Monday , March 27 2023

Sucursalele sucevene ale societatilor bancare, amendate pentru nereguli la efectuarea serviciilor de plata

Elena Oanea, directorul CJPC Suceava
N potrivit comisarilor, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava care au fost controlate s-au constatat abateri de la normele legale `n ce prive[te efectuarea serviciilor de plat\ c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet etc N s-au aplicat nou\ sanc]iuni contraven]ionale, dintre care dou\ avertismente [i [apte amenzi, `n valoare de 21.000 lei
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Suceava a efectuat o serie de controale la sucursalele sucevene ale unit\]ilor bancare [i ifn-urilor (institu]ii financiare non-bancare) pentru a verifica modul în care acestea respect\ normele legale la efectuarea serviciilor de plat\ c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet etc. Potrivit comisarilor, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava s-au constatat abateri.
“Ne-am obi[nuit ca atunci c=nd ne referim la rela]iile contractuale dintre consumatori [i institu]iile financiare s\ ne g=ndim, cu predilec]ie, la contractele de credit. Ori, aceste institu]ii furnizeaz\ [i alte servicii clien]ilor, în ultima perioad\ noi verific=nd modul în care b\ncile [i ifn-urile respect\ normele legale la efectuarea serviciilor de plat\. Este vorba despre pl\]ile pe care consumatorii le fac prin intermediul societ\]ilor bancare c\tre furnizorii de energie electric\, gaz, cablu TV, internet [i altele. Trebuie de [tiut c\ [i aceste pl\]i se fac `n baza unui contract `ncheiat între societatea bancar\ [i consumator. Verific=nd aceste contracte, la toate societ\]ile bancare cu sucursale `n jude]ul Suceava am constatat mai multe abateri, unele ]in=nd de form\, altele de fond, de con]inut al contactului. În cazul unor b\nci aceste contracte erau scrise cu caractere foarte mici, ilizibile, cu formul\ri complicate, pentru care ar fi necesare cuno[tin]e de specialitate, ori acestea se adreseaz\ publicului larg, a[a cum este numit în legisla]ie, consumator mediu. ~n alte situa]ii nu se specifica dreptul de denun]are unilateral\ a contractului. Totodat\, `n unele contracte nu se specifica tariful – comisionul – perceput în cazul în care clientul se decide s\ denun]e unilateral contractul în primele 12 luni de la încheierea acestuia sau clauza conform careia dup\ primele 12 luni nu se percepe comision pentru denun]are unilateral\ de c\tre client. De asemenea, la unele institu]ii bancare s-a constatat c\ în contractele încheiate cu utilizatorii serviciilor bancare nu se înscrie perioada de timp în care utilizatorul, `nainte de a deveni parte la un contract cadru sau la o ofert\, `[i poate însu[i informa]iile privind condi]iile contractuale. Aceasta nu poate fi mai mic\ de 15 zile”, a declarat Elena Oanea, directorul CJPC Suceava.
N le-au dat carduri bancare dar nu i-au informat cum [i c=nd s\ le foloseasc\
O situa]ie mai aparte au `nt=lnit-o comisarii suceveni la o unitate bancar\ care are montate bancomatele `n interior [i care nu le explica clien]ilor la `nm=narea cardului cum trebuie s\ procedeze pentru a avea acces la acesta `nafara orelor de program cu publicul.
“Sunt [i situa]ii `n care banca nu informeaz\ `n niciun fel clientul la acordarea unui card asupra posibilit\]ii de acces, `n afara orelor de program, la bancomatele care se afl\ `n incinta agen]iilor. Consumatorii nu sunt informa]i c\ u[ile agen]iei se deschid automat prin simpla vizualizare a cardului de c\tre camerele de luat vederi. Au fost situa]ii `n care consumatori au dorit s\ fac\ pl\]i sau s\ retrag\ sume din cont pe baz\ de card `n afara orelor de program sau `n zilele libere, au g\sit banca `nchis\, bancomatul `n interior [i nu au [tiut cum s\ procedeze”.
~n urma controalelor efectuate de comisarii CJPC Suceava s-au aplicat nou\ sanc]iuni contraven]ionale, dintre care dou\ avertismente [i [apte amenzi, `n valoare de 21.000 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …