Tuesday , December 6 2022

Sucevenii vor beneficia de cardul national de sanatate abia in a doua jumatate a anului

N pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri Suceava, Victor Cristi Bleor]u, a declarat c\ se prefigureaz\ ca `n jude] asigura]ii s\ intre `n posesia cardului na]ional de s\n\tate `n al doilea semestru al anului 2011

~ncep=nd cu anul 2011 sucevenii, care sunt asigura]i, se vor prezenta la furnizorii afla]i `n contract cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate cu cardul na]ional de asigur\ri sociale de s\n\tate pentru a beneficia de servicii medicale, implementarea acestui card reprezent=nd o necesitate pentru eficientizarea sistemului sanitar.
Cardul na]ional va fi un document care va deveni obligatoriu pentru fiecare sucevean asigurat ce dore[te s\ acceseze servicii medicale `n unit\]ile sanitare din re]eaua public\, dar [i pentru medicii din sistem care vor primi, la r=ndul lor, un card medical profesional. Acesta va fi emis individual, pentru fiecare asigurat cu v=rsta de peste 18 ani, asemenea c\r]ii de identitate.
Cardul va con]ine informa]ii minime despre cet\]ean, cum ar fi: date de identitate [i codul numeric personal, dar [i un cod unic de identificare `n sistemul de asigur\ri sociale de s\n\tate. Pe card vor mai fi trecute [i date de natur\ medical\, care vor fi stocate pe un cip. Acest cip va con]ine informa]ii precum: diagnostice medicale cu risc vital [i boli cronice, grupa sanguin\ [i Rh-ul, acceptul exprimat, `n timpul vie]ii, pentru prelevarea de organe, ]esuturi [i celule, dup\ deces, dar [i numele, prenumele [i datele personale ale medicului de familie. Contravaloarea emiterii cardului este de aproximativ 2 euro [i va fi trimis prin Po[t\, la domiciliu, fiec\rui sucevean asigurat.
Cardul profesional al medicului va fi utilizat concomitent cu cel al pacientului to]i medicii din sistem urm=nd s\ primeasc\ un asemenea card.
Persoanele asigurate vor avea obliga]ia prezent\rii cardului na]ional de asigur\ri sociale de s\n\tate `n scopul acord\rii serviciilor medicale de c\tre furnizorii afla]i `n contract cu casele de asigur\ri de s\n\tate. Cei ce se vor prezenta la un control f\r\ s\ aib\ `n posesia lor cardul vor trebui s\ pl\teasc\ serviciile medicale.
Prin introducerea cardului na]ional de s\n\tate se consider\ c\  va  fi `mbun\t\]it mecanismul de control al sistemului de asigur\ri sociale, deoarece va fi introdus un mecanism suplimentar de control pentru eviden]ele, raport\rile [i decont\rile serviciilor medicale, va fi asigurat un acces mai rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date medicale necesare deciziei medicale, `n special `n caz de urgen]e medicale [i vor fi valorificate tehnologiile actuale privind accesul [i schimbul de date `n condi]ii de deplin\ siguran]\ [i protec]ie a datelor cu caracter personal conform legisla]iei `n vigoare [i recomand\rilor Uniunii Europene.
Implementarea procesului de introducere a cardului na]ional de s\n\tate a `nceput la sf=r[itul lunii ianuarie 2011 [i se estimeaz\ c\ primele carduri vor fi primite de asigura]ii suceveni `n al doilea semestru al anului curent, data de intrare `n vigoare a acestui card urm=nd a fi stabilit\ printr-o hot\r=re de guvern, a explicat pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Victor Cristi Bleor]u. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …