\ procedeze”.
~n urma controalelor efectuate de comisarii CJPC Suceava s-au aplicat nou\ sanc]iuni contraven]ionale, dintre care dou\ avertismente [i [apte amenzi, `n valoare de 21.000 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …