Saturday , July 13 2024

Sucevenii isi fac provizii de algocalmin

N fiindc\ algocalminul se va elibera numai cu re]et\ de la 1 aprilie, tot mai mul]i suceveni, `n special persoane `n v=rst\, cump\r\ astfel de pastile mai mult dec=t `n mod normal

Algocalminul [i toate celelalte medicamente care con]in metamizol nu vor mai putea fi eliberate de c\tre farmacii f\r\ prescrip]ie medical\ `ncep=nd cu data de 1 aprilie 2011. Potrivit unei decizii luate de Agen]ia Na]ional\ a Medicamentului `n 2010, medicamentele care con]in metamizol ar fi trebuit s\ fie eliberate cu re]et\ `nc\ de la `nceputul lunii februarie, `n conformitate cu recomand\rile Consiliului European.
~n Suceava, v=nz\rile de algocalmin au avut o tendin]\ de cre[tere la cele mai multe dintre farmaciile ora[ului imediat dup\ prima avertizare din luna februarie, dar au sc\zut o dat\ cu prelungirea termenului de modificare a regimului de eliberare la 1 aprilie. Cre[terea v=nz\rilor nu a fost `ns\ una semnificativ\, dat\ fiind tendin]a predominant\ spre utilizarea medicamentelor de genera]ie mai nou\, `n special a antiinflamatoarelor care pot `nlocui cu succes analgezicele clasice.
Mul]i dintre farmaci[ti declar\ c\ persoanele cele mai interesate sa se aprovizioneze cu medicamentele pe baza de metamizol au fost cele v=rstnice, obi[nuite cu acest tip de analgezice, [i persoanele din mediul rural. Farmacista Anca Butnaru de la Farmacia “Casandra” a declarat c\ aceste categorii de persoane nu sunt neap\rat informate `n leg\tur\ cu efectele negative pe care le pot produce medicamentele pe baz\ de metamizol, dar consumul prelungit al acestora este `n principiu o garan]ie a faptului c\ nu sunt nocive pentru persoanele `n cauz\. Metamizolul afecteaz\ numai anumite persoane, care nu au capacitatea de a-l metaboliza din cauza insuficien]ei unei enzime specifice, [i poate produce reac]ii adverse destul de grave, duc=nd p=n\ la deces, a explicat farmacista Anca Butnaru. Exist\ [i riscul unei toxicit\]i hepatice, dar persoanele care nu au acuzat efecte adverse p=n\ `n prezent pot utiliza medicamentul f\r\ restric]ii speciale.
Din aceast\ cauz\ se poate spune c\ eliberarea metamizolului numai pe baz\ de prescrip]ie medical\ este doar o m\sur\ preventiv\ [i care vizeaz\ reducerea consumului exagerat, dat fiind c\ algocalminul a fost cel mai v=ndut medicament pe anul 2009. ~n Rom=nia nu s-au `nregistrat reac]ii adverse grave la medicamente pe baz\ de metamizol, dar alinierea la standardele ]\rilor europene `n care aceast\ substan]\ nu mai este prezent\ pe pia]\ de decenii, este important\ pentru a evita riscurile nefericite.
Situa]ia se anun]\ a fi nepl\cut\ `n special pentru farmaci[ti, care se vor confrunta cu pacien]ii nemul]umi]i de faptul c\ trebuie s\ ob]in\ o re]et\ pentru un medicament cu care sunt obi[nui]i de ani de zile, [i pentru firmele produc\toare care vor `nregistra o sc\dere dramatic\ a v=nz\rilor. (Andreea DIACONU)

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …