Saturday , November 26 2022

Sucevenii au inceput sa faca stocuri de algocalmin

N “Am v=ndut Algocalmin clien]ilor, `n limita a dou\ cutii de persoan\, ne a[tept\m ca `n zilele urm\toare cererea s\ fie mai mare”, a declarat o farmacist\ n “Nici `nainte nu am avut v=nz\ri spectaculoase, `ns\ nu [tim ce vor face bolnavii din spital care vor ie[i s\ `[i cumpere o fiol\ de Algocalmin `n miez de noapte, mai ales c\ se [tie cum e cu medicamentele `n spital”, ne-a declarat Livia Teodorescu, famacist\ la Farmacia Dornafarm din Suceava n “la medic nu mergi cu m=na goal\ nici pentru un calmant”, spune o femeie care nu `n]elege de ce aceste medicamente de baz\ vor fi, de la 1 februarie, eliberate doar pe baz\ de re]et\

La majoritatea farmaciilor din Suceava, a fost, la `nceputul acestei s\pt\m=ni, o cerere mare pentru clasicul “Algocalmin”, fie acesta fiole sau tablete din partea celor care consider\ c\ acest medicament  le este indispensabil. “Am v=ndut Algocalmin clien]ilor, `n limita a dou\ cutii de persoan\, ne a[tept\m ca `n zilele urm\toare cererea s\ fie mai mare” a declarat o farmacist\.
Vreme de 30 de ani, Algocalminul a fost considerat panaceul universal pentru durerile de m\sele, de cap, analgezicul cel mai la `ndem=n\ pentru rom=ni, cu efecte rapide [i foarte ieftin. Dup\ ce s-a anun]at c\ acest produs, al\turi de altele, nu vor mai putea fi eliberate dec=t pe baz\ de re]et\, sute de suceveni, cu probleme dentare, cu copii c\rora le-au administrat un astfel de produs farmaceutic `nc\ din prima perioad\ a vie]ii, s-au ar\tat cov=r[i]i de decizia anun]at\ de Ministerul S\n\t\]ii. “Dac\ nu sunt bune pastilele, vor fi bune m\car fiolele?” se `ntrebau ieri mai mul]i p\rin]i care s-au obi[nuit cu ideea c\ bebelu[ilor le po]i pune `n tratament, f\r\ recomandarea explicit\ a medicilor, un astfel de produs farmaceutic, pentru a le diminua durerile provenite de la cre[terea din]i[orilor ori din alte cauze specifice v=rstei.
Pe de alt\ parte, farmaci[tii consider\ c\ cele 13 calmante care vor fi eliberate doar pe baz\ de re]et\, `n frunte cu Algocalminul,  ar putea fi `nlocuite cu  alte medicamente care s\ sisteze durerea la fel de repede.
Sucevenii se `nghesuie s\-[i fac\ stocuri de algocalmin pentru c\ de la 1 februarie a.c acest medicament urmeaz\  s\ se v=nd\ doar pe baz\ de re]et\, al\turi de alte 12 calmante.
De la `nceputul lunii viitoare Agen]ia Na]ional\ a Medicamentului a luat decizia ca 13 medicamente care con]in metamizol s\ fie eliberate doar cu prescrip]ie medical\.Este vorba de Algocalmin, Fabocalm, Metamizol Solacium, Algiotop, Algoblock, Algozone, Alindor, Algoremin, Metamizol Farmacon, Quarelin, Novocalmin, Sintocalmin [i Centralgin. Farmaci[tii suceveni spun c\ deocamdat\ nu au primit nimic `n scris de la Colegiul Farmaci[tilor [i nici de la ministerul de resort a[a c\ dac\ nu vor primi o h=rtie oficial\ `n care s\ fie informa]i despre aceast\ decizie luat\ la nivel na]ional, calmantele vor fi v=ndute `n continuare ca oricare alt medicament.
Ei cred c\ `n func]ie de afec]iuni, cele 13 calmante  ar putea fi `nlocuite cu  alte medicamente care s\ sisteze durerea. Livia Teodorescu, famacist\ la Farmacia Dornafarm nr. 68 din Suceava  consider\ c\ eliberarea Algocalminului pe baz\ de re]et\ este binevenit\ `ns\ `n opinia sa spitalul ar trebui s\ aib\ `n acest sens stocuri de astfel de medicamente care s\ fie luate numai dup\ indica]iile medicului [i cu re]et\. ”Deocamdat\ nu am avut multe persoane care s\ vin\ s\ cumpere mai multe cutii de calmante despre care deja se spune c\ se vor vinde cu re]et\. Nici `nainte [i nici acum [i nici nu am avut v=nz\ri spectaculoase. Ne `ntreb\m `ns\ ce vor face bolnavii din spital care ies s\ `[i cumpere o fiol\ de algocalmin `n miez de noapte, mai ales c\ se [tie cum e cu medicamentele `n spital. Nu cred c\ a face stoc de medicamente e o solu]ie, `ns\ este necesar un calmant atunci c=nd este o urgen]\” a spus farmacisa.
Pe de alt\ parte, decizia Agen]iei Na]ionale a Medicamentului  este considerat\ binevenit\ pe termen lung [i va duce la o sc\dere a complica]iilor induse de consumul necontrolat de analgezice [i antiinflamatorii.  “Nu po]i s\ iei un Algocalmin `n fiecare zi dac\ te doare ceva. Scrie [i pe cutie c\ acest calmant con]ine o singur\ substan]\ activ\ `n fiecare din ele: metamizolul care ar duce la  apari]ia unei boli grave a s`ngelui – agranulocitoza. “Sunt medicamente care pot fi `nlocuitoare ale acestor calmante `ns\  cu o alt\ substan]\ activ\. Personal, n-am auzit de cazuri de agranulocitoz\ la noi. Dar se poate `nt=mpla, iar agranulocitoza nu e singurul lucru r\u care poate porni dintr-un abuz de medicamente, care poate  sc\dea imunitatea organismului”, a mai spus Livia Teodorescu.
Potrivit Agen]iei Na]ionale a Medicamentului  metamizolul poate provoca apari]ia unei boli grave, agranulocitoz\, ce presupune sc\derea masiv\ a globulelor albe din s=nge, care duce la sc\derea imunit\]ii organismului.
Farmacista Doina Doroftei de la Farmacia Balsam din Suceava ne-a declarat c\ a aflat din pres\ despre decizia Agen]iei,  de[i discu]ii despre eliberarea pe baz\ de re]et\ a Algocalminului erau `nc\ de la jum\tatea anului trecut. “Nu am v=ndut mai mult de o cutie de Algocalmin unui cump\r\tor.  De foarte multe ori `ntrebam cump\r\torii pentru ce afec]iune are nevoie de calmant [i `i indicam altceva. Nu pot spune c\ se c\uta Algocalminul foarte mult, de[i exist\ alte medicamente [i mai ieftine, f\r\ astfel de efecte secundare.
N “Pentru o durere de cap trebuie s\ m\ duc dup\ o re]et\?”
Sucevenii cred `ns\ c\ p=n\ la urm\ va ap\rea Algocalminul de contraband\.  “Pentru o durere de cap trebuie s\ m\ duc acum dup\ re]et\? S\-mi dea dou\ pastile, trei, s\ am `n cas\, [i apoi merg dac\ e nevoie  dup\ re]et\! Dar de c=te ori nu am auzit c\ erau medicamente care  nu se mai fabric\ [i c=nd colo tot le mai g\seai. Niciodat\ nu am cump\rat de la farmacie dec=t c=teva fiole sau pastile  s\ am acolo `n acas\, c=nd m\ ia o durere de ceva pe mine, so]ul sau copii. Dar dac\ e a[a tot o s\ facem rost. C\ la medic nu mergi cu m=na goal\ nici pentru un calmant”, ne-a spus Gafita S., de 43 de ani, din Plopeni. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

FLUTUR: Traficul ridicat din PTF Vicovu de Sus-Crasna arată necesitatea deschiderii punctelor de la Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei

De la deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus – Crasna, în …